Over ons

SF streeft naar vrijheid en democratie in Iran. Onze vereniging is actief in Nederland en andere Europese landen. We  houden ons bezig met het organiseren van verschillende activiteiten om de huidige mensenrechtensituatie en het leven van vele familieleden in Iran onder aandacht te brengen.

SF kent haar doelen en probeert deze te realiseren door middel van bijvoorbeeld seminars, demonstraties, debatten en deze website. We onderhouden contact met  verschillende Nederlandse en Iraanse organisaties, die in het buitenland verblijven,  en u als individuele Nederlander.

Wij zijn tegen elke vorm van fundamentalisme.

Onze stichting is een van belasting vrijgestelde erkende stichting (ANBI).
De stichting werkt met vrijwilligers en op deze manier worden de administratieve lasten laag gehouden. Het merendeel van de donaties vloeit dan ook rechtstreeks naar de projecten.

 

De doelstelling

De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.


Beleidsplan

  • Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

  • Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

  • Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.


De bestuurssamenstelling
 Het bestuur is als volgt opgesteld:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Bestuurslid

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische aansturing en het toezicht op het bureau, dat op zijn beurt de projecten van stichting plant en uitvoert. 

Het beloningsbeleid
Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

Het RSIN/fiscaal nummer
ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173 (RSIN: NL 816815173 B01)

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens   
Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Bordewijklaan 62
2591 XR  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

Tel: 070-3561001
E-mail: info@stfa.nl