ANBI Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

STFA, Stichting van de Familieleden


De naam van de instelling
Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer
ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173 (RSIN: NL 816815173 B01)

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens   
Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Bordewijklaan 62
2591 XR  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: info@stfa.nl


De doelstelling
De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.


Beleidsplan
•    Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

•    Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

•    Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

•    Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

•    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.


De bestuurssamenstelling
 Het bestuur is als volgt opgesteld:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Bestuurslid


De namen van de bestuurders
ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.

STFA heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.


Het beloningsbeleid
Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

 

 

Inleiding

Beste vrienden en supporters,

Het jaar 2021 is afgelopen met een regenboog door uw waardevolle bijdragen. In deze korte inleiding wil ik u graag bedanken, namens alle leden van de Stichting van Familieleden.
Door de coronacrisis, zijn helaas veel van onze activiteiten gecanceld. Dit heeft veel invloed gehad op ons werk. Maar ondanks de tegenslagen, omarmen wij de nieuwe situatie, simpelweg omdat wij er heilig van overtuigd zijn dat elk probleem een oplossing heeft. Echter heeft deze coronacrisis ertoe geleid dat wij ons hebben kunnen ontwikkelen op het gebied van communicatie en online evenementen. Dankzij uw positieve energie, verbondenheid en steun hebben wij onze verplichtingen kunnen nakomen.

Door jullie waardevolle steun, schrijfwerk, vertalingen, organisatorische vaardigheden en het sponsoren komen wij elke dag een stap dichter bij ons doel.
Wij waarderen uw steun en hebben er alle vertrouwen in dat wij samen in 2022 nog veel meer mooie dingen gaan beleven en vele prestaties kunnen neerzetten.
Nogmaals bedankt voor uw steun!

Nahid Dashiri
Stichting van de Familieleden (SF)

Jaarverslag 2021


 

 

De internationale oproepen voor het redden van levens en het regelmatig organiseren van campagnes tegen de willekeurige arrestaties, martelingen en executies door het Irans regime.

 

In 2021 hebben wij vijf campagnes opgezet. Alle oproepen waren naar aanleiding van een zeer ernstige toestand in Iran, waaraan de nodige aandacht aan moest worden besteed. Onder andere de opstand van brandstofvervoerders in de provincie Sistan&Balochistan, de opstand van het volk in Ahwaz tegen water tekort, de opstand van het volk in Chaharmahal en Bakhtiari in de stad Shahrkord voor water, de opstand van het volk in Isfehan wegens verdrogen van de rivier Zajandehroud en de landelijke opstand van docenten in honderd Iraanse steden.

 • Onze stichting was een van de organisatoren van de zeven demonstraties en protestacties in de steden Den Haag en Amsterdam. Deze demonstraties en protestacties stonden in het teken van solidariteit met het Iraanse volk, die vreedzame demonstraties hield in Iran wegens water tekort, maar werden onderdrukt door de Iraanse regering.

 • Onze vereniging nam de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van de namen van de gearresteerden en vermisten tijdens deze protesten. Het opstellen van een lijst van de deelnemers aan de vreedzame demonstraties in 2021 die werden gearresteerd, gemarteld of verminkt. Dit gebeurde door het mobiliseren van de families van alle politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in heel Europa, inclusief Nederland. In dit verband werd deze lijst naar de internationale gemeenschappen gestuurd en lanceerden wij onmiddellijk een campagne voor de redding en vrijlating van de gevangenen.

 • Onze vereniging heeft door het verzamelen van informatie en gegevens van arrestanten en families die onder druk staan van de Iraanse regering, gedetailleerde, goed onderbouwde en onthullende rapporten opgesteld en gepresenteerd aan de nationale televisie van Iraniërs. Dit is van groot belang voor de berichtgeving, zowel binnen als buiten de Iraanse landgrenzen. Deze berichten zijn ook aan de VN Commissaris voor de Mensenrechten overhandigd.

 • Er zijn gefundeerde rapporten over mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen die enige tijd in hongerstaking zijn en wiens leven gevaar loopt, opgesteld. Dit is gedaan voor de internationale gemeenschap, zodat er een einde gemaakt kan worden aan de staking en hun leven kan worden gered.

Verslag over één jaar publicatie van de stichting

 1. Samenstelling van drie speciale bulletins met betrekking tot de executie van vrouwen, armoede en uitbreiding van repressie tegen vrouwen in Iran.
  { De publicatie van een video, waarin politiegeweld tegen een vrouw in een van de straten in Teheran in september 2021 naar voren komt, veroorzaakte woede en verdriet bij de Iraanse gemeenschap. Daarnaast leidde deze kwestie tot de voorbereiding van drie cases over de situatie van vrouwen in Iran door onze vereniging.}Cases als bijlage

 2. De samenstelling van een maandblad over studenten die wegens activiteiten voor studentenverenigingen werden gearresteerd, proces-verbaal is opgemaakt en zijn daarna ontslagen.

 3. De samenstelling van een maandblad over de Iraanse leerkrachten die wegens stakingen, bijeenkomsten en gilde activiteiten, zijn mishandeld en ontslagen.

 4. De samenstelling van een maandblad over de toestand van de religieuze minderheden die voor het praktiseren van hun geloof worden onderdrukt en gecontroleerd door de inlichtingendienst.

 5. De samenstelling van een maandblad over kinderen die moeten stoppen met school en zwaar werk moeten verrichten in fabrieken. De regering executeert ook minderjarigen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Echter staat dit in contrast met de internationale conventies. Onze vereniging roept de internationale gemeenschap op om op te staan tegen de executie van kinderen en geweld tegen kinderen.

 6. De samenstelling van een maandblad over de gevangengenomen journalisten, schrijvers en mensenrechtenactivisten waarvan de sociale rechten zijn ontnomen en zijn onderdrukt en gediscrimineerd.

 7. De samenstelling van een dagteller van COVID-19 slachtoffers in Iran die wegens een nonchalante houding van de regering, in aantallen bleef stijgen. Het volk lijdt onder de toenemende inflatie en slechte gezondheidszorg. Eind december 2021 was het aantal doden door Corona meer dan 500.000 mensen.

 8. De samenstelling van een maandblad over de toestand van de Iraanse gevangenissen, met name een vrouwengevangenis, waarin COVID-19 veel slachtoffers heeft gemaakt.

De viering van Internationale vrouwendag- maandag 8 maart-online en face-to-face op kantoor in Den Haag

De viering van Internationale Vrouwendag vond zowel op het kantoor in Den Haag als online plaats van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze ceremonie hield de beroemde Iraanse zangeres Giso Shakeri een toespraak over deze dag en wijdde mevrouw Eghbali, een van de redacteurs van de site, haar toespraak aan de geschiedenis van deze dag:
New York, 28 februari 1909, de eerste vrouwendagherdenking. Deze herdenking vond plaats naar aanleiding van het politiegeweld jegens vrouwen in 1908 in New York. Sindsdien zijn wij getuigen van de herdenkingen van vrouwenrechten over de hele wereld. In Rusland is 8 maart de dag om vrouwen te eren en stil te staan bij hun rechten. 8 maart is voortgekomen uit de protesten die vrouwen op 8 maart 1913 hielden tijdens de oorlog. De Verenigde Naties hebben deze dag in 1975 als officiële feestdag erkend.

Slechts een paar jaar na de globalisering van 8 maart, vierde een groep Iraanse intellectuele vrouwen, bekend van de "Boodschap van Vrouwengeluk", deze dag. Roshanak Noodoost, Jamileh Sedighi, Sakineh Shabrang en Uranos Paryab waren de organisatoren van deze viering. De activiteiten van deze vrouwen schoot destijds in het verkeerde keelgat bij de regering en sommigen van hen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen. In maart 1979 hebben vrouwenrechtenactivisten op deze dag in Teheran grote demonstraties georganiseerd, waarbij zelfs bekende internationale vrouwen, zoals Kate Millett naar Iran kwamen om hun 'zusters' te steunen. De demonstratie was tegen discriminatie en het verplicht dragen van een hoofddoek. Uiteindelijk gingen de veiligheidstroepen geweld gebruiken, waardoor sommige vrouwenrechtenactivisten zeiden dat "repressie de plaats van hoop had ingenomen”.

Al bijna 100 jaar wordt 8 maart uitgesteld en onderdrukt. In dit verband is er geen verschil tussen de moellahs en de Sjah. De rode lijn van beide systemen was het bestaan van een onafhankelijke vrouwenbeweging. Vóór de anti-monarchistische revolutie beschouwde de regering zichzelf als de verantwoordelijke voor het verlenen van burgerrechten. Daarom kon geen enkele onafhankelijke activiteit een soortgelijk evenement organiseren. Nadat de moellahs in Iran aan de macht kwamen, werd het bestaan van een onafhankelijke vrouwenbeweging, die de heersende ideologie niet volgde, door de regering afgewezen; in het begin werden deze activiteiten bestempeld als "niet-islamitisch" en "westers georiënteerd" en na de vrouwendemonstraties in 2006 worden deze activiteiten verboden onder de mom van "veiligheid".

Dit onderdrukkingsbeleid heeft ertoe geleid dat het verzet complexer is geworden en dat er indirecte taal wordt ingezet om de eisen duidelijk te maken. Onder de jongere generatie vrouwelijke activisten wordt het enthousiasme met betrekking tot 8 maart, gezien als een nieuwe discours die in duidelijke taal zijn eisen verwoord. Vrouwen speelden een grote rol in de opstanden van 2018 en 2019. Ze hebben laten zien dat ze de capaciteit en potentie hebben en in staat zijn om de samenleving in beweging te brengen en hun rechten op te eisen.

Het programma werd vol enthousiasme en interesse gevolgd.

Presentatie van 4 spoed chatmail voor 2021

Sinds januari 2021, heeft de organisatie vier grote projecten opgezet als het gaat om het chatmailprogramma van het jaar:
Op de eerste plaats de internationale campagne om twee Iraanse studenten te redden die worden gemarteld en geëxecuteerd.
Daarnaast de internationale campagne voor de vrijlating van de gevangenen die hebben deelgenomen aan de opstand in 2019.
Ten derde de internationale campagne die in het teken van de misdaden tegen de menselijkheid in Iran staat.
En als laatste de internationale campagne om het leven te redden van lerares Zahra Mohammadi. Zij is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het lesgeven in achtergestelde gebieden van Iraans-Kurdistan.

 

Tiendaags tentoonstelling Iran en mensenrechten


Mensenrechten schending in Iran van 3 tot 12 augustus 2021

De tentoonstelling werd gedurende zeven dagen gehouden op het kantoor van de vereniging en werd bezocht door om en nabij 117 supporters, studenten en vrienden die geïnteresseerd zijn in de schending van mensenrechten in Iran. Tijdens deze tentoonstelling werd er een documentaire getoond over de sociale en economische omstandigheden in Iran . Daarnaast was er ook een boekenkraam tentoon gesteld en kregen alle geïnteresseerde een folder over de mensenrechtensituatie in Iran.


2 – hoofdtitels van onze eenjarige projecten tegen georganiseerde mensenrechtenschending in Iran

 

2/1.1- Internationale campagne tegen executies in Iran.
Tot juli 2021 lag onze hoofdfocus op een juridische campagne met betrekking tot de executies in Iran. Onze belangrijkste eis is de onvoorwaardelijke vrijlating van studenten, schrijvers, vrouwen, mensenrechtenactivisten en politieke gevangen, wiens leven in gevaar is en/ of wordt vervolgd door de Iraanse regering.

2/1.2- campagne voor het berechten van Raisi als lid van het doodcomité en massamoorden in 1988.
In juli 2021 is Ibrahim Raisi benoemd tot president in Iran. Hiermee is hij gepromoveerd van hoofd van het dodencomité tot hoofd van het kabinet. Met deze verandering, zal de repressie in Iran toenemen.
Ibrahim Raisi was een van de vier leden van het dodencomité die een zeer grote rol heeft gespeeld bij de massaexecuties in 1988. Deze massaexecuties zijn een van de meest engste momenten in de Iraanse geschiedenis. Zelfs ayatollah Montazeri, de toenmalige plaatsvervanger van Khomeini, noemde deze executies een misdaad.

2/13- Procescampagne voor de misdaden van 1988
In augustus 2021 is het proces tegen een van de daders van de massaexecuties van 1988 begonnen. Dit proces vindt plaats in Zweden en is begonnen in de periode waarin Raisi werd benoemd tot president. De wereldwijde bezorgdheid over zijn benoeming nam toen toe. Onze stichting riep alle vrijwilligers en families van de martelaren op om deel te nemen aan de grote demonstraties en wekelijkse acties die voor de Zweedse rechtbank in Stockholm plaatsvonden. In april 2022 zal er een uitspraak komen.

Kanttekening:

De Zweedse Officier van Justitie pleitte voor Hamid Nouri, die werd beschuldigd van medeplichtigheid aan het doden van de gevangenen van het jaar 1988.
Naar aanleiding van diverse verzoeken van getuigen en mensenrechtengroeperingen, hebben openbare aanklagers uit Zweden, Hamid Nouri formeel aangeklaagd en beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op de politieke gevangenen in de zomer van 1988.

Volgens de families van de geëxecuteerden van 1988 was Hamid Nouri, die destijds de schuilnaam "Abbasi droeg" de plaatsvervangende aanklager van de Gohardasht-gevangenis. Dit was het geval tijdens de massamoord op de politieke gevangenen in 1988.

Hamid Nouri, inmiddels 60 jaar, werd op 9 november 2019 gearresteerd tijdens zijn reis naar Stockholm door de gerechtelijke autoriteiten die op de hoogte waren van zijn bezoek, onder het mom van ‘beginsel van universele jurisdictie’. Door het beginsel van universele jurisdictie kunnen Officieren van Justitie mensen over de gehele wereld vervolgen wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hamid Nouri wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en moord. Tijdens het proces hebben enkele politieke gevangenen, families van slachtoffers, deskundigen en getuigen van de massamoord opgetreden als getuigen tegen de gruwelijke daden waar Hamid Nouri een rol in heeft gespeeld.

De Zweedse rechtbank beschuldigd Hamid Nouri van grove schendingen van het internationaal recht en moord met voorbedachte raden.
Jeffrey Robertson, een mensenrechtenadvocaat, heeft een rapport opgesteld op basis van alle bewijsmateriaal, inclusief interviews met getuigen van de massamoord in 1988, waarbij 30.000 tegenstanders van de Iraanse regering werden geëxecuteerd in opdracht van een fatwa van Khomeini, de dictator van Iran. Volgens dit rapport werden de ogen van gevangenen gesloten zodat ze niks konden zien en vervolgens werden ze in een rij opgesteld die rechtstreeks naar de galg leidde. Het rapport gaat verder: "Ze werden opgehangen aan een hijskraan; De executies werden uitgevoerd in groepen van vier of zes personen. Sommigen van hen werden 's nachts naar militaire kazernes gebracht en gevraagd hun testament te schrijven en vervolgens doodgeschoten." De lichamen van de geëxecuteerde gevangenen werden ondergedompeld in ontsmettingsmiddelen en uiteindelijk 's nachts in massagraven begraven. "Van de gruwelijke gebeurtenissen die plaatsvonden na het einde van de Tweede Wereldoorlog, is de moord op duizenden gevangenen in de Iraanse gevangenissen in 1988 een van de ergste", schreef Robertson in zijn rapport.

2/1.4 steun aan de onafhankelijke internationale media en satelliet, voor de onthulling van misdaden tegen mensenrechten.
Onze stichting sponsort de programma’s van de Iraanse nationale televisie die dezelfde rol spelen als Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze media speelt een cruciale rol in vrije berichtgeving en solidariteit in Iran. Deze toegewijde media probeert de sociale, politieke en culturele ontwikkelingen van de lijdende Iraanse samenleving te weerspiegelen, de stem van gevangenen en mensenrechtenactivisten in de gevreesde gevangenissen te zijn en de opstanden van het Iraanse volk voor water en vrijheid te weergeven.

De nationale omroep zendt zeven dagen per week, dag en nacht programma’s uit op twee satellieten, namelijk Hotbird en Eutelsat. De programma’s worden in Iran, Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika uitgezonden. Daarnaast kan er live worden gedownload via de website. Deze website en overige sociale-mediakanalen stellen programma’s in de vorm van downloadbare clips beschikbaar, voor fans. Dit medium is het eerste Farsi-talige televisieprogramma die 24-uurs satellietprogramma’s uitzendt voor mensen in Iran en de andere delen in de wereld.

2/1.5 Een project, waarbij steun wordt betuigd aan Iraniërs voor een vrij Iran. Hier hebben honderden internationale mensen, juristen en parlementariërs aan deelgenomen. Wegens COVID-19 heeft dit project online plaatsgevonden.

2/1.6 In september 2021 heeft er een protestactie plaatsgevonden tegen de doodstraf in Iran. Deze actie heeft plaatsgevonden in Amsterdam, Den Haag en Brussel.

2/1.7 . De nieuwsverslaggeving voor mensenrechtenverdedigers is per e-mail en/ of post verstuurd. Er vinden dagelijkse ontmoetingen, telefonische ontmoetingen en online ontmoetingen plaats. Daarnaast worden fragmenten uit onze prestaties en activiteiten en nieuws over mensenrechtenschendingen in Iran uitgebreid omschreven in de e-mails en/ of per post verstuurd naar onze supporters.

In 2021 zijn er meer dan 75.000 e-mails, waaronder bulletins en maandbladen naar geïnteresseerden gestuurd. Dit werd zeer positief ontvangen en toegejuicht.

2/1.8 . Door meer dan 31.000 uur aan telemarketing en sociale oproepen te besteden, hebben wij meer dan 16.500 mensen kunnen bereiken. Door maximale druk, onder andere door internationale gemeenschappen, zijn wij een stap dichter bij het einde van martelingen en executies in Iran gekomen.

2/1.9 Mailen: In 2021 hebben zijn er zes uitgebreide mailing geweest. Door onze dierbare sponsors te vragen naar hun e-mailadres, zijn de nieuwsbulletin via de mail naar hun verstuurd. Hierdoor zijn er in 2021 10.30 nieuwe e-mailadressen toegevoegd aan ons adressenboek, naast de e-mailadressen die wij al hadden.

2/1.10 . wijziging van de site: door de inzet en hulp van vele vrijwilligers hebben wij onze website kunnen upgraden. Op deze manier kunnen wij onze activiteiten verbeteren. Vele nieuwsberichten komen rechtstreeks uit Iran en zijn dan ook in het Farsi geschreven. Door een onafhankelijk nieuwsvertaalbureau te vormen die bestaat uit vrijwilligers die het nieuws op een betrouwbare manier naar het Engels kunnen vertalen en naar internationale fora kunnen versturen, kan het publiek ook het nieuws lezen.

 

2/2.1 sturen van berichten en voorbeelden van schendingen van de rechten van de mens naar afdeling Iran – mensenrechten commissaris en mensenrechten rapporteurs van de VN en Internationale mensenrechten instellingen.

In december 2021 hebben de Verenigde Naties Resolutie 68 aangenomen - waarin de mensenrechtensituatie in Iran krachtig wordt veroordeeld.
Samen met alle onafhankelijke verenigingen zijn wij dankbaar voor de 68ste veroordeling van het moellas regime in Iran, door de Verenigde Naties. Door de voortdurende berichtgeving aan de afdeling Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft deze ontwikkeling plaats kunnen vinden.

 

3-sociale communicatie – publieke steun

* Eerste) online programma voor kerst felicitatie met supporters

Op vrijdag 24 december 2021 werden er kerstfelicitaties gehouden met vele supports van de stichting. Dit gebeurde via een online meeting via Zoom. Tijdens deze meeting werd er een rapportage over de toestand van de mensenrechten in Iran getoond. Daarnaast werd er een film gedraaid over leerkrachten en gepensioneerden die demonstreerden. Tevens werd er ook een film gedraaid over het leven van christenen in Iran.
* Twee van onze christelijke collega’s van de Lutherse kerk in Den Haag hebben deelgenomen aan de kerkdienst.
* Mevrouw Dashiry en twee mensen van de families van de politieke gevangenen, hebben namens de Iraanse christelijke gemeenschap, op 26 december om 10:30 uur in de Noorderkerk in Amsterdam een kaarsje aangestoken voor de vrijlating van de christelijke gevangenen en uit solidariteit met religieuze minderheden die onder het Iraanse bewind worden onderdrukt.

 

* Tweede) culturele gelegenheid - viering van het Iraanse nieuwjaar (Nouroz)
Nouroz 2021: op vrijdag 20 maart 2021 werd er een ceremonie gehouden die in het teken stond van het Iraanse nieuwjaar. De Iraanse nieuwjaarswenskaart en een clip zijn door mevrouw Dashiry naar alle vrienden en supports die hun e-mailadres hebben opgegeven, verstuurd. Tijdens het programma werden de filosofische grondslag van Nouroz, de geschiedenis en de gebruiken en tradities uitgebreid uitgelegd. Er werd live Iraanse muziek gespeeld. De ceremonie vond plaats via zoom.

*Derde) statistieken en public relations 2021

 • Wij hebben 510 brieven en e-mails ontvangen voor culturele gelegenheden. Uit vele berichten kwam naar voren dat ons werk werd gewaardeerd.
 • Wij hebben meer dan 1601 persoonlijke en online ontmoetingen met vertegenwoordigers van verschillende gilden gehad om de schendingen van mensenrechten in Iran en de projecten van het jaar toe te lichten.
 • Wij hebben 21 waardevolle bijdragen ontvangen via onze ondersteuningskanalen. Hiervoor zijn wij erg dankbaar.
 • Een genereuze organisatie heeft het hele jaar door een deel van de schrijfwaren van de stichting cadeau gedaan.
 • Wij hebben een vrijwilliger uit Noorwegen gehad voor twee maanden. In deze periode hij de ontmoetingen van de stichting op zich genomen.
 • Een genereuze organisatie schonk in 2021 zes bureaus, drie grote planken en stoelen aan de stichting.


*Vierde) Onze activiteiten waar wij veel aandacht aan hebben besteed:

 • Mensenrechtencampagnes in 2021: 102000 uren,
 • openbare Persoonlijke en online bijeenkomsten over de mensenrechtenschendingen in Iran: 47095 uren,
 • Documentaire- en filmproducties. 6250 uren,
 • Mediaproducties en sociale netwerken: 809 uren,
 • Secretariaat, notulen, nieuws en site: 1302 uren,
 • Handtekeningenactie, straatboek, folders en tentoonstellingen: 36 uren,
 • Het houden van zes mensenrechtenbriefings, eens per twee maanden: 145 uren,
 • Telemarketing, sociale oproepen en updaten supporters en vrienden: meer dan 36.000 uren,
 • Trainingen en productie van films, bulletins en documentaires: 245 uren,
 • Sociale activiteiten voor de sponsors van de stichting, voornamelijk de ouderen die verzorgd moesten worden en hulp nodig hadden bij het verrichten van inkopen en medische zorg: 789 uren,
 • Humanitaire dienstverlening aan de oudere sponsors die door de coronapandemie niet naar ons kantoor konden komen. Zij werden thuis voorzien van boeken en documentaires.


 

 

 

De Financiële Verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt:


 

STFA, Stichting van de Familieleden