ANBI 2018

Jaaverslag ANBI 2018

Jaarverslag 2018

STFA, Stichting van de Familieleden


De naam van de instelling

Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer
ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173 (RSIN: NL 816815173 B01)

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens   
Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
SNS Bank:         NL21SNSB0912087579                    BIC: SNSBNL2A
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Regulusweg 5
2516 AC  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: [email protected]


De doelstelling
De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.


Beleidsplan
•    Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

•    Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

•    Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

•    Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

•    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.


De bestuurssamenstelling
 Het bestuur is als volgt opgesteld:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Bestuurslid


De namen van de bestuurders
ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.

STFA heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.


Het beloningsbeleid
Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.


Activiteitenverslag 2018

 

Rapport van activiteiten van de stichting van de Familieleden in 2018

 

Voorwoord:

Aan het einde van 2018 en begin 2019 brengen we het rapport uit van de activiteiten van onze vereniging op het moment dat Iran getuige is van een grote en uitgebreide beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en brood. Deze grote beweging die in 100 jaar vrijheidsbeweging van het Iraanse volk bijzonder is, vloeide in december 2017 voort uit zeer ingewikkelde en trieste Iraanse maatschappelijke omstandigheden. En nu na een jaar is deze beweging veroorzaker van een nieuw geografisch en politiek beeld in Iran onder het mullah-regime en in het onstabiele Midden-Oosten. 

Deze beweging is voor vrijheid ontstaan en stopt niet voordat het zijn doelen heeft bereikt.

Vier decennia terug zijn Iraniërs voor vrijheid en democratie opgestaan, maar ze werden geconfronteerd met een reactionair en misdadig regime, dat hen hardhandig en onder de dekmantel van oorlog onderdrukte en met massale executies probeerde de stem van het volk te doven. In deze oorlog zijn meer dan 2 miljoen doden en gewonden gevallen, schoolkinderen werden naar het front gestuurd om op mijnvelden te lopen en na 8 jaar konden ze de oorlog niet meer voortzetten. Ze hebben 120.000 dissidenten en vrijheidsstrijders geëxecuteerd. Dictators willen nooit van de geschiedenis leren, vooral als zij religieus zijn en middeleeuwse karakters hebben. Ze hebben geen oog voor het volk dat in een leger van hongerige mensen is veranderd, een zeer sterk leger dat het masker van valse hervormers verwijderde en het ware gezicht van misdadigers en uitbuiters, die hun religieuze fascisme wilden uitbreiden, die zij voor de internationale gemeenschap tentoonstelde. 

Deze beweging is ontstaan uit vier decennia religieuze repressie, uit boosheid op corruptie en uitbuiting van hun bezittingen door staatsbanken, uit werkloosheid, honger, onrechtvaardigheid, seksuele en etnische discriminatie en nu is het volk het beleid van de mullahs zat, zit in de knel en komt uiteindelijk tot opstand en richt zich tegen dit regime. 

Deze beweging is in opstand gekomen, omdat het budget voor de basis levensmiddelen en behoeften wordt uitbesteed aan de belangen van de staat, repressie en misdaad in Iran en de vernietigende burgeroorlogen in Syrië, Jemen, Libanon en Irak. Het budget van miljarden dollars wordt aan terrorisme, dood en verderf, uitbreiding van sektarisch geweld in het Midden-Oosten en tegen elk vorm van beschaving en vrije wereld besteed.

In Iran worden schoolkinderen levend verbrand, omdat er geen veilige verwarming is (in december 2018 zijn vier meisjes in de stad Zahedan overleden aan brandwonden op school) en 10 studenten van Vrije universiteit van Teheran om het leven gekomen omdat hun bus bekende mankementen had en niet op tijd kon remmen en er was geen budget voor de reparatie. In de vrije en democratische wereld leiden zulke incidenten tot ontslag van de betreffende minister, maar in Iran nemen de autoriteiten er geen verantwoordelijkheid voor. In een soortgelijk incident zijn 29 schoolmeisjes in de stad Isfahan verbrand onder wie twee overleden en de rest zijn gehandicapt geworden. Ze worden ook totaal genegeerd en vergeten door de autoriteiten. Het volk lijdt nu nog steeds onder deze trauma’s. 

Als de staat geen aandacht besteedt aan zulke incidenten, worden zulke incidenten steeds groter, heviger en met veel meer slachtoffers. Voor mensen die hongerlijden en niets te verliezen hebben, rest hen alleen de keuze van regimechange om verlost te worden van de huidige ondragelijke toestand. De vrijheidsbeweging voor het tot stand brengen van gelijkheid en rechtvaardigheid heeft twee doelen en die zijn: het afwijzen van de religieuze dictatuur en het verwerven van vrijheid. Deze beweging is in korte tijd in 144 steden in heel Iran op gang gekomen. 

De uitgebreide volksopstand is merkwaardig en toont aan dat de toestand nooit meer de oude wordt. Er is een nieuwe politieke fase in het land begonnen. Ondanks massale arrestaties en het vermoorden van politieke gevangenen zijn we getuige van het uitbreiden en verspreiden van de volksopstand in de maatschappij, wat het internationale evenwicht tegen het mullahs regime negatief beïnvloedt, zodat het regime meer dan ooit geïsoleerd raakt.  

Nu en na 1 jaar na de volksopstand zijn we getuige van dagelijkse protesten van vrachtwagenchauffeurs, studenten, leerkrachten, arbeiders, arme boeren, verpleegkundigen en artsen. De belangrijke factor in deze beweging is het motiverende gelaat van een dappere Iraanse vrouw. Daarom is het portret van een jonge vrouw met gehesen vuist in de rook van traangas symbool geworden van deze beweging. Of een dappere vrouw die in de ogen van oproerpolitie kijkt en voor vrijheid roept. Deze vrouwen zijn in opstand gekomen voor het creëren van een nieuwe wereld met vrijheid, gelijkheid, democratie en een menselijk leven, en niet iets van wat de overheid verlangt, zoals vrienden van de mullahs beweren als de wens van vrouwen. 

In 1790 en tijdens de Franse revolutie heeft Elmp Du Gouge op basis van de Franse mensenrechtenverklaring, de verklaring van rechten van vrouwen uitgesproken. Hij zei: “Wanneer vrouwen opgehangen mogen worden, mogen ze ook voor het tribunaal kunnen verschijnen.” 

De religieuze dictatuur in Iran executeert vrouwen en intellectuelen en past zeer onmenselijke martelingen toe om hen te vernederen en hun mens zijn te breken. Daarom plaatsen ze de sterke vrouwen in een isoleercel of dodenkist en kooi. Ze wilden hun verzet, wilskracht en potentie vernietigen. Nu zijn vrouwen massaal in opstand gekomen tegen de religieuze reactionairen en dictatuur en voor politieke veranderingen in het land en vooral om hun verloren identiteit te heroveren. 

Er is nu een opening naar de echte hoop ontstaan. Daarom zouden alle voorstanders van rechten van de vrouw, hun strijd tegen het theocratisch bewind en staatsterrorisme moeten steunen. 

In de huidige gevoelige toestand hebben we belangrijke projecten. En het realiseren van zulke projecten is niet éénmanswerk en heeft veel menskracht nodig. Daarom is hulp van alle vrienden en aanhangers welkom. Want onze handen zouden een brug zijn voor het passeren van deze grote projecten en het redden van veel levens. Het is onze plicht en we moeten al onze energie en kracht gebruiken om deze projecten in praktijk te brengen. 

We hebben in de praktijk geleerd dat we met positieve energie en samenwerking en geconcentreerd onze doelen kunnen bereiken. We hebben ook geleerd van gebreken en zwakke punten om lessen te trekken en te investeren in onze sterke punten, geduld, saamhorigheid en inzet. We zijn alle sponsoren en voorstanders dankbaar voor hun waardevolle hulp. Hun bijdrage is van grote invloed geweest voor het realiseren van doelen van deze vereniging.  

Hier denken we aan onze grote hulp mevrouw Renate Dorrestein. We missen haar heel erg. Haar nuttige samenwerking voor het streven naar vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en voor vrede en mensenrechten zullen we nooit vergeten. 

 

Zolang er leven is, is er hoop.  Renate Dorrestein 

En we hebben hoop op verandering om een mooi en beter leven op te bouwen. 

  

Onze activiteiten in 2018 waren geconcentreerd op twee hoofdpunten: 

 • Internationale campagne voor vrijlating van gevangenen van de volksopstand – een lijst maken van alle arrestanten van deze opstand en onthullen van de schendingen van de rechten van de mens in Iran. 
 • Internationale campagne voor de steun aan de politieke gevangenen, intellectuelen en poging om een einde te maken aan de martelingen en ook het isoleren van de religieuze dictatuur in de wereld.

 Dit jaarverslag besteedt aandacht aan deze zaken.

 

Eerst: Vrouwen in beweging voor vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en verandering.

Solidariteit en praktische samenwerking met alle mensenrechtenorganisaties.

 

Onmiddellijke campagne voor vrijlating van vrouwen

Vanaf het begin van de beweging voor vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en brood in december 2017, zijn we getuige geweest van uitgebreide protesten van Iraanse vrouwen tegen seksuele discriminatie in Iran, die door het regime als “aanmoedigen tot zeden” werd beschouwd en veel vrouwen werden hierom gearresteerd en veroordeeld. Zelfs advocaten van arrestanten van de opstand werden opgepakt. 

Onze campagne heeft een lijst gemaakt van gearresteerde vrouwen en heeft zich voor hun vrijlating ingezet. Arrestanten mochten geen advocaat hebben en voor hun vrijlating eist het regime grote bedragen borgsommen en het gaat nu nog steeds door.

In dit verband heeft onze organisatie een uitgebreid rapport uitgegeven in Farsi, Frans en Engels, waarin de opstand, repressie, en seksuele discriminatie in Iran aan de kaak werden gesteld en als zodanig zijn de georganiseerde misdaad en onderdrukking naar buiten gebracht. Hier hebben we ook hulp gevraagd van alle zusterorganisaties en mensenrechtenorganen voor de steun aan de slachtoffers. 

Deze campagne was een groot succes en heeft geleid tot vrijlating van een aantal vrouwen van de opstand en op internationaal gebied heeft het de Canadese Motion-resolutie voor sancties tegen het regime teweeggebracht. 

 

Starten van 1-jarige campagne voor de vrijlating van milieuactivisten in Evin gevangenis en onthulling van de verdachte dood van een van deze activisten

 

Deze campagne is naar aanleiding van de arrestatie van een milieuactivist genaamd Kawous Seyed Emami op 10 februari 2018 in de gevangenis begonnen en is doorgegaan omdat er meer arrestaties van milieuactivisten plaatsvonden. De mensenrechtenorganisaties waren van mening dat hij door het regime was vermoord om sporen van martelingen op zijn lichaam te vinden was. De minister van Buitenlandse Zaken van Canada heeft benadrukt dat zijn regering alles zal doen om er meer informatie over in te winnen en andere arrestanten vrij te krijgen. 

Onze campagne heeft bij de internationale gemeenschap een oproep gedaan voor de vrijlating van alle gevangenen en mensenrechten- en milieuactivisten, die in januari 2018 door de IRGC zijn gearresteerd. Er zijn er velen die gevaar lopen geëxecuteerd te worden. Samenwerking tussen het machineverhoor van de IRGC en partijdige en genadeloze executierechters van zogenaamde revolutionaire rechtbanken maakt dat wij ons best moeten doen om de slachtoffers van het regime te redden. Als zij een advocaat willen raadplegen moeten ze uit een lijst van 20 advocaten kiezen die door de Rechterlijke Macht is opgesteld. 

Naar aanleiding van onze internationale campagne over repressie in Iran, heeft Jodjin Chandnoski, prominente docent van universiteit in New York en een van twee directeuren van het “Comité van Bezorgde Wetenschappers” een artikel geplaatst in de krant Washington Examiner. 

•Rapport van 1 jaar activiteiten van vrouwenbeweging Vrijheid, Gelijkheid, Rechtvaardigheid en Brood

 • Een bundel over de toestand van vrouwen in Iran en politieke gevangenen en intellectuelen in de Iraanse gevangenissen voor de organisatie voor vrouwenrechten, internationale verenigingen en activisten van vrouwenbewegingen en beweging voor gelijkheid en Commissie Mensenrechten van de VN.
 • Een uitgebreid rapport uitgebracht over de toenemende kloof tussen arm en rijk, vooral op het gebied van onderwijs, en toename van analfabetisme en armoede in dorpen en steden en ook kinderarbeid.
 • Een uitgebreid rapport uitgebracht over gedwongen huwelijken van minderjarige meisjes en de steun van de staat aan kinderhuwelijken.  
 • Een rapport uitgebracht over seksuele discriminatie jegens vrouwen door de middeleeuwse wetgeving van het mullahs, waardoor de vrouw geen voogdij kan krijgen over haar kind en/of niet mogen reizen en studeren zonder de toestemming van een ander en/of haar kleding zelf niet mag kiezen. 
 • Een rapport uitgebracht over de toename van suïcidepogingen onder vrouwen en meisjes vanwege zware druk, repressie en discriminatie. Het aantal suïcidepogingen in Iran onder vrouwen is de hoogste in heel het Midden-Oosten. 

 

Viering van de Internationale vrouwendag op 8 maart in Den Haag

Internationale vrouwendag is op donderdag 8 maart 2018 van 15:00 tot 17:00 uur in Den Haag gehouden met deelname van 150 leden en voorstanders van onze organisatie in ons kantoor. Vertegenwoordigers van andere vrouwenverenigingen van andere landen, o.a. België en Scandinavische landen hebben er ook aan deelgenomen. Het programma begon met het draaien van een film over de volksopstand, waarin te zien was dat Iraanse vrouwen actief deel hadden genomen, daarna hield mevr. Deshbari een toespraak over de achtergrond van de Internationale vrouwendag en de geschiedenis van beweging van Iraanse vrouwen en de rol van de Iraanse vrouwen in de opstand. 

Er werd ook een film gedraaid over de begrafenissen van jonge jongens, die tijdens de recentelijk vreedzame opstand om het leven waren gebracht. De families mochten van de staat geen rouwdienst houden. In het programma werd de campagne voor vrijlating van gevangenen van de opstand uiteengezet. De namen van honderden mensenrechtenactivisten werden genoemd, die gevangen zitten en er werd over de noodzaak van vrijlating van deze gevangenen gesproken en dat we daartoe verplicht zijn. 

De tweede spreker van het programma sprak over de fundamentalistische en antifeministische staat in Iran, die een bedreiging vormt voor vrede en veiligheid in de wereld, waar de vrouwen de eerste slachtoffers van zijn.

Het hoogtepunt van het programma waren de pijnlijke woorden van een jonge vrouw van wie de vader vast zit in de beruchte Evin gevangenis in Iran. Haar vader verzette zich hevig ondanks kanker en zware martelingen. Hij streeft net als alle andere vrijheidsstrijders naar een eervol en menselijk leven.

Het programma werd met stuk gitaarspel beëindigd, waar iedereen ontzettend van genoot. 

Documentaire over 100 jaar vrijheidsbeweging in Iran

Deze documentaire gaat over Iran in de 18e eeuw en Constitutionele revolutie tot aan de revolutie tegen monarchie in 1979 en pogingen van Iraanse intellectuelen voor secularisme en vrijheid van meningsuiting en keuzevrijheid. De documentaire is in Farsi en onze vereniging wil de documentaire vertalen met ondertiteling in verscheidene talen en de film ter beschikking stellen aan belanghebbenden. Deze documentaire laat zien dat fundamentalisten altijd vrijheidspogingen tegen hebben gehouden en intellectuelen en vrijheidsstrijders in hun poging voor vrijheid verhinderd hebben. 

 

Twee: Internationale beweging tegen georganiseerde schendingen van de rechten van de mens in Iran

 • Nee tegen executie, foltering en willekeurige aanhoudingen. Vrijlating van politieke gevangenen en vrouwenrechten activisten.
 • Nee tegen censuur en de religieuze inquisitie.
 • Opstaan voor de vrijlating van soefi gevangenen, en gevangenen van religieuze minderheden, activisten van Bahai geloof, geschorste studenten van universiteiten, en voor steun aan Koerdische, Balochi en Arabische gevangenen. 

 

Starten van internationale campagne voor de solidariteit met stakende vrachtwagenchauffeurs in Iran en het tegenhouden van hun executie

 

Naar aanleiding van een nieuwe ronde van staking van vrachtwagenchauffeurs in protest tegen hoge prijzen van onderdelen voor hun vrachtwagen, heeft de Gestapo van mullahs hardhandig veel arme en hopeloze chauffeurs gearresteerd en 35 van hen werden door het rechterlijke apparaat van de mullahs tot zware straffen veroordeeld, onder andere tot executie, langdurige detentie en confiscatie van hun vrachtwagen. De chauffeurs waren alleen voor hun essentiële rechten opgekomen en wilden rechtvaardige behandeling voor hun zaak. Het regime wil met zware sancties en repressie de chauffeurs bang maken zodat zij ophouden met hun protestacties en stakingen. Chauffeurs en hun gezinnen hebben een ontzettend zware economische toestand en lijden onder de armoede. Mishandeling, arrestatie en detentie van arme chauffeurs is een zeer onmenselijke daad. Er zijn nog 256 chauffeurs gearresteerd om ze af te laten schrikken en hun mond te houden en niet meer in actie komen. 

In dit verband is de vereniging een comité gestart voor steun aan vrachtwagenchauffeurs en met het maken van een petitie voor steun en solidariteit om aandacht te vragen van alle internationale arbeidsverenigingen, in de hoop dat onder druk van internationale solidariteit de repressie, executie en zware straffen op de chauffeur ophouden. 

Daarvoor heeft de Italiaanse Publieke Werk Confederatie, een van de grote Italiaanse arbeidersunies, haar solidariteit met en steun aan de staking van de vrachtwagenchauffeurs in Iran getoond. Fastou Durante, de coördinator van de afdeling Europees en internationaal beleid van Publieke Werk Confederatie, heeft aangekondigd dat het loon van deze chauffeurs conform menselijke normen moet zijn. 

De Amerikaanse en Canadese Unie voor Transport genaamd Teamsters met meer dan 1.400.000 leden heeft de afwijzing van de vraag voor het oprichten van een syndicaat voor vrachtwagenchauffeurs door het maffiaregime van Iran veroordeeld en heeft ook haar solidariteit getoond met de staking van chauffeurs in 31 provincies en 290 steden in Iran.

De Internationale Federatie van Transportarbeiders, I.F.T., heeft middels een verklaring de staking van vrachtwagenchauffeurs ondersteund en gezegd dat zij zich ernstig zorgen maken over het lot van arrestanten. Ze hebben benadrukt dat zij aan de kant van Iraanse chauffeurs staan om hun doelen te bereiken. 

Transport Syndicaat en Logistiek België, SECOP-ITSRE heeft in een verklaring voor de vierde keer de staking van vrachtwagenchauffeurs en andere onderdrukte lagen in Iran gesteund. In de verklaring staat dat de staker in een zorgelijke en kritieke toestand leven kwam en dat er in Iran in 2018, meer dan 5800 protestacties hebben plaatsgevonden en honderdduizenden vrachtwagenchauffeurs in de maanden juni, augustus, oktober en begin november in 31 provincies en 300 steden in staking zijn gegaan om voor hun rechten op te komen, terwijl de procureur-generaal van Iran voor executie van 17 in stad Qazvin gearresteerde onschuldige chauffeurs heeft gepleit. De chauffeurs hadden al 6 maanden geen loon hadden ontvangen. (Staatsmedia Irna-8 oktober 2018)

Iraanse arbeiders en chauffeurs hebben geen beroepsveiligheid en er is geen wet die hen beschermt. Het oprichten van vakbonden is ook verboden. Alle economische en productieve instituten van de Islamitische Revolutionaire Gardisten Corps (IRGC) buiten de arbeiders uit dat gepaard gaat met onderdrukking en als zij hun verdiende loon vragen worden zij bedreigd met ontslag, arrestatie en executie. 

Het loon van veel arbeiders is al 6 maanden niet uitbetaald, terwijl inflatie te hoog is. Dit syndicaat heeft ook een brief geschreven aan het adres van de VN en de Europese federatie voor transport en hen gevraagd de repressie en het uitoefenen van druk op het volk in Iran te stoppen. 

Steun van Franse syndicaat van chauffeurs

De Nationale Federatie van Franse Transport Syndicaat, onderdeel van de landelijke arbeidsconfederatie, CGT, die een van de belangrijkste Franse transport syndicaten is, heeft naast steun aan de arbeiders en chauffeurs voor hun strijd en pogingen voor een gepast leven, de druk van het regime om hun staking te breken met harde woorden veroordeeld. 

Steun van syndicaat van Deense chauffeurs met circa 50.000 leden

Jan Wiladsen voorzitter van de transportsector van de federatie verenigde arbeiders van Denemarken heeft zijn volledige steun getoond aan de staking van chauffeurs voor rechten en werkgarantie. 

Genoemde uitgebreide campagnes hebben succes geboekt. Het regime heeft circa 70 chauffeurs vrijgelaten en de twee maanden loon van sommigen werd uitbetaald, maar de strijd gaat gewoon door totdat zij hun legitieme doelen kunnen bereiken. Dit is een bewijs dat zulke activiteiten en internationale campagnes noodzakelijk zijn om onderdrukking van protestacties door het regime tegen te houden. 

 

Campagne tegen executie, foltering, willekeurige aanhoudingen, censuur en de religieuze inquisitie en voor vrijlating van politieke gevangenen in Iran

Aan de gehouden straatacties en straatbibliotheken tegen executie in Amsterdam, Gouda en Almelo is circa 600 uren besteed om de schendingen van de rechten van de mens aan de kaak te stellen. Daar zijn meer dan 3700 mensen in persoon benaderd. Er zijn meer dan 30.000 bulletins en brochures waarin het stoppen van executies in Iran werd gevraagd via de Internet verspreid. We hebben ons georganiseerd op juridische campagne voor het stoppen van executies. De essentiële vraag van ons is de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van vrouwen en van moeders en alle mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen, want ze lopen allemaal gevaar. Deze campagne was een van de langste en meest waardevolle activiteiten van onze vereniging op maatschappelijk gebied. 

 

Interviews met mensen: wat doen we? En wat zijn de effecten van hun hulp? 

Amsterdam: een burger – een leraar die ieder jaar ons helpt zei dat we kaarsen zijn, die niet doven en de stem en schreeuw van het gevangen volk weerkaatsen. Wat jullie doen is voor mij waardevol en daarom ondersteun ik jullie ieder jaar.

Den Haag: een burger die altijd onze vereniging steunt en een video voor ons heeft opgenomen zei dat zijn moeder tijdens WOII in kamp de Japanners voor zijn ogen werden gemarteld en dat hij nu na jaren elke week op dinsdag voor de Japanse ambassade staat als teken van protest en lotgenoten volgen. Ondanks hoge leeftijd is hij een voorbeeld en dat komt omdat Japan nooit haar excuses heeft aangeboden voor gewelddadige en onmenselijke gedrag en ze willen niet dat folteringen, onderdrukkingen en executies plaatsvinden in de wereld. De toestand van Iran en de gevangenissen van de mullahs zijn te vergelijken met datgene wat hij in kinderjaren had gezien. Hij zei verder dat hij zijn hele leven met ons solidair blijft. 

Amersfoort: een burger- mijn vrouw en ik blijven onze belangrijkste jaarlijkse hulp aan jullie vereniging geven, want we zijn van mening dat deze hulp ons leven zegent. Daar jullie onvermoeid doorgaan met jullie actie, geloven we er zeer zeker in dat jullie land bevrijd zal worden en jullie voor wederopbouw van het land in actie komen. We zijn ook blij dat wij in donkere tijden onder dictatuur, Iraanse mensen en vooral jullie projecten hebben geholpen. Elke dag dat de Iraanse machthebbers zwakker worden wordt ons geloof sterker en we worden gemotiveerd van onophoudelijke pogingen van jullie voor de onthulling van het schenden van de rechten van de mens in Iran. 

Haarlem: 1 jaar na het, door ziekte, overlijden van een waardige voorstander van deze vereniging, hebben we een effectieve steun van hem mogen ontvangen. Hij had ons opgenomen in zijn testament. Precies op het moment dat wij hulp nodig hadden, was zijn effectieve hulp bij ons binnen, terwijl hij niet meer leefde. Groeten aan haar voor haar hoopgevende glimlach toen zij leefde en goede hulp op het moment dat zij niet meer leefde. Haar zullen we nooit vergeten. 

Eindhoven: een burger-als een gevangene van een beruchte Iraanse gevangenis vrij wordt gelaten, of als een belangrijke resolutie het regime van Iran afwijst, begrijp ik jullie acties en pogingen veel beter. Terwijl jullie duizenden kilometers verwijderd zijn van jullie bezet land, maar dragen jullie verantwoordelijkheid voor de bevrijding van Iran.  

Beweging van berichtgeving via Facebook en Google plus…

Via Facebook, Google plus, LinkedIn worden berichten over de schending van de rechten van de mens in Iran verspreid. Het aantal bezoekers die onze sites lezen en linken bedraagt aan het eind van december 2018: 2.351.144 mensen. 

 Het sturen van berichten en gevallen van de schending van de rechten van de mens naar Afdeling Iran- Commissaris voor de mensenrechten en rapporteurs van schending van de mensenrechten van de VN. 

De VN heeft in december 2018 een resolutie uitgevaardigd waarin de schending van de rechten van de mens heel erg zorgelijk vond. 

Dit was de 65e veroordeling van het mullahs regime door de VN-organisatie in december 2018 dankzij campagne van onze vereniging en alle onafhankelijke verenigingen die met voortdurende berichtgeving aan het adres van de VN Mensenrechten afdeling. We stellen dagelijks de tsunami van executies en repressie in Iran aan de kaak.

 

Aankondiging Mailshot van 2018 voor de steun aan de gevangen studenten en advocaten, die na de opstand voor vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en brood zijn opgepakt

Het nieuwe project van mailing in 2018 begon op zaterdag 1 september voor een week in het kantoor van de vereniging. In dit project zijn mensen uitgenodigd de campagne voor stop executies in Iran en vrijlating van studenten van opstand en gevange advocaten te steunen. Getuigen die zelf slachtoffers zijn van de religieuze dictatuur en/of zijzelf of hun familieleden gevangen zaten, hebben ook aan dit project deelgenomen. 

Dit project genoot ook steun en goedkeuring van vrienden en voorstanders van de vereniging. We zijn alle lieve voorstanders voor hun materiele en immateriële steun dankbaar.  

Deelname van vrouwencommissie van de vereniging in de bijeenkomst van 17 februari in Parijs. De zitting van Iraanse opstand en de rol van vrouwen

Van onze vereniging heeft een delegatie van activisten aan deze bijeenkomst deelgenomen, waar veel internationale persoonlijkheden van parlementariërs, juristen en activisten van vrouwenrechten deel hadden genomen. Daar werd de nadruk gelegd op de noodzaak van een internationale solidariteit voor vrijlating van politieke gevangenen en arrestanten van de opstand.

Tentoonstelling van barbaarse moord op Koerdische goederendragers door het Iraanse regime – Den Haag 

De tentoonstelling is voor 1 maand, van woensdag 1 augustus tot 4 september in het kantoor van de vereniging gehouden. Circa 376 mensen hebben de tentoonstelling bezocht. Er werd een documentaire getoond over de houding van het Iraanse regime tegen etnische problematiek en vooral problemen met Koerden en discriminatie en hoge repressie op hen. 

In deze tentoonstelling werd een lijst van de door de IRGC doodgeschoten Koerdische sjouwers van goederen gepresenteerd. Sommige doodgeschoten Koerden waren vaders met 5 kinderen. Ze moesten voor een klein loon risico nemen om zware lading goederen op hun rug te sjouwen. De maatschappij lijdt onder zware armoede en dat komt omdat het regime inkomsten van het land aan export van terrorisme en fundamentalisme besteed. Op de lijst werden ook namen van veel afgestudeerden opgenomen, onder wie winnaars van de wetenschap en sport olympiaden. Zulke mensen moesten ook wegens discriminatie en armoede op de gevaarlijke bergpassen goederen op hun rug naar Iran importeren en dit was de enige inkomstenbron en de mullahs zagen dat als smokkelwaar en schoten de arme Koerden neer. 

Het bewijsmateriaal van deze catastrofale misdaad moeten aan de internationale instanties gegeven worden om het regime van Iran naar het internationale tribunaal te slepen en berechten. 

•Iran: Tentoonstelling van kijk op het leven van aardbevingsslachtoffers in het westen van het land. 31 maart tot 28 april 2018 

In deze tentoonstelling werd de erbarmelijke toestand van de slachtoffers in tenten zonder basisvoorzieningen tentoongesteld. Daar wonen kinderen zonder vooruitzicht en toekomst en in armoede en afschuwelijke leefomgeving. Het regime voorziet ze nu nog steeds niet van basisvoorzieningen en gunt hen geen normaal leven. In de tentoonstelling werd een film getoond van een kind dat op ruïnes van zijn huis in Kermanshah gitaar speelt. De bezoekers waren onder de indruk van de trieste toestand in het gebied. 

Op verzoek van een zustervereniging in Scandinavië hebben we deze tentoonstelling na afloop ter beschikking gesteld om het daar tentoon te stellen. 

Bezoek aan geredde asielzoekers van Conventie Geneva in Albanië

Onze vereniging heeft naar aanleiding van 10 jaar lang actieve steun aan asielzoekers onder de Conventie 5 van Geneva een delegatie voor deze kwestie aangewezen om de ernstig zieke en gewonde asielzoekers te bezoeken en in dit verband een rapport en film te vervaardigen. 

Er waren een aantal voorstanders van de vereniging ook aanwezig en ze hebben met gewonde asielzoekers gesproken en van hun bittere ervaring in moeilijke tijden van oorlog aantekeningen gemaakt. 

Campagne voor vrijlating van 202 Ghonabadi Soefi’s in Evin gevangenis

Op basis van berichten en informatie dat de vereniging van vrienden binnen Iran kreeg zijn we in november 2018 een grote campagne begonnen voor vrijlating van Ghonabadi Soefi’s. 

De campagne wijst naar de onmenselijke toestand van leden van de religieuze minderheden in de middeleeuwse Iraanse gevangenissen en van bevoegde internationale organisaties vraagt om het leven van deze onschuldige mensen te redden, mensen die alleen om hun geloof door de staat worden vervolgd, gevangengenomen, beledigd en onderdrukt. We vragen hun vrijlating. 

Deelname aan het gebed van Kerstavond

Op maandagavond 24 december 2018 hebben we op ons kantoor de Kerstmis gehouden. Voorstanders en leden van de vereniging, o.a. senior lid mevr. Dashiri en hun gezinnen, die Iraanse christenen zijn, hebben samen Kerstmis gehouden. Ze hebben kaarsen aangestoken en de geboorte van Jezus Christus gezegend, de redder van mensheid gevierd en voor vrede, vrijheid en het leven van politieke gevangenen gebeden. De Kerstviering werd door Iraanse christenen in ballingschap gehouden. 

Vermeldingswaardig is dat de religieuze minderheden in Iran onder het bewind van de mullahs hun religieuze gewoontes en gebruiken niet mogen praktiseren en deze Kerstviering gaf hen hoop en steun. 

Viering van Iraanse Nieuwjaar

Op dinsdag 20 maart van 17:00 tot 21:00 uur hebben we het grote en nationale nieuwjaarfeest in het kantoor van de vereniging gevierd. Leden, vrienden en Iraanse families hebben het feest bijgewoond en gehoopt dat in het nieuwe jaar vrijheid naar Iran komt en de zwaluw van vrede en mensenrechten naar Iran vliegt. De Iraanse ceremonie van traditionele 7 S werd gehouden en aan het eind een film getoond over de lange geschiedenis van nationale nieuwjaarsviering. 

Producties van 2018

 Vervaardigen van spoed Mailshots - twee keer per jaar – januari 2018 spoed Mailshot over families van de politieke gevangenen in Iran en in september 2018 campagne voor steun en solidariteit met in Iran gevangen studenten en advocaten. We hebben 10.000 mensen op de hoogte gebracht van dit project. Onze internationale en juridische campagne voor de redding van het leven van Iraanse studenten die tot zware straffen zijn veroordeeld en ook voor de gevangen advocaten worden voortgezet. 

•Verspreiden van speciale onthullingfolders over de vrouwenkwesties, Iraanse opstand, toestand van het onderwijs en studie in Iran, documentaire over armoede, jongeren en universiteiten, censuur en discriminatie.

 

Maatschappelijke communicatie- steun van de burgers

•Oproep tot deelname aan de viering van de Internationale Vrouwendag – zomerse bijeenkomst van universele campagne voor mensenrechten In Den Haag en herdenking van massamoorden van gevangenen in 1988.

•Ontmoeting met de mensenrechten Commissaris – campagne voor vrijlating van politieke gevangenen en gevangenen van vredige opstand van december 2017 in Iran. Hiervoor willen we alle supporters bedanken, die ons hebben geholpen op wie wij ontzettend trots zijn. 

 • We hebben circa 510 Iraanse en christelijke nieuwjaarskaarten en brieven van waardering en steunbetoging van supporters ontvangen.
 • Meer dan 1012 ontmoetingen gehad met de vertegenwoordigers van verschillende gildes om uitleg te geven over de jaarlijkse projecten en de schending van de rechten van de mens in Iran.
 • Circa 702 supporters hebben in 2018 verschillende tentoonstellingen over de mensenrechten bezocht.
 • 17 supporters van de vereniging hebben alle vrienden en aanhangers en familieleden verzocht om cadeaus van de viering van hun huwelijksdag of verjaardagen en zelfs familiefeesten in de vorm van contant geld aan de vereniging bij te dragen. 
 • Een welwillende organisatie was bereid de kosten van brood van de vereniging en ook van asielzoekers in het hele jaar te vergoeden. Ze voorziet regelmatig onze vrijwilligers van koekjes en ze geeft 4 keer per jaar levensmiddelen aan ons. De onkosten daarvan bedraagt het hele jaar tot eind december 8921 Euro. 
 • Een supporter van de vereniging betaalt de papierkosten voor de Mailshot en andere gebruiken, waarvan de onkosten in 2018 500 Euro bedroeg.  
 • 3 supporters hebben hun auto’s voor 2 maanden ter beschikking gesteld aan vrijwilligers voor verschillende projecten van de vereniging. 
 • Een supporter heeft een verdieping van zijn woning voor 1 maand ter beschikking gesteld aan vrijwilligers, die andere landen waren gekomen voor het helpen opzetten van een tentoonstelling voor mensenrechten.
 • Twee grote bedrijven hebben 20 computers aan de vereniging gegeven en we hebben deze naar asielzoekers onder Conventie 5 van Geneva gestuurd. 
 • Twee ontwerpers stellen jaarlijks en vrijwillig hun ontwerpen ter beschikking van de vereniging en we gebruiken hun adviezen gratis voor mensenrechten doeleinden. 

Hieronder treft u een overzicht van hoeveelheid energie, uren die wij hebben besteden aan de activiteiten:

Mensenrechtencampagnes in 2018: 72.000 uren

Rechtstreekse contacten voor de briefing situatie mensenrechten: 11.000 uren

Documentaire productie en films: 810 uren

Mediaproductie en sociale netwerken: 300 uren

Secretariaat, notulen en berichten: 500 uren

 

De Financiële Verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt:

STFA, Stichting van de Familieleden