ANBI Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

STFA, Stichting van de Familieleden


De naam van de instelling
Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer
ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173 (RSIN: NL 816815173 B01)

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens   
Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
SNS Bank:         NL21SNSB0912087579                    BIC: SNSBNL2A
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Bordewijklaan 62
2591 XR  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: [email protected]


De doelstelling
De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.


Beleidsplan
•    Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

•    Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

•    Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

•    Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

•    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.


De bestuurssamenstelling
 Het bestuur is als volgt opgesteld:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Bestuurslid


De namen van de bestuurders
ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.

STFA heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.


Het beloningsbeleid
Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

Jaarverslag 2019

 

Voorwoord 


Een woord aan onze lieve vrienden en medestanders van mensenrechten:

Beste vrienden,

Graag danken wij u hartelijk voor uw substantiële steun aan het levensreddende project.

Uw onschatbare steun is en blijft, in overeenstemming met de internationale campagne voor mensenrechten, effectief, en het heeft de slachtoffers en hun families in Iran zoveel mogelijk kunnen ondersteunen. We hebben hen dankzij u hoop geboden en hebben hun stem mogen zijn. We hebben een beroep mogen doen op uw bewustzijn en uw menselijke geweten om hen te steunen en hun dierbaren te redden.

Zoals u weet, bevindt de Iraanse samenleving zich de afgelopen maanden in een crisis en we hebben geprobeerd u op de hoogte te houden hierover.

Het belangrijkste onderdeel van de huidige situatie is het diepe en wijdverbreide ongenoegen van de samenleving, waar het middeleeuwse regime van de mullahs geen antwoord op heeft, maar zich wel in een explosieve staat bevindt. Sinds december 2017 zijn vijf opstanden en duizenden protestbewegingen door arbeiders, studenten, verpleegsters, boeren, huiseigenaren, gepensioneerden en inwoners van voorsteden in heel Iran aan de hand van miljoenen geschoolden (maar werkloos) en jongeren uitgevoerd. Het regime van de mullahs heeft toegegeven dat 96 procent van de Iraanse samenleving tegen het regime is en het rommelt zelfs binnen die paar procent.

De economische groei bedraagt momenteel minus 5% en de inflatie bedraagt meer dan 50%. De waarde van de officiële valuta van het land is in de afgelopen twee jaar tussen de drie en vier keer gezakt en het grootste deel van het Iraanse banksysteem is in faillissement of stagneert.

Deze situatie, samen met milieurampen, werkloosheid en het onvermogen van het regime om olie te exporteren (de belangrijkste bron van overheidsinkomsten) zijn factoren die het dagelijkse ongenoegen versterken.

Als gevolg hiervan zit het regime van de mullahs in een impasse. Welke strategie het ook aanmeet, het ondermijnt zijn bestaansrecht. Het regime heeft dringend behoefte aan meer inkomsten. Derhalve verhoogde het in november 2019 de prijs van benzineprijzen, opdat het meer inkomen kon vergaren. Maar dit besluit veroorzaakte een enorme opstand, die het regime onherstelbare politieke en economische schade toebracht. Dus om te overleven, nam het regime zijn toevlucht tot onderdrukking, echter is het niet in staat is om uit deze crisis te komen.

Na de opstand van december 2017 zagen we een sprong in protestbewegingen van het Iraanse volk. Het volk had specifieke eisen met betrekking tot werk en economie, maar de mensen streefden vooral naar vrijheid. Deze opstanden en de opstand van november 2019 bevatten drie boodschappen: het volk wil in een vrije samenleving leven zonder discriminatie en onderdrukking. Dit is onverenigbaar met het middeleeuwse denken van de mullahs. Ten tweede zijn alle interne facties van het theocratische regime van de mullahs de afgelopen 40 jaar de oorzaak geweest van alle repressie. Ze verschillen niet van elkaar en worden allen gehaat door het publiek. Tenslotte hebben Iraanse vrouwen bij al deze opstanden een belangrijke rol gespeeld. Zelfs het regime heeft herhaaldelijk de actieve aanwezigheid van vrouwen in de opstanden erkend.

Met de dagelijkse inspanningen van de Campagne voor de Rechten van de Mens, inclusief onze organisatie, en door openbaarmakingen van de verschillende lagen van misdaden, massamoorden, vrouwenhaat en het doden van vrijheid in Iran, veroordeelde de VN in december 2019 het Iraanse regime voor de 66e keer. Deze veroordeling is erg belangrijk omdat elke internationale veroordeling met zich een internationale druk opvoert tegen de tirannie van het regime om onderdrukking en executie een halt toe te roepen. Daarom konden we ter onderbouwing de namen van de geëxecuteerden, de lijst met tientallen soorten martelingen die veel voorkomen in de gevangenissen van het regime, de adressen van de massagraven van de martelaren bekendmaken en de video vrijgeven waarop het Iraanse regime vrouwen stenigt. En met meer dan 300 demonstraties, straatacties, tentoonstellingen tegen schendingen van de mensenrechten in Iran, konden we de stiltesluis doorbreken en protesteren.

We roepen bewuste en vrije mensen op om het regime van de mullahs te boycotten voor het bloedbad, de genocide, censuur en onderdrukking in Iran. De detentie van demonstranten moet worden stopgezet en duizenden, die sinds november 2019 zijn gearresteerd en gemarteld, moeten worden vrijgelaten.

Zoals u weet, is en blijft het exporteren van terrorisme en fundamentalisme een belangrijk onderdeel van de behoudsstrategie van de mullahs. Ze hebben herhaaldelijk benadrukt dat als ze niet in Syrië, Irak of Jemen hebben gevochten, ze in Teheran en andere Iraanse steden moeten worden versterkt om het regime te handhaven. Om dit beleid voort te zetten, besteden de mullahs een groot deel van het inkomen van het land, dat had kunnen worden besteed aan de eerste levensbehoeften en het welzijn van de bevolking, in plaats van oorlogvoering. De aanwezigheid van de militaire machine van het regime van Tehran in de regionale oorlogen en de bemoeienis met andere landen heeft de Iraanse economie zwaar onder druk gezet. Dit is terwijl het land lijdt onder diepe faillissementen en recessie, en de bevolking honger heeft. De jongeren zijn hopeloos en de tsunami van armoede heerst. Afgestudeerden en zelfs degenen die zijn geëerd op de Science Olympiaden, worden gedwongen om zware lichamelijke arbeid te verrichten in plaats van hun opleiding voort te zetten, moeten zij hun nieren of andere organen verkopen om te overleven.

Onze campagne om de stemmen te echoën van moeders en families van martelaren om het graf van hun geliefden te vinden, wordt voortgezet. Onze campagne om de stemmen te weerklinken van onschuldigen in gevangenissen, die zijn veroordeeld tot marteling en dood, zal nooit en te nimmer worden stilgezet. Onze campagne om schendingen van de mensenrechten in Iran aan het licht te brengen, gaat door.

We roepen Iran op om toe te treden tot de internationale gemeenschap, een samenleving te scheppen waarvan de mensen van een vrij leven kunnen genieten zoals vastgelegd in het VN-Handvest, en de mensenrechten in waardigheid zijn verankerd.

Graag bedanken wij u nogmaals voor uw steun.


Verslag activiteiten van de stichting van de Familieleden in 2019

Evaluatie 2019 ontlenen we van de inleiding van het jaarverslag 2018. Dat fungeerde als manifest van de huidige ontwikkelingen van de Iraanse maatschappij tot december 2019. Dat zullen we hier herhalen en doornemen; we schreven vorig jaar het volgende:

Het jaarverslag 2018 gaat gepaard met grote en uitgebreide beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Deze beweging die in de vrijheidsgeschiedenis van de afgelopen 100 jaar bijzonder is, begon in december 2017 en groeide als een knop tussen de rotsen van de moeilijke en trieste maatschappelijke toestanden van Iran.
 
En nu na 1 jaar zijn we getuige van een nieuwe maatschappelijke en politieke geografie in Iran onder het mollahbewind en het roerige Midden-Oosten. Deze beweging is voor vrijheid ontstaan en zal doorgaan tot het bereiken van vrijheid. 4 decennia geleden zijn Iraniërs voor vrijheid en democratie in opstand gekomen maar werden geconfronteerd met een reactionair en misdadig bewind, dat op basis van repressie, geweld, massale executies op de been staat. Aan het begin zijn er 2 miljoen doden en gewonden gevallen in de oorlog die door de mollahs werd veroorzaakt. De schoolgaande kinderen moesten in het front vechten en na 8 jaar moesten de mollahs stoppen met de oorlog. Dictators en vooral de religieuze mollahs willen nooit van de geschiedenis leren. Het bewind is geconfronteerd met een leger van hongerigen, die al jaren door de staat in de steek zijn gelaten. Dit is een krachtige beweging die het masker van de gematigdheid van de mollahs liet vallen en de uitbuitingen door de theocratische overheersing en gewelddadigheid van deze misdadigers ter beoordeling van de internationale gemeenschap presenteerde.
 
Deze beweging is ontstaan van 4 decennia religieuze repressie en van boosheid en ontevredenheid, werkloosheid, honger en seksuele en etnische discriminatie en onrecht. Mensen zijn door banken, creditinstituten die banden hebben met de staat uitgebuit.
Deze beweging is gericht tegen corrupte mollahs die de nationale inkomsten voor hun eigen belang besteden of besteden aan de repressie en oorlogsvoering in Syrië, Jemen, Libanon en Irak. Ze besteden ook miljarden dollars aan de export van fundamentalisme, terreur, dood en verderf in het hele Midden-Oosten en tegen elke vorm van modernisme en beschaving. Ze besteden ook hoge bedragen aan de productie van een atoombom, terwijl schoolkinderen in de winter geen verwarming in hun leslokaal hebben en om warm te worden verbranden ze hout. In veel scholen zijn om deze reden branden ontstaan en veel kinderen zijn verbrand, bijvoorbeeld in de stad Zahedan waar op 18 december vier meisjes zijn verbrand) en 10 studenten van de Vrije universiteit zijn in december 2018 om het leven gekomen omdat hun vervoer verrot en defect was. Zulke incidenten leiden in democratische landen tot ontslag van de betrokken ministers. 
 
Het bewind van Iran neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zulke incidenten. In de stad Isfahan zijn 29 meisjes van een basisschool verbrand van wie er twee zijn overleden en de rest is door de staat aan hun lot overgelaten. 
 
De vrijheidsbeweging had twee doelen, namelijk het afwijzen van theocratische dictatorbewind en het bereiken van vrijheid. De opstand verspreidde zich net olie op het water en in 144 steden gingen mensen de straat op. Het kenmerk van deze landelijke opstand was onherroepelijkheid in de zin dat de toestand nooit meer de oude zou worden. Ondanks vele arrestaties van jongeren, vrouwen en studenten en executie van veel politieke gevangenen, gaat de opstand door. De landelijke opstand heeft het evenwicht tussen machtige landen jegens het Iraanse regime verstoord, zodat zij zich tegen het regime gekeerd hebben. Daardoor is het regime meer dan ooit geïsoleerd. 
Nu is de vrijheidsbeweging één jaar oud en ondertussen hebben de vrachtwagenchauffeurs zich met hun staking aan de beweging aangesloten en studenten, leraren, arbeiders, arme boeren, verpleegkundigen en artsen voeren regelmatig protestacties. Vooral vrouwen nemen gemotiveerd deel aan deze beweging. Het portret van een jonge dame die in de rook van traangas vuistbal maakt, is symbool van deze landelijke beweging geworden of een dappere vrouw die oog in oog voor de oproerpolitie staat en schreeuwt. 
 
De Iraanse vrouwen zijn in opstand gekomen voor het creëren van een moderne en menselijke maatschappij waarin vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid gerealiseerd worden. In de Franse revolutie van 1790 heeft Olympe de Gouges op basis van de Mensenrechten Verklaring, de Verklaring van Vrouwenrechten gepresenteerd. Hij zei toen: wanneer een vrouw geëxecuteerd mag worden, mag zij dus van vrijheid van meningsuiting genieten. 
Het theocratische bewind van Iran stopt vrouwen in isoleercellen of in een dodenkist of kooi om hun verzet en potentie te breken en nu komen zij in opstand tegen het regime van de mollahs. Het belangrijkste project van de verdedigers van vrouwenrechten in deze periode is de steun aan hun strijd. 
 
In deze desastreuze toestand in Iran spreken we alle internationale organisaties, vrouwenverenigingen en mensenrechtenactivisten aan en we verzoeken hen om de politieke gevangenen te verdedigen en vrijlating van arrestanten van de opstand te eisen. We geloven dat elke stap in de onthulling van het regime en isolatie van de mollahs vruchten afwerpt. 
 
Het dringende verzoek van ons is ook de onmiddellijke vrijlating van jongens, vrouwen en studenten van de opstand die vast zitten en gemarteld worden en geen recht hebben om bezoek te ontvangen. Zelfs hun advocaten worden gearresteerd. 
We zijn ook voor vrijheid van meningsuiting en vergaderingen en het opheffen van repressie en verplichte hoofddoek en om dat te bereiken hebben we jullie hulp één voor één nodig. Onder deze desastreuze toestand vinden we het onze plicht om moeilijke en grote projecten aan te nemen en zulke projecten hebben mankracht nodig en het vergt samenwerking van alle vrienden, aanhangers en voorstanders. We moeten van onze handen een brug maken voor het realiseren van grote projecten om levens te redden. We moeten onze energie en kracht voor het realiseren van deze doelen bundelen. 
 
En wat het jaarverslag 2019 betreft willen we in de inleiding aan prof. Mike De Langen, een van de supporters en vrienden van de vereniging denken. Zij was onmisbaar en haar afwezigheid is voor ons allemaal moeilijk te bevatten. Zij was een jurist die in moeilijke tijden met haar pen en daad ons bijstond. Zij was een steun voor de vrijheidsbeweging en vrede en rechtvaardigheid. We groeten haar en volgen haar menselijke waarden en normen in onze strijd voor vrijheid. 
 
In 2019 waren onze activiteiten op twee onderwerpen gericht: 
 1. internationale campagne voor vrijlating van arrestanten van de opstand en een lijst maken van alle arrestanten en de onthulling van voortdurende schendingen van de mensenrechten. 
 2. internationale campagne voor de steun aan de politieke gevangenen, anders denkenden en poging voor hun vrijlating, zorgen dat de martelingen stoppen en ook uitgebreide onthulling en zorgen dat de religieuze dictator in Iran geïsoleerd raakt. In dit verband had de internationale campagne voor vrijlating van milieuactivisten en vrouwenrechtenactivisten van beruchte Qarchak gevangenis de prioriteit. 
 

Opstand van november 2019 en onze plichten:

 
Op 15 november 2019 begonnen landelijke protesten tegen de verhoging van brandstof. In 180 steden zijn mensen tegen de staat in opstand gekomen en de protesten werden door het regime de kop ingedrukt. Het regime heeft helikopters, pantserwagens, en oorlog munitie ingezet en op betogers gericht geschoten, waarbij 1500 burgers om het leven kwamen. De staat heeft ook internet afgesloten, zodat het bericht van de misdaden niet naar buiten kwam. Velen werden gearresteerd en volgens de familieleden van arrestanten zijn er meer dan 12.000 burgers opgepakt en gevangengenomen en onder marteling gebracht. In solidariteit met rouwende families die hun naasten hebben verloren, nemen we nieuwe verantwoordelijkheden op onze schouders. Daarom hielden we in de laatste dagen van 2019 de jaarlijkse evaluatie om onze tijd en energie beter te besteden aan de internationale campagne voor de vrijlating van arrestanten en hiervoor onze samenwerking met andere mensenrechtenorganisaties uitbreiden. We hebben in de laatste week van december opnieuw oproep gedaan om de stem van moeders en families van martelaren van de opstand wereldwijd weergeven, zodat de internationale juridische druk op het regime de pijn van de families van de slachtoffers verzachten. Onze campagne voor de onthullingen van de schending van mensenrechten gaan onverminderd door. 
 
Hieronder volgt de samenvatting van verschillende onderwerpen in het jaarverslag: 
 

Eerste: de rol van vrouwen in de beweging voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Solidariteit en samenwerking met alle mensenrechtenorganisaties.

 

Snelle campagne voor de vrijlating van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten.

 
Deelname van vrouwen in protesten van december 2017 en in de nasleep daarvan in opstand van november 2019 voor vrijheid en tegen de reactionaire staat van de mollahs is aanzienlijk toegenomen. Toename van de steden waar protesten in 2019 plaatsvonden is in vergelijking met de aantallen in 2017 opvallend. Dat kunnen we zien in aantallen doden onder vrouwen in recente opstand en ook in harde aanpak van het regime. Volgens de internationale media zijn er 1500 doden gevallen. Onze vereniging heeft in februari en december samen met 4 andere mensenrechtenverenigingen twee demonstraties georganiseerd tegen de schending van de rechten van de mens in Iran. De verklaringen van deze demonstraties zijn naar de internationale gemeenschappen en Commissaris voor de Mensenrechten gezonden. 
 
Onze vereniging heeft alle families in ballingschap voor de steun aan de opstand in Iran kunnen mobiliseren en heeft in dit verband een lijst gemaakt van spoorloze mensen en van arrestanten die tijdens vreedzame demonstraties van november waren opgepakt. Op basis van berichten die we vanuit Iran hebben ontvangen zijn er naar schatting 12.000 mensen in heel Iran gearresteerd en vele mensenrechtenactivisten zijn direct na hun arrestatie onder marteling gebracht en hebben geen bezoekrecht van hun families en de families zijn ook bedreigd geen stappen te ondernemen voor vrijlating van hun naasten. Gewonden werden in het ziekenhuis gearresteerd en naar de gevangenis gebracht of doken bij families en kennissen onder zonder goede medische zorg. 
In dit verband vragen we hulp van alle internationale gemeenschappen om het leven van arrestanten te redden. 

Onze vereniging maakt zich zorgen om doden en gewonden onder kinderen en jeugd van de opstand van 2019 en is solidair met de families van martelaren en vraagt van internationale gemeenschap om misdaden van het Iraanse regime tegen de menselijkheid te veroordelen. We hebben de internationale gemeenschap duidelijk gemaakt dat het regime voor het verdrijven van betogers op hun hoofd heeft geschoten en dat is een misdaad tegen de mens. De families van martelaren waren onderdruk gezet en ze mochten geen rouwdienst houden voor hun geliefden en ze mochten ook niet vertellen dat zij door het regime doodgeschoten was. Ze moesten aangeven dat hun geliefden in een auto-ongeluk om het leven waren gekomen, anders liepen ze gevaar gearresteerd te worden. Families die wel een rouwdienst hielden of niet naar het regime luisterden, zijn allemaal gearresteerd, onderdruk gezet of bedreigd.  

Onze vereniging vond het onmenselijk dat de families geen rouwdienst mochten houden en hield zich aan het einde van het jaar bezig met het verzamelen van informatie over repressie, martelingen en willekeurige aanhoudingen en stelde deze informatie ter beschikking van de onafhankelijke Iraanse Nationale Televisie die in het buitenland actief is en door Iraanse gemeenschap in balling onderhouden en gesteund wordt. We gaven deze informatie ook aan de internationale persagentschappen en aan de VN Mensenrechten Commissaris. 

We hebben ook voor de internationale gemeenschap documentaties gemaakt over de langdurige hongerstaking van politieke gevangenen en geprobeerd een einde te maken aan de stakingen om hun leven te redden. (Vahid Sayadi is een hen die na 50 dagen hongerstaking overleed. Hij was een zelfstandige web blogger). Ibrahim en Salar Khalili die ieder tot 16 jaar cel waren veroordeeld en in hongerstaking zijn gegaan en daardoor liep hun leven gevaar. Dhr. Sohail Arabi en Amir Hossein Mohammadi Far en mevrouw Sanaz Allahyari zijn ook in hongerstaking gegaan in protest tegen de slechte toestand in de gevangenis en martelingen. Ze verkeerden in slechte lichamelijke toestand en hebben hun staking beëindigd. 
 

Een-jarige balans van de activiteiten van vrouwenbeweging voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid in 2019

 1. Een vrouwenrechtenactiviste van 19 jaar oud werd in september 2019 door de justitie van Iran tot 24 jaar celstraf veroordeeld. Ze heet Saba Kord Afshari en werd verdacht van deelname aan vreedzame bijeenkomst in die in protest tegen vrouwenonderdrukking en tegen verplichte hoofddoek werd gehouden. Ze werd ook valselijk beschuldigd van aanmoedigen tot onethische gedragingen, prostitutie en actie tegen de staatsveiligheid. Onze vereniging heeft naast veroordeling van deze zaak, de internationale gemeenschap gevraagd tegen deze middeleeuwse daad van het Iraanse regime te reageren en eiste onmiddellijke vrijlating van alle mensenrechtenactivisten. 

  Deze zaak werd door de internationale gemeenschap, o.a. speciale mensenrechtenrapporteur van de VN veroordeeld en dit heeft geleid tot een protestgolf tegen de Iraanse staat.
  Saba Kord Afshari zat maandenlang in isoleercel van de Evin gevangenis. Ze werd door de verhoorders onder druk gezet om op de staatstelevisie tegen zichzelf valse verklaringen af te leggen. In dezelfde periode werd haar moeder Rahebeh Ahmadi ontvoerd en tot de gevangenisstraf veroordeeld vanwege mensenrechtenactiviteiten.

  N.B.  Volgens de middeleeuwse wetgeving van de mollahs moeten meisjes vanaf 7 jaar oud hun haar en lichaam goed bedekken. Daarom krijgen miljoenen vrouwen dagelijks met de zedenpolitie te maken. Ze worden op straat lastiggevallen, aangehouden en verhoord.

  Volgens het internationale recht is de repressie tegen Iraanse vrouwen gelijk aan de marteling en schending van hun eer en is er sprake van vernedering en onrecht.
  De Iraanse politie houdt dagelijks toezicht aan de handel en wandel van 40 miljoen Iraanse vrouwen en meisjes. De surveillance politie is altijd aanwezig in het openbaar en vrouwen lopen ieder moment gevaar om aangesproken en gearresteerd te worden voor hun kledij. 
 2. In september 2019 heeft het bericht van zelfbranding van een vrouw van 29 jaar oud genaamd Sahar Khodajari de wereldmedia gehaald. In Iran mogen vrouwen voetbalstadions niet bezoeken. Deze vrouw heeft zich in maart als jongens verkleed en naar een voetbalstadion in Teheran gegaan, maar werd door agenten ontdekt; ze werd opgepakt en naar de vreselijke Qarchak gevangenis gebracht. Later werd zij met een zeer hoge borg vrijgelaten in afwachting van de zitting. Haar werden zware verdenkingen ten laste gelegd. Ze kon het onrecht niet verdragen en heeft zich in brand gestoken en is overleden. Haar dood heeft miljoenen mensen in de wereld geraakt. FIFA heeft discriminatie jegens vrouwen in Iran veroordeeld.

  Amnesty International heeft in dit verband gezegd dat de schokkende dood van Sahar Khodajari bewijst dat er schending van vrouwenrechten in Iran is.
  Fillip Lotter directeur van de Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika schreef: Wat Sahar Khodajari is overkomen is afschuwelijk. Haar schuld was een vrouw te zijn in een land waar vrouwen gediscrimineerd worden. Discriminatie is in de wetgeving opgenomen en krijgt in praktijk angstaanjagende vormen in de maatschappij en ook in sport. Amnesty International vraagt wijzend naar de dood van Sahar Khodajari, bekend als “blauw meisje”, de kleur van haar populaire voetbalteam, verbod op toegang van vrouwen tot stadions af te schaffen. 
 3. Eind januari 2019 begon de berechting van acht milieuactivisten. Nilofar Bayani, Sepideh Kashani, Taher Ghadirian, Homan Joukar, Amir Hossein Khaleghi, Abdolreza Kohpayeh, Sam Rajabi en Morad Tahbaz zitten vast wegens de bescherming van het milieu en ze worden verhoord en gemarteld en ze worden bedreigd met de executie. Ze worden beschuldigd de nationale veiligheid in gevaar te hebben gebracht. De milieuactivisten zijn van mening dat de Islamitische Revolutionaire Gardisten Corps, de IRGC de ondergrondse materialen voor de militaire doeleinden en uitbreiding van hun macht in de regio wilden gebruiken en om die reden maken ze de activiteiten van de onafhankelijke milieuactivisten onmogelijk.
  Onze campagne voor de milieuactivisten heeft gezorgd dat de internationale gemeenschap het regime van Iran veroordeelde en de Milieuorganisatie van de VN heeft daarvoor Iran gewaarschuwd. 
 

Programma van de Internationale Vrouwendag – acht maart in Den Haag in het kantoor van de vereniging

Dit programma werd gehouden met 65 leden en aanhangers in het kantoor van de vereniging tussen 15:00 en 17:00 uur op 8 maart. Het programma begon met een film over de rol van vrouwen in de ontwikkeling van de maatschappij en vrouwenrechten in Iran en daarna heeft mevrouw Dashiri over de geschiedenis van de internationale vrouwendag, geschiedenis van vrouwenbeweging in Iran en de rol van Iraanse vrouw kort een toespraak gehouden. 

In dit programma werd ook een film getoond over de vrouwelijke studenten die in de Evin gevangenis vast zitten en ook over dappere vrouwen die wegens verplichte hoofddoek door de Islamitische rechtbanken tot zware gevangenisstraffen zijn veroordeeld. 
Aan het einde van programma werd de verklaring van de Vrouwen Vereniging in balling gelezen waarin de namen van honderden vrouwelijke mensenrechtenactivisten stond, die in Iran vastzitten. In het programma werd voor onvoorwaardelijke vrijlating van vrouwen geëist en onze plichten in dit verband uitgelegd. 
 

Documentairefilm over de overstroming in Iran

We hebben over de vernietiging van het milieu in de afgelopen 40 jaar door de Iraanse staat een documentairefilm gemaakt. Door het mismanagement, het ondemocratische systeem en de vernietiging van ecosysteem in het milieu, is grote schade toegebracht aan de natuur en geografische infrastructuur, zodanig dat elke natuurramp aan veel burgers het leven kost. Zelfs een regenbui van enkele uren leidt tot een tsunami. 
De toestand van de door overstromingen getroffen gebieden is meer dan ooit blootgesteld aan vernietiging door nieuwe milieurampen. De corrupte staat besteedt geen aandacht aan getroffen gebieden en helpt de slachtoffers ook niet en als mensen van andere steden te hulp schieten worden ze door de staat tegengehouden. Ziekte, kou, honger en dakloosheid van de slachtoffers maken dat zij massaal naar de randen van grote steden vertrekken. 
De corrupte staat gaat zover dat niemand over de milieurampen informatie, foto’s en films naar buiten mag brengen en alles geheim moet blijven. En wie over milieurampen informatie doorgeeft, wordt opgepakt. 
Deze documentairefilm laat zien dat ondanks verhinderingen van het regime, we samen met vrienden, aanhangers en families van politieke gevangenen, voor armen eten en medicijnen konden bezorgen. 
 
 • Tweede: Organiseren van internationale activiteiten tegen de systematische schending van de rechten van de mens in Iran.
  Nee tegen willekeurige aanhoudingen, martelingen en executies, censuur en religieuze ophitserij. We willen vrijlating van politieke gevangenen, vrouwenrechten activisten, vrijlating van de leden van Derwish beweging, aanhangers van het Bahai geloof en religieuze dan wel etnische minderheden van Balochi’s, Arabieren en Koerden en geschorste studenten.

  Er is meer dan 10.000 uur tijd besteed aan rapporten schrijven, documentaties maken, persoonlijke ontmoetingen regelen, uitgebreide berichtgeving via Internet en posten van bulletins naar de aanhangers.
  We zijn voor maximale en uitgebreide druk door de internationale gemeenschappen voor het stoppen van martelingen en executies. 
 
 1. opstellen van maandblad over studenten die voor hun belangen en civiele activiteiten vast komen te zitten op valse verdenkingen en studenten die de universiteit zijn uitgezet. 
 2. opstellen van maandblad over docenten die voor bijeenkomsten, stakingen en hun gilde belangen mishandeld en vervolgens ontslagen zijn. 
 3. opstellen van maandblad over de toestand van de religieuze minderheden die door de inlichtingendienst worden gemonitord en onderdruk gezet voor het praktiseren van hun geloof. 
 4. opstellen van maandblad over de toestand van kinderen die niet naar school kunnen en zwaar arbeid moeten verrichten.
 5. opstellen van maandblad over gezinnen en mensenrechtenactivisten die vastzitten en uitgesloten zijn van hun burgerrechten en worden onderdruk gezet en gediscrimineerd. 
 

Campagne tegen willekeurige aanhoudingen, martelingen, executies en religieuze ophitserij en voor vrijlating van politieke gevangenen in Iran.

Door meer dan 10.000 uur aan telemarketing te besteden konden we 6000 mensen benaderen. Meer dan 31.000 bulletins en folders voor het stoppen van executies in Iran verspreid middels e-mail tussen mensen die tegen de schending van de mensenrechten zijn. We hebben ons geconcentreerd op de juridische campagne voor het stoppen van executies. Ons essentiële verzoek is onvoorwaardelijke vrijlating van vrouwen, moeders en alle mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen, van wie hun leven in gevaar lopen. Deze campagne was de meest langdurige en waardevolle maatschappelijke activiteit om in contact met mensen te zijn. 
 

Interviews met mensen: Wat doen we? Wat is effect van onze activiteiten? 

Amsterdam- Ik ben onder de indruk van eenzijdige liefde en gulheid van jullie vrijwilligers en ik ben al jaren getuige van het menselijke karakter van de leden van de organisatie. Een ander belangrijk punt is het feit dat ik persoonlijk met een aantal politieke gevangenen die vrij waren gekomen, gesprekken heb gevoerd en ik was onder de indruk van hun waarnemingen. Velen van hen hebben in de massale executies van 1988 families verloren en ik schrok van het horen van hun leedverhalen.  
Ik ben erg blij dat ik een rol kan hebben in de vrijlating van waardevolle mensen zoals schrijvers, musici, onderzoekers, studenten en moeders van martelaren. Ik zal mijn steun voortzetten, want ik kan de consequenties direct zien en dit vind ik belangrijk. 

Rotterdam – Ik steun maandelijks jullie vereniging. Vorig jaar ontmoette ik een vrijgelaten gevangene die Iran kon ontvluchten. Hij kon dankzij pogingen van jullie en internationale inzet worden vrijgelaten en naar het buitenland vluchten. Ik ben ontzettend blij dat we hoop kunnen geven en aan de onschuldige jongeren en vrouwen die voor vrijheid vastzitten, doorgeven dat we voor hen zijn en dat we bron van veranderingen kunnen zijn.

Zwolle – Mijn vader zat bij het Nederlandse verzet. Toen hij erg jong was, werd hij door de Nazi’s opgepakt en geëxecuteerd. Ik weet heel goed wat fascisme is en wat de prijs is om ertegen in verzet te komen. Zulke staten zijn alleen gebaseerd op repressie, angst, martellen en executies. Daarom heb ik voor jullie gekozen en mijn steun voor jullie gaat door. Ik ben getuige van jullie voortzettingsvermogen, hoop en positief denken in alle moeilijke omstandigheden en jullie zullen zeker succesboeken. 
Bloemendal – Ik help de vereniging sinds 2011. Dit jaar heb ik gezien hoe de projecten die ik acht jaar lang heb gesteund, successen en vooruitgang hebben geboekt. Ik ben blij dat mijn hulp bepalend en effectief zijn geweest. 
 

Sturen van berichten en voorbeelden van de mensenrechtenschending naar de afdeling Iran, Mensenrechten Commissaris en rapporteurs van de mensenrechtenschending van VN, dokter Jawid Rahman.  

De VN heeft in december 2019 een resolutie aangenomen waarin grote zorgen zijn geuit over de schending van de rechten van de mens in Iran. 
De 66e veroordeling van de theocratische Iraanse staat door de VN in december 2019 was een succes, die dankzij voortdurende onthullingen en berichtgeving aan het adres van de afdeling Iran van de VN Mensenrechten Commissie door onafhankelijke verenigingen waaronder onze vereniging was gerealiseerd. 
We verwelkomen deze veroordeling door de commissie waar de misdaden van het regime tegen de menselijkheid was gericht, maar we vinden het niet voldoende. Voor vrijlating van arrestanten van de Iraanse opstand vragen we hulp van internationale gemeenschappen. In de opstand van november 2019 zijn ook 1500 betogers neergeschoten en hun families worden onder druk gezet om de kosten van geschoten kogels te vergoeden. Het regime heeft veel stoffelijke overschotten van de slachtoffers stiekem begraven. We zetten de onthullingen over de georganiseerde misdaden van het regime tegen de menselijkheid voort. 
 

Presentatie van 4 snelle mail shots voor 2019 - Conferentie over de noodzaak van de steun aan politieke gevangenen, milieuactivisten en vrouwenrechtenactivisten en arrestanten van de opstand van november 2019

De presentatie van vier mailing projecten 2019 werd in 1 week lang in het kantoor van de vereniging gehouden. In het programma werden belanghebbenden uitgenodigd om de campagne voor het stoppen van executies in Iran en vrijlating van arrestanten van de opstand en vrijlating van advocaten te steunen. Er waren in dit programma ook getuigen die zelf slachtoffers van de misdaden van het regime waren en hun naasten en families gevangen zitten. 
Het programma is door vrienden en supporters van de vereniging gesteund en goedgekeurd. We zijn deze vrienden en supporters van harte dankbaar voor hun morele en materiele steun. 
Het mollahsregime heeft in 2019 onder deze internationale druk een aantal gevangenen verlof gegeven en voor het eerst mocht men voor één week medicijnen naar de gevangenis sturen. We konden met het sturen van medicijnen door familieleden van de politieke gevangenen een einde maken aan de staking van drie gevangenen en hun leven redden. 
 

Deelname vrouwendelegatie van de vereniging in de bijeenkomst van 2 februari in Parijs – Demonstratie tegen de schending van mensenrechten in Iran.  

Van de vereniging heeft een delegatie van vrouwen deelgenomen aan een bijeenkomst. In de bijeenkomst waaraan veel hooggeplaatste persoonlijkheden waaronder wetgevers, juristen en verdedigers van vrouwenrechten deel hadden genomen, werd de noodzaak van de internationale solidariteit voor vrijlating van politieke gevangenen en arrestanten van de opstand op de agenda gezet. 
 

Tentoonstelling van de afslachting ladingdragers door de Iraanse staat, Den Haag

De tentoonstelling werd van maandag 1 juli tot zondag 11 augustus in het kantoor van de vereniging in Den Haag gehouden. Het werd drukbezocht door supporters en studenten. Daar werd ook een documentairefilm gedraaid over de kijk van het mollahsregime op problemen van etnische minderheden in Iran. In de film werd aandacht besteed aan de kwestie van Iraanse Koerden en discriminatie en extra onrecht die hen wordt toegepast. 
Er werden namen bekendgemaakt van ladingdragers die door de corrupte staat van de mollahs doodgeschoten zijn. Sommigen van hen waren kostwinnaars met 5 kinderen. Door hoge werkloosheid dragen ze voor de kost zware goederen op hun rug en vervoeren het naar het buurland. (een duidelijk bewijs dat het misdadig regime de nationale inkomsten aan oorlogvoering en export van terrorisme en fundamentalisme naar de regio besteedt, i.p.v. werk creëren en opbouw van het land). Onder de slachtoffers die wegens werkloosheid en armoede goederen op hun rug moesten dragen, zijn afgestudeerden van Iraanse universiteiten, onder wie ook winnaars van de Wetenschap en Sport Olympiaden. Het regime moet voor deze misdaden naar het Internationaal Tribunaal gesleept worden. 
 

Tentoonstelling van het leven van door overstroming getroffen mensen, van 3 april tot 19 juni 2019.

In deze tentoonstelling zijn beelden van het hartverscheurende leven van de slachtoffers tentoongesteld. 
De slachtoffers hadden zelfs de basisvoorzieningen van het leven niet. Er waren beelden van armoede en het afschuwelijke leven van kinderen in het olierijk land als Iran, die onder onmenselijke omstandigheden leven en niet naar school kunnen. De staat heeft de slachtoffers in de steek gelaten en voorziet hen niet van de basisbehoeften en zelfs verkopen de leden van de gardisten corps (de IRGC) hulpgoederen van burgers in de zwarte markt. 
Er zijn ook scholen die onder water zijn gelopen tentoongesteld. In 2019 konden circa 210.000 kinderen niet naar school gaan vanwege overstromingen en aardbevingen. 
Op verzoek van twee vriendenverenigingen in België en Zweden is de tentoonstelling voor maanden september, oktober en november ter beschikking gesteld om daar op te zetten.
 

Bezoek van drie delegaties van supporters van de vereniging aan geredde asielzoekers onder de Conventie van Geneva.

Onze vereniging heeft na 10 jaar pogingen in het beschermingsproject voor asielzoekers onder de Vijfde Conventie van Geneve, in 2019 drie delegaties voor dit project ingezet. Het doel van het bezoek was de waarneming van ernstig zieke mensen en mensen met wonden en ook het verzorgen van films en een verslag over de kwestie asielzoekers problematiek. Tijdens het bezoek spraken ze met mensen die bij de terroristische aanslagen onherstelbare mankementen hebben opgelopen en zetten hun waarneming onder de levensgevaarlijke oorlogsomstandigheden op papier. Ze hebben benadrukt dat het project voor de steun aan de slachtoffers hen goed had geholpen en hun leven had gered. 
De laatste delegatie is in oktober 2019 naar de opvangplaats van asielzoekers gegaan en wijlen Prof. Mike De Langen, de waardige supporter van onze vereniging heeft een ziekenhuis bezocht en over het herstelproces van zieken en operaties één voor één met artsen en verpleegkundigen besproken. 
 

Campagne voor vrijlating milieuactivisten die wegens de onthullingen van milieuvervuiling door de staat gevangen zitten.  

Op basis van informatie dat door vrienden van de vereniging over de lichamelijke en geestelijke martelingen van milieuactivisten in de Iraanse gevangenissen bij ons binnenkwam, vonden we het onze plicht om een campagne te beginnen om hun levens te redden en martelingen te doen stoppen. Onze vereniging heeft naast het verzoek aan de Hoge Commissaris van de Mensenrechten rapporten en bewijsmateriaal over de erbarmelijke omstandigheden van gevangenen naar de betroken internationale instanties verstuurd en aandacht gevraagd voor de systematische schending van de rechten van de mens. 
In Iran zijn niet alleen mensen het slachtoffer van het onrecht door het regime maar het milieu is ook beschadigd. Daarom moeten milieuactivisten die voor rechtvaardigheid zijn opgekomen, snel op vrije voeten gesteld worden. 
 

Deelname aan kerstavond gebed en dodenherdenking van Iraanse opstand

Dinsdag 24 december 2019 heeft een delegatie van families van martelaren en politieke gevangenen op uitnodiging van mevrouw Dashiri, vooraanstaand lid van onze vereniging en haar gezin die van Iraanse christenen zijn, deelgenomen aan de kerstviering in Basiliek van de H. Nicolaas kerk in Amsterdam. De aanwezigen staken kaarsen aan ter herdenking van de slachtoffers van de opstand van november in Iran. Ze hebben ook de dood van Ashor, een Armeense man herdacht. Hij was tijdens de vreedzame demonstratie in de stad Karaj door de politie van het fundamentalistische regime van de mollahs doodgeschoten. Dit programma was door de Iraanse christenen in ballingschap georganiseerd. 
Het is belangrijk om te weten dat in Iran de etnische religieuze minderheden niet in het openbaar en in vrijheid feest mogen vieren.  
 

Viering van Nowroez – Iraanse nieuwjaar – eerbetoon voor 8000 politieke gevangenen die hun familie niet mogen bezoeken. 

De viering van het grote Iraanse nationale feest, oud en nieuw vond plaats op woensdag 20 maart van 21:00 tot 23:00 uur in het kantoor van de vereniging. Leden en vrienden en families hebben samen de jaarwisseling gevierd en gehoopt dat in het nieuwe jaar vrede, vrijheid en democratie in Iran komen. Er werd films over de geschiedenis van de nationale en oude tradities van Iraanse oud en nieuw getoond. Politieke gevangenen hebben voor deze gelegenheid brieven gestuurd om iedereen tot verzet tegen de koude winter en onrecht van de mollahs en de komst van de lente van vrijheid en democratie aan te moedigen, want het Iraanse oud en nieuw is symbool van ontwikkeling. 
 

Producties van 2019

Ontwikkelen van de snelle mail chats – 4 keer per jaar: in februari 2019 waren er snelle mail chats voor de families van de politieke gevangenen in Iran. 
In april 2019 was er een campagne voor de steun en solidariteit met gevangen studenten en advocaten, en in oktober was er een mail chat voor de vrijlating van milieuactivisten en in december was er een mail chat voor de vrijlating van 4000 betogers die tijdens de opstand van november waren opgepakt en gemarteld. Onze vereniging heeft circa 12.000 mensen op de hoogte gebracht van het project. De internationale juridische activiteiten voor vrijlating van studenten en advocaten die tot lange celstraffen zijn veroordeeld, zetten zich voort. 
Vervaardigen en verspreiden van speciale edities over de mensenrechten gaan over vrouwen, Iraanse opstand, onderwijs in Iran, armoede, jongeren en universiteiten, censuur en discriminatie. 
Het culturele project voor de ondersteuning van het oprichten van een museum voor de martelaren van de massaslachting en de politieke gevangenen in Iran. 
Onze vereniging was belast met het ontwikkelen van symbolen van de massaslachting van 1988. Daar hebben we meer dan 3000 uren tijd voor het ontwerpen en vervaardigen van symbolen en documentairefilms en vertalen van teksten en meer dan 5000 mensen hebben het museum bezocht. 
 

Maatschappelijke communicatie – Sociale ondersteuning.

Oproep tot de bijeenkomst voor de Internationale Vrouwendag – Handtekeningactie tegen de schending van de rechten van de mens in Iran – tentoonstelling Iran en Mensenrechten in Den Haag – Herdenking van massaslachting van 1988.
Ontmoeting met de Commissaris van Mensenrechten – activiteiten voor vrijlating van politieke gevangenen en mensenrechten – en milieuactivisten – verzoek van internationale gemeenschappen om te zorgen dat betogers van de opstand van november die vastzitten en gemarteld worden, vrij worden gelaten. 
Hier willen we alle waardevolle supporters van onze vereniging bedanken voor hun steun:
 • We hebben circa 662 gelukwenskaarten ontvangen voor het Iraanse en christelijke oud en nieuw. We hebben ook brieven van supporters ontvangen waarin de vereniging was gewaardeerd en gesteund.
 • We hebben meer dan 1433 persoonlijke ontmoetingen gehad met de vertegenwoordigers van verschillende gildes om over de schending van de mensenrechten en komende projecten van 2020 te praten.
 • Ongeveer 890 supporters hebben in 2019 verscheidene tentoonstellingen over de mensenrechten bezocht die door onze vereniging waren opgezet.
 • 21 supporters van de vereniging hebben van hun vrienden en kennissen gevraagd in plaats van cadeaus te kopen voor hun huwelijksdag of verjaardagen, het geld aan de vereniging te schenken. 
 • Een gulle organisatie heeft de onkosten voor eten van de vereniging en voor asielzoekers voor het hele jaar op zich genomen. Deze organisatie geeft regelmatig koekjes en zoetigheid aan de vrijwilligers en verstrekt 5 keer per jaar levensmiddelen aan onze vereniging. De onkosten van de vereniging bedraagt aan het einde van 2019 8993 Euro.
 • Een van de supporters bekostigt de hoeveelheid papier die we voor mail chats en briefverkeer nodig hebben. Dat bedroeg 675 Euro in 2019.
 • Twee supporters hebben hun auto’s voor 3 maanden van oktober, november en december ter beschikking gesteld van de vereniging.
 • Een van onze supporters heeft een etage van zijn woning voor twee maanden ter beschikking van de vrijwilligers gesteld, die van andere landen waren gekomen om ons voor het opzetten van tentoonstelling van de mensenrechten te helpen.
 
Hieronder volgt een reeks activiteiten waaraan wij energie hebben besteed: 
 • Mensenrechtencampagne in 2019 = 89.000 uren;
 • Persoonlijke contacten voor de briefing schending mensenrechten 12.040 uren;
 • Productie van documenten en films = 1700 uren;
 • Productie media en sociale netwerken = 460 uren;
 • Secretariaat en aantekeningen maken, berichtgeving en sites = 830 uren;
 • Secretariaat en schrijven van 50 jaar recente geschiedenis van Iran = 500 uren;
 • Handtekeningactie, infotafel en tentoonstellingen = 150 uren;
 • Maandelijkse briefings over de mensenrechten = 245 uren per maand. 
 

De Financiële Verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt:

 

STFA, Stichting van de Familieleden