ANBI 2015

De naam van de instelling


Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer

ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens    

Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
SNS Bank:         NL21SNSB0912087579                    BIC: SNSBNL2A
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Regulusweg 5
2516 AC  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

 Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: [email protected]

De doelstelling

De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.

Beleidsplan

 • Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

 • Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

 • Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.

De bestuurssamenstelling

 Het bestuur is als volgt opgesteld:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Bestuurslid

De namen van de bestuurders

ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.
SF heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.

Het beloningsbeleid

Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

 

Activiteitenverslag  2015

 

Verslag van de activiteiten


Inleiding

 Het jaar 2015 was een bevlogen jaar. Een reflectiewaardig jaar. Een jaar waarin wij zoals alle anderen in de wereld blootgesteld werden aan de hartverscheurende tafarelen om ons heen. Een jaar waarin we ondanks al het menselijk lijden toch alles op alles zetten om de projecten met veel toewijding en vastberadenheid tot een goede einde te brengen.

Het moge voor zich spreken dat dit werk vooral een is van liefde en toewijding. Tot stand gekomen in barmhartigheid en uit medeleven, waarvoor onze dank aan allen die een schakel vormden in dit geheel dat 2015 heet.

Het jaar 2015 hebben we ingeluid met het gedenken van zevenendertig jaar bezetting door de religieuze dictatuur in Iran. Bezetting van een groot en rijk cultuur, die zich nu kenmerkt door middeleeuwse methoden, zwartgalligheid, dood en verderf, die Iran heeft opgeslokt sinds het intreden van de Mullahs. We hebben deze dag gememorieerd door middel van het aansteken van een kaars zodoende een fakkel te heffen opdat zij die zich nog door deze nacht worstelen hoop te bieden en zij die hun leven hebben verloren in de strijd voor vrijheid te eren. En als eerbetuiging voor alle vrijheidslievende mensen, die nu meer dan drie decennia lang voor diezelfde vrijheid en mensenrechten opkomen.

Dit gebaar is niet alleen geweid aan hen die gestorven zijn voor menselijke waarden, maar ook een signiaalfunctie voor de steeds verder reikende macht van het fundamentalisme niet enkel buiten de grenzen van Iran of hetMidden-Oosten, maar ook haar intrede in de vrije wereld. Wij willen de boodschap helder aten doorklinken dat wij het het dogmatische theocratisch geweld een sterk halt toeroepen. Daar het regime in Iran niets dan dood en verderf de wereld zaait.

Wij beroepen ons dan ook op de fundamentele rechten van de mens. Op democractie. Op secularisme. Wij zijn toegeweid aan scheiding van kerk en staat en behartigen de belangen van gedupeerden van de religieuze dictatuur in Iran. Dit is het fundament van onze stichting.

Zo zijn er in een jaar tijd meer dan duizend mensen aan de galg gestorven aan de hand van deze religieuze dictauur. Tienduizenden gezinnen zijn ontheemd. Etnische minderheden onderdrukt. Intellectuelen murw geslagen. Gendergelijkheid uitgebuit. Journalisten gecensureerd. De druk op politieke gevangen en hun verwanten opgevoerd. En wat dies nog meer zij.

Ook de situatie van de immigranten in het land is erbarmelijk en zal uiteindelijk leiden tot een verhoging van armoede binnen de grenzen van het land. Deze trend zal buitengewone sporen nalaten in de groei van slachtoffers die dit regime in de nabije toekomst zal maken. Het in kaart brengen van de groffe schendingen van mensenrechten in Iran en het helpen van de gedupeerden van dit regime staat dan ook hoog aan de vaandel bij ons.

Vele projecten in 2015 waren in de eerste instantie als conceptvoorstel ingediend daar we niet in staat waren om op voorhand met zekerheid toezeggingen te doen over de op voorhand zijnde ontwikkelingen van het land. Dit zijn dan ook de parameters waarin we werken. De stichting springt vaak adhoc in op de accute gebeurtenissen. Hierin onderscheiden wij ons dan ook van de klassieke stichtingen. Zo kunnen wij bij onmiddelijke hulpvragen soelaas vinden in een organisatiebreed overlegstructuur om zodoende met zoveel mogelijk input samen tot een oplossing te komen voor het accute probleem en zoeken zo naar geschikte manieren om het project meteen van de grond te krijgen. Wij waarderen het collectieve brein en de solidaire hart. En zijn van mening dat we samen tot meer toe in staat zijn dan alleen. Dit is de hoeksteen van onze platte organisatiestructuur.

 

Het openbaren van de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Iran onder het juk van middeleeuwse religieuze dictatuur

Dit was de hoogste prioriteit op de agenda van 2015. In dit kader zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Het bevorderen van de officiele website van de organisatie; onze inzet is naar werkelijke feiten te zoeken en relevante nieuws te brengen. Deze te vertalen naar het Engels en Nederlands. Het op grote schaal te distribueren naar geintresseerden, mensenrechtenactivisten, politici en belangenorganisatieen tot zelfs politieke gevangenen
 • Het ontwerpen en uitbrengen van posters
 • Het motiveren van vrijwilligers en hen aanmoedigen om de media altijd up to date houden door middel van het verzorgen van de nieuwste perspakketten.
  Zodoende hebben we in 2015 ruim 12000 personen van informatie voorzien. Ook hebben we bij accute situaties de welbekende mensenrechtenorganisatie benaderd en hen van gerichtte informatie voorzien opdat zij meteen op de situatie konden inspringen
 • Het verstrekken en circuleren van nieuws via Facebook
 • Naast de reguliere facebook site hebben we ook een blog waarin we alle nieuws inzake schendingen van mensenrechten in Iran aan de kaak stellen. Afgelopen jaar hebben we 500.000 mensen onze pagina bezocht
 • Het vertstrekken en informeren van informatie uit Iran inzake het volgende:
  • Onderdrukking van vrouwen, arbeiders, verplegers en onderwijzers. Alsmede de onderdrukking van studenten
  • Genderdiscriminatie in Universiteit
  • Onderdrukking van religieuze minderheden zoals de Balooch, Azari en Arabieren.
  • Updaten over de stand van zaken met betrekking tot politieke gevangenen
  • Het verzamelen van informatie ten behoeve van het in het beeld brengen en rapporteren aan de Verenigde Natities.
  • Verslag doen internationale organisaties en het vragen om de levens te redden van de politieke gevangenen, die in imminente gevaar verkeren en binnen afzienbare tijd worden geexecuteerd. Op grond van artikel 31 van de speciale gezant van de mensenrechten in Iran is er tussen maart 2014 en maart 2015 tenminste 233 keer gedemonstreerd en tenminste 230 keer geprotesteerd tegen de wandaden van Iran.
 • Het publiceren van feiten en nieuws inzake schendingen van de mensenrechten in Iran aan het adres van de Comissaris voor de Mensenrechten. Het melden van deze schendingen aan de Verenigde Naties. Met 62 keer veroordeling aaneenvolgend heeft heben we meer dan ooit en op een groter schaal het regime van de Mullahs en hun misdaden blootgesteld en met succes.
 • Ondersteuning van de Iraanse televisie; deze verzorgt de dagelijkse informatie stroom voor de Internationale Iraanse samenleving in ballingschap. Deze zender is vergelijkbaar als radio Oranje ten tijden van de Tweede Wereldoorlog voor het Hollands verzet. Op 22 juli tot en met 26 juli 2015 hebben we een inzameling gehouden voor deze zender die betrouwbaar en oprechte items produceert ten baten van informatievoorziening tegen het regime. Tevens hebben we middels een tweeluik bijgedraagen aan het produceren van een item over het aan het daglicht brengen van de wandaden van dit regime daar deze zender enorm kamt met productiekosten. Onze bijdragen zijn succesvol geweest in het overeind houden van de zender.


De correlatie tussen de verschillende hulporganen en de samenwerking tussen alle mensenrechtenorganisaties, waarin we met elkaar alle schendingen, executies, onderdrukking van vrouwen, censuur en de religieuze inquisitie een halt toeroepen

 • Het opstellen en het opmaken van de balans voor 8 maart (Internationale dag van de Vrouw) inzake de onderdrukking en arrestatie van Iraanse vrouwen van maart 2014 tot en met maart 2015. Internationale vrouwenorganisaties informeren over de middeleeuwse praktijken in Iran inzake vrouwenrecht zoals verplichtte bedekking, gedwongen (kind)huwelijken, in bescherming van het kind bij exectutie van de moeder
 • Deelname aan 8 maart Internationale Dag van de Vrouw in Berlijn
 • Op uitnodiging van de bestuurscommissie Democratie voor Iran is er een delegatie van twintig vrijwilligers op onder (project) leiding van mevrouw Nahid deelgenomen aan een internationaal podium ter ere van de rechten van de vrouw op 7 maart jl. Op deze conferentie hebben vele vooraanste experts op het gebied van mensenrechten keynotes gegeven inzake rechten van de vrouw
 • Locale organisatie van Internationale Dag van de Vrouw op 6 maart in Den Haag met als thema een cultuur van vrouwenhaat in Iran
  Meer dan 61 leden hebben aan dit programma deelgenomen op ons kantoor te Den Haag. Het programma begon om 14.00 uur en eindigde om 17.00 uur. Ter ere van deze bijzondere dag vertoonden we een speciale documantaire vervaardigd over de geschiedenis van de rechten van de vrouw en de huidige status van vrouwen in Iran onder het juk van de mullahs.

  Het programma werd vervolgd door een toespraak van een van onze jonge vrijwilligsters, die haar ervaringen deelde over het leven in een vluchtelingenkamp. Over genderdiscriminatie in Iran en in het bijzonder op universiteiten aldaar. Zij wierp haar licht over de “dode hoeken” van armoede in Iran, waar men in de vrije wereld nog geen inzicht in heeft.

  Het programma werd afgesloten door een muziekaal intermezzo van klassiek fluitspel. Alle deelnemers werden tenslotte voorzien van informatiepakketten over hetgeen de revue passeerde en nader informatie over de stichting en haar filosofie.

 

Deelname aan verschillende podia en bijeenkomsten

De Commissievergadering in Parijs op 10 oktober ter ere van de Internationale dag tegen Executie.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we onze steun betuigt tegen wereldwijde executies en steunbetuigend voor de familieleden en slachtoffers van de geexecuteerden.

Een van de gastsprekers op deze bijeenkomst was een onlangs gevluchtte politieke gevangene, die in een bijzonder aangrijpend speech zijn peersoonlijke verhaal uit de beruchtte Evin gevangenis in Iran deed.

Een ander gastspreker is de dochter van een politiekgevangene in Iran. Zij beschreef de erbarmelijke toestanden, die zij en haar familie ondergaan met haar vader opgesloten achter de tralies van de mullahs. De onderdrukking en marteling van haar familie als gevolg hiervan en de posities van anderen in een vergelijkbaar toestand. Zij was dan bij gratie gods geslaagd te vluchten uit Iran, maar miljoenen fantaseren slechts over wat deze vrijheid uberhaupt betekent.

Beide gastsprekers benadrukten het levensbelang van de hulp aangereikt door de betrokken stichtingen en organisaties. En vooral de symbolische waarde van deze toereikingen voor hen die noch uitzicht noch uitvlucht hebben uit het wrede dagelijkse leven van een politieke gevangene en haar achterblijvende familie.

Deelname aan de Commissie Jeugd tijdens de bijeenkomst in Parijs op 8 december
Deze bijeenkomst viel samen met de arrestatie van ongekend veel moeders en familieleden van politieke gevangenen in Iran. Een delegatie van jongeren onder (project)leiding van de heer Kamal hebben deelgenomen aan deze zitting van de Iraanse Vereniging van Vertegenwoordigers van verschillende NGO’s, die allen gendergelijkheid, jongeren en vrouwen in ballingschap als thema deelden. Op deze bijeenkomst werden ter gelegenheid van 10 december een tentoostelling gehouden over de schendingen van mensenrechten in Iran. Ook werd er een ode gebracht aan de Argentijnse OM Alberto Nissman, zijn leven en zijn toewijding en verloop van zijn leven in het licht van opkomen voor de waarheid, vrede en het aan het licht brengen van terrorisme.

Een week met gevangen moeders in Iran
Dit thema deed in 2015 haar introductie, waarin we specifiek moeders onder de loep namen, die in gevangenschap verkeren in Iran. Van 30 oktober tot en met 7 november nodigden we belangstellende uit om nader geinformeerd te worden over dit onderwerp en mogelijk het project ‘gedetineerde moeders’ in Iran te steunen. Hierbij kwamen exgedetineerde (gevluchtte) moeders en kinderen van gedetineerde moeders aan het woord, die het leven met deze noodlottige bestaan beschreven.

De bescherming van vluchtelingen in het kader van het vijfde Verdrag van Mensenrechten in Geneve
Organiseren vanvreedzameprotesten en demonstraties in Den Haag tegen het belegeren en blokkeren van medische hulp aan zorgbehoefenden door het Iraanse regime aan Iraanse vluchtelingen in vluchtelingenkampen. Op 21 december is er een vreedzame demonstratie georganiseerd voor het Paleis van de Vrede in Den Haag. Hierbij werd aandacht gevestigd op de schending van het vijfde verdrag van de mensenrechten van Geneve. En een beroep gedaan op de betrokken instanties om deze wetgeving alsnog in ere te herstellen. Hierbij werden behalve het uitdelen van informatiefolders ook uitleg gegeven aan belangstellende voetvangers op straat.

Expositie (een maand) verboden boeken in Iran in combinatie met een tentoonstelling over de schendingen van mensenrechten in Iran
Tijdens deze expositie toonden we drie decennia aan censuur in literatuur op van 2 april tot 30 april op de vestiging van de stichting. Hierin hebben we verwezen naar het fundamentalisme vanaf het begin van de Islamitische Revolutie, waarin vooral de studenten het als eerste moesten ontgelden tot aan studentenopstanden en de daarop van volgende sluiting van universiteiten in 1989. Ook de massa executies onder intellectuelen, schrijvers, studenten die het gevolg hiervan waren zijn aan de orde gekomen.

Tenslotte hebben we stilgestaan bij het leven van een grote dichter in de Iraanse cultuur, Ahmad Shamloo, wier gedichten gerechtigheid en vrijheid bezongen. Een dergelijk initiatief is in Iran verboden en zou alleen onder toezicht van overheidsauthoriteiten mogen plaastvinden.

Expositie drie decennia muziekverbod in Iran
van 12 februari tot en met 26 februari brachten wij een van de meest geweldadige cencuur vooral op vrouwen in combinatie met muziek en zang. Ondanks de lange kunstgeschiedenis van de zang en muziek binnen het Iraanse cultur. Zo hebben we ook stil gestaan bij de grande dame van het klassieke muziek in Iran, Marzieye, haar leven. En hoe zij haar stem verhief in zang en aan met kunstvorm verzet tekende tegen dit regime.

Deelname aan het Kerst Mis
Aan ons kantoor voor onze Christelijke leden en hun gezinnen. Tevens ook onze deelname aan het gebedsprogramma van Eiland Staatskerk te Den Haag en onze bijdrage aan de Raad van Toezicht van de kerk.

Nowruz – Perzich Nieuwjaar
Ter gelegenheid van het Iraans Nieuwjaar hebben onze vrijwilligers in verschillende steden als Den Haag en Amsterdam aandacht gevraagd voor de schendingen van mensenrechten in Iran in het openbaar. Daarin werd vooral benadrukt hoe de media vaak eenzijdig berichtgeeft. De receptie voor het Iraans Nieuwjaar werd gehouden op zondag 22 maart en werd geleid door vijvenndertig vrijwilligers en bezocht door geintresseerden op ons kantoor tussen 11.00 en 17.00 uur.

Herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november jl.
Een delegatie van vrijwilligers van de stichting hebben op 16 november deelgenomen aan de bijeenkomst bij de Franse Ambassade ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs. Daarbij is er een rauwkrans aangeboden aan de ambassadeur met onze oprechte deelneming aan deze bijzonder treurige gebeurtenis en hebben we tijdens de ceremonie de condoleanceregister getekend namens de stichting.

Deelname aan de Internationale Campagne ter humanitaire ondersteuning voor Iraanse vluchtelingen, gedupeerden en zieken in vluchtelingenkampen
Hierbij werd om de onmiddelijke deblokkade gevraagd van de belegering en bezetting van medische hulp en toevoer van basisvoorzieningen in Iraanse vluchtelingekampen. Deelname aan de de solidariteitscampagne ten behoefte van het redden van levens van zieken, ouderen en anderszins hulpbehoefenden in deze vluchtelingenkampen en het overplaatsen van deze doelgroep naar een veiligere locatie en de ondersteuning daarvan. Metname om dit issue op de agenda te zetten van de verschillende overheden. Ten behoeven van de bovengenoemde hulpvragen hebben we vreedzame demonstraties gevoerd om aandacht te vestigen op dit probleem.


Reclame campagnes in 2015

 • Gerichtte digitale campagne gevoerd in januari voor steun aan de stichting en een gerichtte campagne in oktober om aandacht te vragen voor moeders van gedetineerden
 • Opzetten, ontwikkelen en distribueren van boeken en folders om de misdaden onder aandacht te brengen van het publiek op straat en kerken
 • Het verwerken en distribueren van updates met betrekking tot de mensenrechtensituatie in Iran
 • Beeldmateriaal van alle deelgenomen confrenties inzake mensenrechten verzorgen van aanvang tot eind
 • Het opzetten en ontwikkelen van alle uitnodigingen ten behoeven van de volgende bijeenkomsten:      
 • Zomerconferentie
 • Oktoberconferentie (tentoonstelling verboden boeken en de massa executies van 1988)
 • Vertooning documentaire inzake mensrechten in Iran
 • Het ontwikkelen, produceren en distribueren van posters en “teasers’ om het publiek in een oogopslag een beeld te scheppen van de erbarmelijke toesten op het gebied van mensenrechten in Iran.
 • Verzorgen van zowel Kerstkaarten, Nieuwjaarskaarten als Nowruzkaarten voor de meer dan 5700 leden


Maatschappelijke interacties:

 • Rond 377 kaarten, berichten en groeten ontvangen namens het publiek, leden en belangstellenden aan de stichting
 • Meer dan 471 face to face ontmoetingen gehouden met afgevaardigden van verschillende maatschappelijke instellingen ter kennismaking met de stichting en haar gedachtengoed
 • 310 mensen hebben onze tentoonstlling inzake mensenrechten op het kantoor bezocht
 • Pastoor Rozenbaum heeft in een interview en een toespraak zijn afkeuring uitgesproken over het wegblijven van noodzakelijke medische hulp aan Iraanse vluchtelingen in kampen. Ook heeft hij een oproep gedaan om in plaats van presentjes op feest- en verjaardagen daar in plaats het budget te doneren aan vluchtelingen in transitiekampen, die in erbarmelijke toestand verkeren
 • Een zeer genereuze organisatie heeft de kosten van een jaar brood voor de stichting en de gestrandde vluchtelingen ter waarde van 5237 euro aan het einde van december voldaan.
 • Een van de leden van de stichting heeft het budget voor papier ter waarde van 712 euro voldaan namens de stichting.
 • Het totaal van de resterende organisaties hebben aangeboden aan de stichting had een waarde van 6123 euro in totaal.

 

De financiële verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt: