ANBI 2014

De naam van de instelling


Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer

ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens    

Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
SNS Bank:         NL21SNSB0912087579                    BIC: SNSBNL2A
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Laan van Meerdervoort 51
2501 CH  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

 Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: [email protected]

De doelstelling

De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.

Beleidsplan

 • Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

 • Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

 • Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.

De bestuurssamenstelling

 Het bestuur is als volgt opgesteld:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Bestuurslid

De namen van de bestuurders

ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.
SF heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.

Het beloningsbeleid

Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

 

Activiteitenverslag  2014

 

Saadi Shirazi, een van de beroemdste Perzische dichters (1210-1291):

Vrije vertaling:

„De mensenkinderen zijn als ledematen van een orgaan,
die allen uit één essentie zijn gecreëerd.

Als een lid getroffen wordt met pijn
Hebben de andere leden geen rust.

Als je geen gevoel hebt voor de pijn van de ander,
Ben je het niet waard ‚mens‘ genoemd te worden.“

Verslag van de activiteiten

 De activiteiten van SF om deze grove schendingen van mensenrechten te stoppen, waren vooral door het organiseren of bijwonen van demonstraties, conferenties, exposities en bijeenkomsten. Door druk uit te oefenen op internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, wordt het Iraanse bewind meer en meer op de vingers getikt, en geïsoleerd, wat  uiteindelijk zal leiden tot afstel van executie, of zelfs vrijlating van politieke gevangenen.

 Wij zetten ons in voor hulp aan Iraanse vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Irak. Dit kamp voldoet niet aan de internationale normen voor een vluchtelingenkamp, en ook de veiligheid voor deze mensen is niet gegarandeerd. SF zet zich verder met juristen en internationale acties in om bescherming voor deze mensen te vinden.

 SF helpt de gevluchte Iraniërs die hun toevlucht hebben kunnen vinden in Neder- land met de integratie, acceptatie en de verwerking van verdriet. Zij zijn vaak niet alleen slachtoffer van het huidige regiem in Iran waardoor zij trauma’s hebben opgelopen. Zij moeten ook leren leven met het gegeven dat familie is achtergebleven die mikpunt is van de repressie in Iran of zelfs om politieke redenen of ver- meende politieke redenen gevangen zitten.

De onmacht die dit met zich brengt geeft veel psychische spanningen. Door de voortdurende repressie en het constante gevaar dat de achtergeblevenen in Iran lopen, worden de gevluchte Iraniërs dagelijks met het leed geconfronteerd. Iedere executie ervaren zij als een persoon- lijk leed. SF blijkt voor de vluchtelingen in Nederland een grote steun, die ook hard nodig is. Hetzelfde geldt met betrekking tot het vinden van veiligheid, rust en vriendschap in een voor de vluchtelingen vreemd land. Zij hebben huis en haard moeten achterlaten, zijn hun vertrouwde omgeving kwijt en worden geconfronteerd met een volstrekt andere cultuur dan zij gewend zijn.

SF probeert een brug te slaan tussen de Iraanse en Nederlandse cultuur en is daarin succesvol gebleken: De wijze waarop in Nederland invulling wordt gegeven aan democratie en mensenrechten is ook voor menig vluchteling leidraad.

 De Stichting van de Familieleden helpt slachtoffers, ongeacht ras, religie, opinie of geslacht en informeert mensen hierover. Zij stelt de misdaden van het Iraanse regime aan de kaak en tracht het leed van de slachtoffers te verzachten.

 

Inleiding

We kijken terug op het jaar 2014, een jaar vol leed, dat ons verantwoordelijk maakt, adequaat hierop te reageren:

 • Tienduizenden kinderen die maandenlang geen vlees gegeten hebben, of sommigen, die zelfs dagen geen brood konden vinden.

 • Immigranten families die alles verlaten moesten, en in hete zomerdagen en ijzige winterdagen alleen maar een tent hebben om in te wonen, en hun leven uitzichtloos is.

 • Vrouwen en mannen die veroordeeld zijn tot gevangenisstraf voor het uiten van hun mening, of wachten op de willekeurige uitvoering van hun executie

 • Vrouwen en jonge meisjes, die worden gedood vanwege legale. vrouwendiscriminatie en middeleeuwse religieuze decreten; vrouwen en meisjes, die geen enkele sociale steun hebben.

En wij, overlevende Iraniërs in ballingschap, kunnen de stem en de hoop zijn voor de vluchtelingen, en een toevluchtsoord bouwen voor de onderdrukten, voor het te laat is.

Onze activiteiten en hulp hebben als doel het leven van slachtoffers van het fundamentalistische Iraanse regime te redden. Wij geloven dat wij met de ondersteuning en solidariteit van zo veel mogelijk vrienden en activisten het ongelofelijke leed en de pijn kunnen verzachten. Het resultaat zo veel activiteiten in 2014 en de vrienden en ondersteuners die ons op deze moeilijke weg hebben begeleid, zijn het bewijs dat dit mogelijk is.

Wij willen bij deze onze waardering voor de  ondersteuning van de donateurs voor de projecten van de vereniging laten blijken.

Activiteiten om de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Iran onder het bewind van de middeleeuwse religieuze dictatuur algemeen bekend te maken.

Dit project had in 2014 een hoge prioriteit in het programma van de organisatie. In dit verband werden de volgende projecten tot stand gebracht en uitgevoerd:

 • Een nieuw design voor de officiële website van de organisatie om de schendingen van de mensenrechten te tonen, en de lezers bewust te maken van de realiteiten in Iran, die wij via directe berichten van de Iraanse burgers te weten komen, en zo de censuur in Iran doorbreken.

 • De druk van rond 7000 nieuwsbulletins over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Iran (het project wordt voortgezet).

 • Omdat de website een nieuwe image en uitbreiding nodig had, werd met ideeën van de donateurs de website vernieuwd, en worden al het nieuws en de gedocumenteerde berichten in de nieuwe website overgeplaatst. Dit resulteerde onmiddellijk in een groei van het aantal lezers van de site, en wordt de site als een betrouwbare informatiebron beschouwd.

 • De samenstelling van het nieuws en rapporten vanuit Iran over de vrouwenonderdrukking, de onderdrukking van jongeren, de situatie van studenten en de discriminatie tussen man en vrouw aan de universiteiten in Iran, nieuws over de discriminering van religieuze minderheden en etnische minderheden zoals de Balouchi, Azeri en Arabische minderheden, nieuws over de repressie van politieke gevangenen, het samenstellen van rapporten voor de Special Rapporteur van de Verenigde Naties over de situatie van de mensenrechten in Iran, het schrijven van urgente acties aan internationale organisaties om het leven van onschuldige mensen te redden, het samenstellen en versturen van documenten en brieven van mensen die uit Iran zijn gekomen, of die nieuws over de misdaden van het regime via hun familie hebben meegestuurd aan de afdeling Iran van de Hoge Commissaris voor mensenrechten van de VN en de Special Rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran, met als doel het bewind van Iran in de Verenigde Naties te veroordelen vanwege de schendingen van de rechten van de mens in dit land. De VN mensenrechtenraad veroordeelde in december 2014 voor de 61e maal Iran voor de grove schendingen van de mensenrechten.
  Vooral nu het Iraanse regime probeert de situatie van de mensenrechten door hete discussies over atoomprogramma en sancties te verbergen, is het belangrijk, juist nu de verbetering van de mensenrechten in Iran als conditie in deze politieke bijeenkomsten te noemen.

 • De ondersteuning van het Iraanse satelliet programma  als een netwerk voor de Iraanse gemeenschap om informatie te delen, en een rol speelt vergelijkbaar met ‘radio oranje’ tijdens de tweede wereldoorlog in Nederland.

 De formatie van de commissie vrouwenrechten om de volgende projecten te ontwikkelen:

 • Het verzamelen van cijfers en feiten van arrestaties en onderdrukking van vrouwen in de periode van 8 maart 2013 tot 1 maart 2014 voor internationale organisaties ter voorkoming van de executie van Reyhaneh Jabbari. Reyhaneh werd door het regime in Iran ter dood veroordeeld, omdat zij een veiligheidsagent die haar aanviel uit zelfverdediging doodde.

 • De deelname van familieleden van politieke gevangenen en Iraanse vluchtelingen en aanhangers van de stichting aan een bijeenkomst op 8 maart 2014 in Den Haag. Een toespraak werd gehouden door een van de bestuursleden. In deze bijeenkomst werd een verslag gegeven van de schendingen van de mensenrechten in Iran in de afgelopen 33 jaar. Een andere spreker was een assistent-hoogleraar aan de Amsterdamse Universiteit. Na het tonen van een gedocumenteerde film over de discriminatie tussen man en vrouw in de universiteiten van Iran, legde hij uit, hoe de acceptabele globale standaard van de Iraanse universiteiten vroeger, nu in een verouderd, reactionair opgelegd onderwijssysteem is veranderd. Een derde spreker, een supporter van de stichting, sprak over de grote invloed die internationale steun voor mensenrechten op het Iraanse regime heeft, om executies te stoppen. Het programma eindigde met Perzische muziek en traditionele Koerdische dans, uitgevoerd door vrijwilligers. 1000 exemplaren van een document over de schendingen van de vrouwenrechten in Iran werden in de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Nijmegen gedistribueerd.

 • Deelname aan de bijeenkomst op 8 maart 2014 in Den Haag om de rechten van Iraanse vluchtelingen die nota bene onder toezicht van de VN in onmenselijke omstandigheden, zonder artsenverzorging en veiligheid, in kampen moeten leven.

 • Deelname van een delegatie van de stichting aan een zitting in het Europees Parlement in Brussel op 9 april, deelname aan een conferentie ter herinnering aan mevrouw Danielle Mitterrand, oprichtster van de organisatie ‘France Liberté’ met aanwezigheid van de huidige voorzitter Gilbert Mitterrand op 9 april en aan een conferentie over mensenrechten in Geneve op 13 augustus en 18 september 2014 (Europees Parlementariër voor Nederland) .

 • Een project geleid door twee leden van het bestuur van het vrouwencomité, met de deelname van 45 familieleden van politieke gevangenen in Iran, en ouders van vluchteling die in een onveilig vluchtelingenkamp, dat ver onder de internationale standaard is, en onder toezicht van de VN staat, verblijven.

 • De vertaling van het boek (Oog in Oog met de Monster) van een vrouwelijke politieke gevangene die in 1981 in Evin getuige was van folter en executie van mede gevangenen, om de situatie van de vrouwen in Iran te onthullen in het Engels en in het Nederlands.

 • Het samenstellen van de nieuwsbladen per kwartaal in 2014 en de distributie aan ongeveer 2500 supporters van de organisatie.

 • Deelname aan de demonstratie voor het Nederlands Parlement op 25 oktober tegen de vele brute aanvallen aan vrouwen en meisjes in Iran, die door aanhangers van het regime zuur in hun gezicht werden gegoten. De actie was opgezet door Iraanse mensen in ballingschap, familieleden van slachtoffers van het regime in Iran en door andere mensenrechtenactivisten.

 • De organisatie van het ‘Chahar-shanbeh Souri’-feest (het traditionele Iraanse vuurfeest), het Iraanse nieuwjaar en het ‘Haftsin’ ritueel door Iraanse familieleden van politieke gevangenen in Iran en Iraanse vluchtelingen op 21 maart in Den Haag, waarbij kinderen folkloredans uitvoerden, en leden van de stichting Perzische liederen zongen, om de cultuur en gebruiken van Iran ook buiten Iran niet verloren te laten gaan. Er werd een brochure met uitleg over de filosofie van Nowrooz en de Iraanse cultuur samengesteld, en aan 700 supporters opgestuurd.

 • Samenvallend met het Iraanse nieuwjaar, namen alle vrijwilligers deel aan de bijeenkomsten ter gelegenheid van de wereldtopconferentie over nucleaire veiligheid in Den Haag op 25 maart, en veroordeelden de schendingen van de mensenrechten via berichten in de pers en de sociale media. Grote posters die de nucleaire activiteiten, stenigingen en executies van politieke gevangenen in Iran toonden, werden op korte afstand van de topconferentie hooggehouden, om de criminaliteiten van dit regime onder de aandacht te brengen.

 • In Den Haag in augustus 2014 werd een boekenexpositie met documenten over Iran georganiseerd, waaraan 120 supporters van de organisatie deelnamen. In deze expositie werden documentaires over de situatie van straatkinderen, armoede en vrouwenonderdrukking in Iran getoond. Ook werden handtekeningen verzameld tegen de executies in Iran. Voor een moratorium van de executie van vrouwen in Iran, waaronder Reyhaneh Jabbari, werden pamfletten uitgedeeld.

 • Deelname aan vredige protesten voor het Nederlands Parlement op 12 en 17 februari 2014 tegen het religieus fascisme in Iran in verband met de onderdrukking van de minderheden uit het Bakhtiari gebied.

 • Kerstfeest in het kantoor van de stichting, met deelname van christelijke families en Iraanse vluchtelingen

 • Herdenkingsbijeenkomst voor Reyhane Jabbari in Den Haag, met als gasten supporters en familieleden van gevallenen voor vrijheid.

 

Deelname aan de internationale campagne ter ondersteuning van Iraniërs in ballingschap en patiënten die ernstig ziek zijn

 • Door deelname aan deze campagne ondersteunde de organisatie die Iraanse vluchtelingen, die in een gevaarlijke situatie onder de normale standaard leven, vanwege gebrek aan medische hulp.

 • De stichting antwoordde positief op de internationale vraag om hulp en solidariteit en dringende hulp aan Iraanse vluchtelingen in levensgevaar, waaronder ernstig zieke patiënten, gehandicapten die door onderdrukking gevangenissen of oorlogsmisdaden verlamd zijn, oudere mensen die moeten worden verplaatst naar veilige oorden, en heeft dit project de hoogste prioriteit gegeven.

 • Door actieve deelname aan officiële en vredige bijeenkomsten, demonstraties en protestacties in Den Haag, en ook aan enkele internationale conferenties in Geneve, Londen en Parijs om humanitaire activiteiten voor de internationale campagne voor vluchtelingen te helpen en te ondersteunen, heeft de stichting aandacht kunnen vragen voor dit project.

Adverteringen, uitnodigingen en mailingen

 • Het ontwerpen en verzenden van een mailshot in de maand April aan 5000 donateurs.

 • Het versturen van uitnodigingen voor deelname aan de conferentie van 8 maart 2014, de traditionele ‘Chahar shanbe Souri’ en het Iraanse Nowrooz, de bijeenkomst van de internationale campagne voor de rechten van de mens in de zomer, de bijeenkomst in augustus met de boekenexpositie over het massamoord van politieke gevangenen in 1988, en voor de tentoonstelling van documentaires over de schendingen van mensenrechten in Iran.

 • Het plaatsen van een advertentie in de Trouw over de toename van executies in Iran en de misdaden van het Iraanse regime tijdens de wereldtopconferentie over nucleaire veiligheid in Den Haag in maart 2014.

 • Het ontwerpen, drukken en verzenden van Iraanse Nieuwjaarskaarten aan 5000 supporters

 • Het ontwerpen, drukken en verzenden van 6000 Kerstkaarten

 • Het ontwerpen van een mailshot die in 2015 wordt verstuurd

 • Het samenstellen en versturen van een bericht over de schendingen van mensenrechten in Iran – de geschiedenis van de Perzische beschaving

Plaatselijke activiteiten voor ondersteuning van urgente projecten

 • Actie van dhr. Bakker van de Urk Visserij Unie. Over deze actie werd in de lokale krant uitgebreid bericht gegeven.

 • Advertentie in de Urkse krant voor urgente ondersteuning van dit project

Deelname aan herdenking op officiële uitnodiging

 • Maart 2014 – Deelname van een delegatie van 7 leden van de organisatie aan traditionele ceremonie in Urk

 • 18 April 2014 - Deelname van een delegatie aan Thanksgiving in de protestantse Baptistenkerk

 • 21 april 2014 – Deelname van vrijwilligers aan een paasviering in de protestantse kerk in Haarlem

 • 29 mei 2014 – Deelname van vrijwilligers aan een viering van Hemelvaart in de kerk (Den Haag)

 • 28 december 2014 – Deelname van vrijwilligers aan een viering van de geboorte van Christus, gebedsdienst voor de mensenrechten in Iran. Deze viering werd gefilmd.

Ontvangen kaarten, brieven en persoonlijke contacten

 • 341 Kaarten ter gelegenheid van Kerst en Nieuwjaar, als ook sympathieke brieven ter ondersteuning of aanmoediging van het werk van de stichting

 • Meer dan 460 persoonlijke gesprekken met mensen uit het bedrijfsleven om de schendingen van de rechten van de mens in Iran uit te leggen

 • Rond 279 supporters van de stichting bezochten het kantoor en de expositie over mensenrechten in Iran

 • Een van de grootste ondersteuners van de stichting stierf in september 2014. Een krans ter nagedachtenis werd door de stichting op het graf van de onbekende soldaat gelegd. Dit was zijn laatste wens vlak voor zijn dood. Een bestuurslid en 20 vrijwilligers namen deel aan deze ceremonie.

 • Een van de donateurs, die dominee van de protestantse kerk is, schonk een door hem geschreven boek aan de stichting.

 

De financiële verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt: