ANBI 2017

Jaarverslag 2017

STFA, Stichting van de Familieleden


De naam van de instelling

Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer
ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens   
Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
SNS Bank:         NL21SNSB0912087579                    BIC: SNSBNL2A
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Regulusweg 5
2516 AC  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: [email protected]


De doelstelling
De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.


Beleidsplan
•    Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

•    Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

•    Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

•    Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

•    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.


De bestuurssamenstelling
 Het bestuur is als volgt opgesteld:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Bestuurslid


De namen van de bestuurders
ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.

STFA heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.


Het beloningsbeleid
Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

Activiteitenverslag  2017

 


Verslag van de activiteiten

Inleiding

Het jaarverslag van 2017 zegenen we in met de boodschap van 's werelds leidende Katholieke leider, Paus Franciscus, die tijdens de kerstceremonie in het Vaticaan sprak over de status van immigranten en asielzoekers en hun rechten verdedigde: "tegenwoordig worden veel mensen gedwongen hun land te ontvluchten, omdat hun leiders geen enkel probleem hebben met het vergieten van onschuldig bloed".

"Vaak gaat het verlaten van het vaderland gepaard met de hoop en de wens op een betere toekomst, maar voor velen heeft vluchten uit het vaderland slechts één reden: in leven blijven".

De grootste bedreiging van de eeuw voor de vrije wereld is de religieuze dictatuur die Iran domineert, die voor ontbinding zorgt binnen de Iraanse samenleving met bijna veertig jaar aan onderdrukking, afslachting, fundamentalisme, export van middeleeuwse religieuze gedachtengoed, seksuele en etnische repressie en oorlogszuchtigheid veroorzaakt het vele conflicten in het Midden-Oosten en in de wereld in het algemeen.

Helaas heeft het negeren en verwaarlozen van deze kwaadaardige tumor door overheden uiteindelijk bijgedragen tot de opkomst van ISIS en terrorisme in het algemeen, dat zelfs Europa in het hart raakte. 

In het afgelopen jaar, mede dankzij uw steun en met de toewijding van honderdduizenden manuren, die zich dag en nacht hebben gewijd aan het voeren van campagnes om aandacht te vragen voor opstanden in Iran, het ontmaskeren van het regime en zijn misdaden tegen de mensheid een halt toe te roepen, is het inmiddels de wens van de internationale gemeenschap om een vrij, tolerant en vredeliefhebbende Iran te eisen.

We hebben aangetoond dat wij een land willen, waarin kinderen zich niet hoeven bezig te houden met religieuze oorlogen en of opgedrongen geloof, waar ze gedetineerden niet doden, waar corruptie en verduistering door de overheid niet aan de orde van de dag zijn, waar honger en armoede niet de standaard zijn van de maatschappij. Wij eisen een land waar vrouwenrechten niet worden misbruikt, waar ze mensen niet aanhouden op grond van hun overtuigingen, waar kerken niet worden verboden en Christenen, Soefi's, Soennieten en Bahá'ís niet worden vervolgd. Wij wensen een land waar mensen niet worden gediscrimeerd en onderdrukt voor hun huidskleur, geslacht en etniciteit. 

Onze campagnes zijn dan ook gericht om deze doelstellingen te bewerkstelligen. Wij zetten ons al ruim 38 jaar in om campagnes op te zetten en mankracht te mobiliseren om projecten als 500-daagse sit-in protest bij de Verenigde Naties of een 90-daagse hongerstaking en duizenden demonstranties te organiseren voor de slachtoffers van het Iraanse regime. Demonstraties voor mensenrechten hebben tot gevolg dat de stemmen van de slachtoffers luidruchtig kenbaar worden gemaakt en ten gehore worden gebracht. Onze tentoonstelling ten behoeve van mensenrechten heeft de misdaden van het Iraanse regime ontmaskerd om zo de stem van hen die monddood zijn gemaakt te laten weerklinken. Onze campagnes zijn dankzij de tomeloze inzet en de vastberadenheid van alle vrijwilligers en eervolle en welwillende mensen, die ons op deze lange reis hebben vergezeld in de strijd voor fundamentele verandering onweerlegbaar geworden. 

In 2017 hebben we van de zaden, die wij volhardend hebben geplant door de vele jaren heen en die beschermd zijn door uw liefde tegen stormen, prachtige bloemen mogen oogsten. Het Iraanse regime is inmiddels de meest gehate staat in de wereld geworden en regeringen zijn bang om zich te associeren  met hen, zelfs niet omwille van economische uitwisselingen. Alle berichten duiden op de snelle  uitdoving van dit regime. Zo zei Zigmar Gabriel, Minister van Buitenlandse Zaken (Duitsland) dat hij erg bezorgd is over de rol van het regime en zijn activiteiten in het Midden-Oosten. Hij wil de rol van Iran in de regio samen met de Verenigde Staten aanpakken.

Gilbert Mitterrand zei dat veranderingen in de wereld de machtsverhoudingen voor degenen die in Iran met de skepter zwaaien, zal doen veranderen. Het repressieve gedrag van het regime ten opzichte van het volk is niet veranderd; dit regime is wereldleider in het executeren van zijn bevolking per hoofd van de samenleving, maar we zijn getuige van het ontwaken van nieuwe consciënties. Franse president Emanuel Macron zei dat confrontatie van de destabiliserende activiteiten van Iran in het Midden-Oosten essentieel is.

Vanwege deze veranderingen en onderschrijving van deze berichten door onze stichting, zien we het onze plicht om deze boodschap de wereld in te brengen. Ondanks het koude en regenachtige weer tijdens de herfst en winter hebben twee vrijwilligers van ons, die zelf slachtoffer zijn van het Iraanse regime, weer en wind getrotseerd om de stem van hun lotgenoten ten gehore te brengen. Uw steun heeft hen een warm hart toe gedragen.

Het bekendmaken van het bloedbad van 30.000 onschuldige politieke gevangenen in de zomer van 1988 in Iran en tot het bloedbad van de arme en hardwerkende arbeiders, die hun zuurverdiende lonen geconficeerd zien worden door het regime of het buitensporig geweldadige optreden en het compleet wegblijven van hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Sar-i-Pul Zahab in het westen van Iran eind 2017 is opgebouwd uit meerdere componenten:

 • De eerste is de grootschalige corruptie van de Iraanse staat;
 • De catastrofale staat van de infrastructuur; 
 • Het onvermogen van de regering om de fundamentele problemen van de bevolking op te lossen;
 • De solidariteit onder de bevolking met de slachtoffers van de aardbeving. 
   

Bijna 85.000 mensen belandden in tenten zonder elektriciteit in erbarmelijke omstandigheden in tempraturen onder het vriespunt. Dit terwijl de overheid alle hulp van internationale organisaties in eigen zak heeft gestopt.

Dit jaar evenals vorig jaar is hetgeen ons onderscheidt van klassieke goede doelen, die reeds hun projecten een jaar van tevoren vaststellen, het feit dat wij vooral werken in volume en wij ons laten leiden door de urgentie van thema's en projecten die bijzondere aandacht vergen en een groot publiek dienen te bereiken.

Wij leveren ad hoc oplossingen voor acute problemen. Wij hebben een dynamische benadering van oplossingen aandragen en verantwoording nemen voor wat er op dat moment speelt. Onze belangrijkste prestatie, die we nogmaals willen benadrukken, is het werken in groepsverband, dat alleen mogelijk is met uw steun. Wij bespreken de mogelijke projecten binnen de organisatie met het hele netwerk. We luisteren naar de verschillende perspectieven en onderzoeken welke oplossing het meest effectieve plan voortbrengt voor alle belanghebbenden en hoe we onze mankracht het beste kunnen aanwenden. Dan ontwerpen we samen met onze supporters projecten die voorzien in de vraag van de dag. We vormen op deze manier een eenheid bestaande uit zowel onze vrijwilligers als onze supporters. Hetgeen alleen mogelijk is door het hebben van hart voor de zaak. Daarmee bedoelen wij uw hart, dat al reeds decennia geleden openstond voor de slachtoffers van het Nazisme tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bij het ontwikkelen en evolueren van onze werkwijze is het hebben van positieve energie, zeker wanneer we ons allemaal concentreren op het gemeenschappelijke werk, een must. Wij wenden deze positieve houding aan om dichter bij ons doel te komen en garandeerd te zijn van succes in ons werk. Wij laten ons niet door onze tekortkomingen en of zwakheden leiden. Het zijn de positieve en sterke punten die ons motiveren. Wij concentreren ons op het primaat van anderen, omdat alle menselijke waarden ons in staat stellen te concentreren op goede, positieve en energieke uitkomsten.

Alle betrokkenen zijn van belang voor ons hetzij onze vrijwilligers hetzij onze supporters en onze sponsoren. Zij maken het verschil en zorgen dat wij grote successen behalen en alle ups en downs overwinnen.

 

Activiteitenverslag Stichting van de Familileden (STFA) 2017

 1. Vrouwen
 2. Openbaarmaking van schendingen van de mensenrechten in Iran. 

In dit jaarverslag volgen samenvattingen van elk van deze onderwerpen:

 

Vrouwen weerklinken de stem van de onderdrukten in Iran 
De Correlatie en samenwerking tussen verschillende organisaties van mensenrechten om tot gezamelijke actie te komen
 

 • In kaart brengen van de repressie en arrestaties van Iraanse vrouwen van 8 maart 2016 tot 1 maart 2017 
  Deze statistieken worden geleverd aan verschillende internationale organisaties voor de rechten van de mens, instellingen voor gendergelijkheid en de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor Iran, opdat er een beroep tegen deze georganiseerde onderdrukking van vrouwen door de Iraanse staat gedaan kan worden. Tijdens het presidentschap van Rouhani zijn 81 vrouwen in Iran geëxecuteerd. Wij hebben campagne gevoerd om een oproep te doen om deze vorm van staat gesponsorde onderdrukkig van vrouwen een halt toe te roepen. Deze data worden tevens gebruikt om vrouwenhandel te ontmaskeren en te stoppen. We roepen gedwongen kindhuwelijken in Iran (de Iraanse statistieken tonen aan dat er 41.000 duizend meisjes getrouwd zijn in het land, die jonger zijn dan 15 jaar) een halt toe te roepen en op te komen tegen het dragen van gedwongen hijab. We zetten ons in tegen deze middeleeuwse wetten, die moeders niet genoeg macht geven om hun kinderen te beschermen. Wetten die vrouwen tegenhouden in reizen en het volgen van onderwijs. Wij komen op tegen seksuele intimidatie, discriminatie en misbruik van vrouwen. Er zijn ongeveer 1,7 miljoen analfabete vrouwen in de leeftijdscategorie van 10 tot 49 jaar waar armoede aan ten grondslag ligt. Iran is voorloper in het Midden-Oosten als het gaat om zelfverbranding van vrouwen als gevolg van onderdrukking, armoede en discriminatie. Wij zorgen voor documentatie en rapportages inzake deze epidemie en de redenen daarvan onder vrouwen in Iran en presenteren onze bevindingen op zowel binnenlandse als op internationaal podia.

 • Viering van Dag van de Vrouw op zaterdag 8 maart te Den Haag
  Dit programma was georganiseerd om op te komen tegen onderdrukking van vrouwen, tegen vrouwenhaat, voor gendergelijkheid en ter promotie van vredesbewegingen.
  120 leden en supporters hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst die werd georganiseerd op zaterdag 8 maart 2017 van 14.00 tot 17.00 uur op ons kantoor te Den Haag. Ook vertegenwoordigers van gendergelijkheidorganisatie uit Jordanië, Libanon, Irak en Afghanistan, India en Frankrijk hebben deelgenomen aan deze viering. De bijeenkomst werd geopend met het tonen van een documentaire inzake de geschiedenis van de Internationale Dag van de Vrouw. De viering begon met de speech van mevrouw Dashiri over de geschiedenis van de vrouwenbeweging in de wereld en de rol van de vrouwenbeweging in Iran. Het programma hervatte met het voordragen van met poëzie door twee Syrische kinderen die hun familieleden hebben verloren tijdens de bombardementen in hun land. Ook deelden drie vrouwelijke politieke gevangenen in de Islamitische Republiek die gedetineerd waren van 1982 tot 1990 hun ervaringen met het publike over vrouwen in gevangenschap in Iran en de bloedbaden waar ze aan blootgesteld werden. Het laatste deel van het programma werd ten uitvoering gebracht door een groep vrouwen, die het Iraanse volkslied ten gehore brachten.

  Dit programma was ook een herdenking ter nagedachtenis van de tienduizenden vrouwen die hun leven hebben gegeven voor vrijheid en gelijkheid in Iran. In de fundamentalistische visie van Iran worden vrouwen onderworpen aan dubbele onderdrukking, dit is het belangrijkste kenmerk van de middeleeuwse wetten en ideologie van de mullahs. Het antisemitisme en het fundamentalistische fenomeen in Iran moeten niet worden gezien als slechts een nationale bedreiging binnen het land, omdat het een wereldwijde bedreiging vormt voor vrede en veiligheid en vrouwen zijn daar de eerste en grootste slachtoffers van. Het aan de kaak stellen van deze zaken en het verzamelen en onderbouwen van bewijzen zijn noodzakelijk in het in gang zetten van gendergelijkheid principes. 

 • De vertoning van een documentaire over seksuele discriminatie van Iraanse vrouwen na 1978
  De film verwijst naar de vrouwenbeweging in de omverwerping van de dictatuur van de Shah van Iran en de rol van vrouwen in het opkomen voor gendergelijkheid. Na de anti-monarchistische revolutie werden boeken, kranten, reflecties en artikelen van vrouwen in Iran verboden en de onderdrukking van de culturele revolutie en de massale verdrijving van vrouwen uit universiteiten grootschalig ingezet. Vrouwenbewegingen en feministische bewegingen voor gendergelijkheid en rechtvaardigheid werden ontworteld.

Wereldbeweging tegen mensenrechtenschendingen in Iran

Nee tegen de dood, nee tegen martelen en nee tegen willekeurige detentie en voor onmiddellijke vrijlating van politieke gevangenen en vrouwenrechtenactivisten.

Wij roepen censuur en de religieuze inquisitie een halt toe. Wij pleiten voor bevrijding van Christelijke priesters en Baha'i-activisten. Wij komen op tegen onrechtmatige schorsing van studenten uit universiteiten om hun overtuigingen. Wij ondersteunen Koerdische, Baluchi en Arabische gevangenen. 

 • Campagne tegen de doodstraf, marteling en willekeurige detentie van mensen en voor vrijlating van politieke gevangenen - tegen censuur en de religieuze inquisitie in Iran
  Er zijn acties op straat gehouden met boekenstands en petities uitgedeeld tegen executie in Iran in de steden Amsterdam, Amstelveen, Ermelo, Arnhem, Middelburg, Woerden, Gouda, Goes, Roermond. Zo is er op deze wijze bijna 32.340 uur besteed aan het informeren van mensen over schendingen van de mensenrechten in Iran. Meer dan 11.000 mensen zijn face to face ingelicht over de misdaden tegen de mensheid van het Iraanse regime. Er zijn meer dan 23.000 nieuwsbrieven en bulletins opgevraagd en verspreid, waarin er een beroep werd gedaan om de executies in Iran een halt toe te roepen.

  Onze primaire focus lag bij het stoppen van gelegaliseerde executies in Iran. Onze campagnes worden dan ook georganiseerd rondom dit thema. Deze campagnes hebben we in directe samenwerking met andere internationale hulporganisaties uitgevoerd.

  Onze meest dringende eis is de onvoorwaardelijke vrijlating van activisten en vrouwelijke gevangenen in Iran, de vrijlating van moeders in de gevangenis en de vrijlating van alle mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen wier levens in gevaar zijn of zij die vervolgd worden door het Iraanse regime.

  Wij spreken onze dank en waardering uit voor allen, die deelnamen aan deze landelijke campagnes hetzij direct op straat hetzij bij huis aan huis projecten, om mensenrechtenschendingen in Iran bloot te leggen en executies een halt toe te roepen. U heeft politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in Iran uw steun betuigd. Onze vereniging is trots om het hoogste vertrouwen en de meest waardevolle steun in het jaar 2017 te mogen ontvangen, die u vanuit uw hart en uw gewetensvolle overtuigingen aan ons heeft geschonken tegen de heersende religieuze dictatuur in Iran. Uw steun maakt deel uit van de grote geschiedenis van Iraanse ballingen tegen religieus fascisme in het redden van levens van onschuldigen. Veel van de mooiste menselijke scènes zijn door uw handen tot stand gekomen en door uw mooie zinnen voor mensenrechten, vrede en vrijheid voortgebracht. Wij buigen ons hoofd in respect voor uw vrijgevigheid, grootmoedigheid en menselijkheid. Van bejaarde mannen en vrouwen in Amsterdam, die ons steunden en herinneringen ophaalden aan de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland door het Nazi regime en terugdachten aan hun inspanningen om de levens van Joodse vluchtelingen te redden tot de lieve families, die ons steunden en vastbesloten meewerkten aan onze campagnes door mooie kaarten en motiverende brieven te schrijven.Van kinderen die ons hun schilderijen presenteerden tot hun vaders en moeders, die onze petities tekenden. Van studenten en professoren aan de Universiteit van Nijmegen, die ons hun lesuren schonken om mensenrechtenschendingen in Iran aan het licht te brengen en ons steunden en ons werk onder de aandacht van de mensen brachten tot muzikanten die ons uitgenodigd hebben in hun muzieklessen een stukken van Bach aan ons voordroegen. Van de theaterartiesten in Amsterdam, die ons tulpen overhandigden tot docenten, vakbond van vissers, ingenieurs, artsen en gemeenten die hun solidariteit en medemenselijkheid toonden in het beschermen van mensenrechten in Iran, waarvoor nogmaals ons dank.
   
 • Face to face campagnes tegen executies,onderdrukking en steniging in Iran 
  Dit project heeft van zondag 30 januari 2017 tot zaterdag 30 december 2017 gedraaid en besloeg meer dan 30.000 uur. Het project bestond uit het leveren van 37 films en documentaires inzake schendingen van mensenrechten in Iran. In het bijzonder het stoppen van executies van politieke gevangenen, marteling een halt toe te roepen en het stoppen van onderdrukking religieuze minderheden zoals Christenen, Baha'is, Soenniten en etnische minderheden in Iran zoals Arabieren en Baluchs.
   
 • Vergaren van nieuwsitems inzake schendingen van de mensenrechten in Iran opdat we de levens redden van mensenrechtenactivisten
  Onze insteek is om nieuwsitems te actualiseren doormiddel van het vertalen van berichten uit Iran naar het Nederlands, Engels en Frans. Zo bereiken we een groter publiek, die geïnteresseerd zijn in mensenrechten. Onze fans bestaan onder andere uit politieke gevangenen, die door de foto's en posters verkregen uit het nieuws gemotiveerd raken vol te houden en ons oprecht steunen. In 2017 zijn zo'n 40.000 bulletins en nieuwsbrieven verstuurd.

 • Berichtgeving via Facebook - Google Plus en andere social media
  Via Facebook, Google+, LinkedIn is er nieuws verspreid over de schendingen van mensenrechten in Iran. In 2017 bedroegen het aantal bezoekers en enthousiastelingen die onze nieuwsitems hebben gelezen 2.351.144

 • Het verstrekken van nieuws en verslagen vanuit Iran
  Berichtgeving inzake de onderdrukking van vrouwen, arbeiders, verpleegkundigen en leraren. Tevens wordt er verwezen naar de onderdrukking van studenten en seksuele discriminatie op universiteiten. Ook wordt er verslag gedaan over de onderdrukking van (religieuze) minderheden. Er wordt informatie ingewonnen over de toestand van politieke gevangenen. Deze rapportages worden ook verstrekt aan de Verenigde Naties. Het verslaan van ad hoc berichten inzake het redden van levens ten behoeve van internationale mensenrechtenorganisaties met de oproep om levens te redden van deze onschuldige mensen.

 • Verzamelen van feiten van schendingen van mensenrechten in Iran voor de afdeling Iran ten behoeve van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties
  De vierenzestigste veroordeling op 19 december 2017 van de Verenigde Naties inzake schendingen van mensenrechten door het theocratische regime van Iran was mede mogelijk gemaakt door onze beweging voor nieuwsgeving, die de misdaden van de mullahs aan het licht heeft gebracht. Zo hebben we op een grote schaal de executies en repressie in Iran bloot gelegd opdat een tsunami van effectieve internationale maatregelen ingezet konden worden om Iran een halt toe te roepen.

 • Introductie van grootschalige mailing ter ondersteuning van religieuze minderheden 
  Met ingang van donderdag 19 november 2017 hebben we gedurende twee weken een stand gehouden op kantoor, waarbij we dit nieuw project introduceerden in onze programma. Belangstellenden werden uitgenodigd om geïnformeerd te worden inzake de schendingen van mensenrechten in Iran om op deze wijze aandacht te vragen voor het stoppen van executies in Iran en te redden van religieuze minderheden in het bijzonder christelijke priesters werden uitgenodigd halt toe te roepen en ter ondersteuning van de families van politieke gevangenen en dissidenten in Iran. Er was gelegenheid om te spreken met slachtoffers van de religieuze dictatuur in Iran zoals zij die bekeerd zijn tot het christendom en de detentie die daarop volgde in Iran. Zij vertelden over hun ervaringen, persoonlijke observaties en verborgen feiten met betrekking tot het leed dat hen is aangedaan. Dit programma werd gesteund en verwelkomd door vrienden en supporters van de stichting.

 • Deelname aan de internationale Vrouwendag in Parijs
  Een delegatie bestaande uit vrijwilligers en supporters van onze stichting vergezeld door de projectleider hebben op uitnodiging van de Internationale Organisatie van de Vrouw deelgenomen aan het programma in Parijs. Het programma werd bijgewoond door vele internationaal gewaardeerde persoonlijkheden, die het Iraanse volk aanspoorden om de mensenrechten tot leven te brengen. Jean-François Lugar, burgemeester van Parijs, riep de Franse regering op maatregelen te nemen tegen de geweldadige en inhumane daden en intimidatie technieken van het Iraanse regime en deze door te verwijzen naar het Internationaal Gerechtshof te Den Haag en de Verenigde Naties. Ook riep hij de internationale gemeenschap op om de nodige maatregelen te nemen tegen een regime dat tientallen resoluties van de Verenigde Naties negeert. Aan het einde van het programma, werden bloemen uitgereikt aan de keynote sprekers door het secretariaat. 

 • Deelname aan het protest op 2 september 2017 tegen de mensenrechtenschendingen, tegen de doodstraf en straffeloosheid van de daders van de massamoorden van 1988 van 30.000 politieke gevangen in Iran. Dit protest werd gehouden in Den Haag tegenover het Internationale Gerechtshof
  Onze stichting heeft op uitgenodiging van de Vereniging van Internationale Vrouwen in Nederland deelgenomen aan dit vreedzame protest tegeonver het Haagse Hof. Vele prominente supporters van de stichting waren aanwezig bij dit protest zoals Gilbert Mitterand, pastoor Rosenboom, evenals Lawrence Nolet. De protesteerders eisten vervolging van de daders van het bloedbad van 1988 in Iran. Onze stichting kreeg vervolgens de kans om een interview af te leggen met Het Nederlands Dagblad, waarin we voor het eerst konden vertellen over het lijden van de Iraanse samenleving in ballingschap, wiens geliefden worden geëxecuteerd en gedetineerd in de gevangenis van Iran. Wij willen dan ook bij dezen de eerbare journalist, die op deze manier de harten van de mensen en de treurende Iraanse moeders heeft doen verblijden uit de grond van ons hart danken en onze waardering hiervoor uitspreken. Ook danken wij het Reformatorisch Dagblad, die het interview ook in hun krant heeft gepubliceerd. We beschouwen deze media-aandacht als een kwalitatieve stap in de juiste richting en spreken onze bewondering en dank uit voor de aanwezige kranten voor hun bijdrage in dezen.

 • Boekenbeurs over verboden boeken en tentoonstelling over schendingen van mensenrechten in Iran georganiseerd te Den Haag gedurende een maand 
  Op maandag 3 april 2017 tot en met woensdag 27 april 2017 hebben we een tentoonstelling gehouden met betrekking tot bijna vier decennia lang censuur van boeken in Iran. Deze tentoonstelling werd op ons kantoor gehouden. Tijdens deze tentoonstelling werd verwezen naar hoe het regime van de mullahs in Iran de oorlog verklaarde tegen de mensheid met de inhumane behandeling van het volk door een cultuur te scheppen van relieuze inquisitie, censuur van boeken, repressie, moord en doodslag van studenten, schrijvers en intellectuelen in Iran. Tijdens deze tentoonstelling toonden we een documentaire over het leven van een groot wijlen toneelschrijver uit Iran genaamd Gholam Hossein en Sadegh Hedayat geproduceerd door het organisatiecomité van de stichting. De documentaire vertelt het verhaal over theateruitvoeringen en de impact die de bekende toneelschrijvers hadden op kunst en cultuur in combinatie met het verzet. Het doel van deze tentoonstelling was om het publiek bekend te maken met authentieke Iraanse kunstenaars. De voorstelling werd gesloten met het reciteren van poezie door onze vrijwilligers van stukken van Freyedoun Moshiri en Ahmad Shamloo twee grote dichters in de Iraanse cultuur.

 • Iran: Kunst in ballingschap
  Deze tentoonstellingen beslaat vier decennia aan verboden muziek en kunst in Iran. Deze tentoonstelling was georganiseerd van woensdag 1 november oktober 2017 tot en met woensdag 8 november 2017. De tentoonstelling bracht vrouwenhaat dat een van de belangrijkste pilaren is van het theocratische regime van Iran in kaart. De verwoestende gevolgen van het fundamentalisme op vrouwelijke kunstenaars ondanks de lange geschiedenis van kunst, cultuur en muziek in Iran. Zo passeerde het leven van mevrouw Marzieh, de grootste Iraanse traditionele zangeres, de revue. Haar werk werd door het regime van de mullahs verboden toen zij ballingschap verkoos boven haar leven in Iran en in ballingschap met haar zang over vrijheid in haar vaderland protest aantekende tegen de mullahs. Ook werden beelden afgespeeld van delen van haar opperette in het Albert Hall te London.

  De tentoonstelling ging tevens in op het leven en liederen van Qomar Al-Muluk Vazeri een van de populaire volkszangers tijdens de Constitutionele Revolutie. De tentoonstelling werd vervolgd met een lezing van mevrouw Nahid Abadi een operazangeres, die vertelde over de weerstand die het regime in Iran biedt tegen kunst en hoe deze een onderdeel is van het verzet.

  De tentoonstelling verwees ook naar het leven van de grote Iraanse dichters Farrokhzad en Parvin Etesami. Hun gedichten verwijzen naar ongelijke samelevingen van de wereld. We hebben een diavoorstelling van 'Het Zwarte Huis' geproduceerd door Forough getoond. De tentoonstelling werd afgesloten op woensdag 8 november met een presentatie van symbolische kunstwerken van Iraanse vluchtelingen gemaakt in vluchtelingenkampen.

 • Steun bieden aan de Iraanse (verzets) TV
  Zoals Radio Oranje in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde voor het Nederlandse volk, zo speelt de Iraanse (verzets) tv en informatietechnologie een belangrijke rol voor de Iraanse gemeenschap in balling. Derhalve hebben wij met liefde bijgedragen aan deze steunbetuiging om deze zender die belangrijk nieuws levert inzake bescherming van de mensenrechten. Van 15 januari tot 17 januari 2017 hebben wij deelgenomen aan deze bewustwordingscampagne.

  Deze zender heeft in de afgelopen jaren haar programma's beter kunnen streamen via internet opdat men in Iran beter toegang heeft tot dit medium, omdat het Iraanse regime alle tv-zenders in Iran beheert en geen tegenspraak duldt is het hebben van een zender die niet wordt gecencureerd van levensbelang voor het bieden van perspectief en hoop aan allen die werken aan vrede en vrijheid voor het land. Onze stichting wil bij dezen dan ook de Iraanse (verzets) tv bedanken voor haar tomeloze inzet in dezen.

 • Het bezoeken van beschermde vluchtelingen onder de Vijfde Conventie van Geneve in Albanie
  Onze organisatie wijdde tien jaar lang tijd en energie om vluchtelingen te beschermen onder de Vijfde Conventie van Geneve. In 2017 zijn er twee delegaties aangesteld om de patiënten en de gewonden te bezoeken en rapporten en films in dit verband voor te bereiden. Tijdens dit bezoek waren verschillende leden van onze stichting aanwezig en spraken met de gewonden en brachten uren met hen door.

 • Deelname aan het Kerstgebed
  Op 24 december hebben we kerstviering gehouden voor onze supporters en vrijwilligers op ons kantoor te Den Haag. Met het aansteken van kaarsen hebben we de geboorte van Jezus Christus, de redder van de mensheid, gevierd. Wij hebben gebeden voor vrede, vrijheid en voor het redden van het leven van politieke gevangenen in Iran. Deze dienst werd voorgeleid door Iraanse Christenen in balling.

 • Nowruz viering - het Perzische nieuwjaar
  Ter gelegenheid van de grote (nationale) feestdag van Nowruz, het Iraanse Nieuwjaar hebben we op zondag 20 maart een nieuwjaarsreceptie gehouden van maandag 20 maart van 11 tot 15 uur op ons kantoor te Den Haag. De tijd van deze viering is zo specifiek vanwege het feit dat het Iraans Nieuwjaar de exacte aanvang van lente viert. Dit zorgt ervoor dat Iraans Nieuwjaar nooit op een vaste tijd plaatsvindt maar elk jaar opnieuw uitgerekend dient te worden. Op deze wijze vieren Iraniërs over de hele wereld ongeacht de geografie Nieuwjaar op dezelfde tijd. Dit jaar was de viering zeer vroeg Nederlandse tijd derhalve hebben wij besloten om de traditie hoog te houden en het kantoor open te stellen voor een nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze bijeenkomst, die door alle leden van de stichting, hun vrienden en familieleden werd bijgewoond, werd het nieuwe Iraanse jaar ingeluid met het vertrouwen in een vrij Iran en in nagedachtenis van hen, die hun leven hebben gegeven voor vrijheid, vrede en mensenrechten. Deze bijeenkomst werd gevierd met de traditie van de Iraanse Haft Sin (zevenmaal S) en de screening van een documentaire over deze nationale feesdag en de viering ervan door de jaren.
   

Reclamecampagnes in 2017

 • Zorg dragen voor dringende campagnes. We hebben twee gerichte campagnes gevoerd een in januari 2017 voor families van politieke gevangenen in Iran en een in oktober 2017 voor steun aan Christenen in Iran. Deze mailing campagne werd gericht aan 8000 mensen.

 • Opzetten, ontwikkelen en distribueren van boeken, tijdschriften, en publicaties van schendingen van mensenrechten in Iran ten behoeve van acties op straat en in kerken.

 • Voorbereiding van nieuwsbrieven en specials over schendingen van mensenrechten in Iran

 • Verzorgen en verwerken van beeldmateriaal van grote bijeenkomsten, protesten, herdenkingen en conferenties ten behoeve documenteren van de bijeenkomsten ten behoeve van mensenrechten.

 • Het ontwikkelen en maken van uitnodigingen ten behoeve van de bijeenkomsten van 8 maart, de zomer bijeenkomst van Global Campaign for Human Rights, de augustus conferentie, tentoonstelling verboden boeken, massamoorden op gevangenen in 1988, uitnodiging voor de vertoning voor de documentaire over de schendingen van mensenrechten in Iran.

 • Ontwerpen en creëren van kunst ten behoeve van mensenrechten in Iran. Ontwikkelen, produceren en distribueren van onthullende posters en kaarten inzake mensenrechten in Iran. Het maken en verzenden van kerst-  en Nowruz kaarten. Dit alles wordt door onze vrijwilligers verzorgd.

Sociale interacties en ondersteuning van mensen

 • We hebben 492 wenskaarten voor kerst- en Nowruzfelicitaties ontvangen, evenals steunbetuigingen van supporters en aanhangers van de stichting.

 • Er zijn meer dan 711 persoonlijke ontmoetingen georganiseerd met vertegenwoordigers van verschillende lagen van de maatschappij om schendingen van de mensenrechten in Iran aan de kaak te stellen.

 • 310 afgevaardigden, sponsoren en belangstellenden hebben onze tentoonstellingen inzake de rechten van de mens op ons kantoor bezocht.

 • Supporters en hun vrienden en familie hebben in het afgelopen jaar in 20 gevallen in plaats van cadeaus op verjaardagen en huwelijksjubilea te vragen ervoor gekozen dat geld te doneren aan de stichting. Tevens heeft een genereuze organisatie de kosten van brood en tweemaal consumptie voor bijeenkomsten bekostigd voor de stichting en haar vrijwilligers. Het totaal hiervan bedroeg eind december 2017 € 8760,-

 • Een liefdadigheidsinstelling heeft de kosten van papier de kosten van 50.000 pakken A4 bekostigd. Dit bedroeg in 2017 een totaal van €810 euro. Wij hebben een deel hiervan gedoneerd aan andere stichtingen die zich inzetten voor het opkomen van mensenrechten.

 • Een supporter heeft zijn huis gedurende anderhalve maand beschikbaar gesteld voor verblijf van vrijwilligers uit andere landen die voor verschillende projecten ons bezochten.

 • Twee grote bedrijven schonken ons boekitems ter waarde van € 3.500,-

 • Drie supporters van de stichting hebben 3 auto's beschikbaar gesteld aan onze vrijwilligers om deel te nemen aan projecten voor de duur van 3 weken.

 • Twee vrijwillige designers hebben gedurende het jaar hun designs beschibaar gesteld aan ons. Wij hebben deze mogen gebruiken in onze campagnes tegen schendingen van mensenrechten in Iran. 

De verdeling in aantal uren besteed aan projecten en activiteiten in 2017 is als volgt toegewezen:

 1. Acties op straat 32.340 uur
 2. Een op een briefingen inzake schendingen van mensenrechten in Iran 11.000 uur
 3. 37 documentaires en films verzorgd 
 4. Mediaproductie en (social media) netwerken: 250 uur
 5. Secretariaat (opstellen van brieven) 500 uur
 6. Verzenden van nieuwsbrieven en nieuws-kits inzake mensenrechtenschendingen in Iran 40.000 uur
 7. 310 mensen hebben onze mensenrechtenbeurs bezocht

 

De Financiële Verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt:

STFA, Stichting van de Familieleden