ANBI Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

STFA, Stichting van de Familieleden


De naam van de instelling
Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer
ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173 (RSIN: NL 816815173 B01)

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens   
Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Bordewijklaan 62
2591 XR  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

Tel: 070-3561001
Website: www.stfa.nl     E-mail: info@stfa.nl


De doelstelling
De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.


Beleidsplan
•    Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

•    Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

•    Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

•    Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

•    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.


De bestuurssamenstelling
 Het bestuur is als volgt opgesteld:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Bestuurslid


De namen van de bestuurders
ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.

STFA heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.


Het beloningsbeleid
Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

 

 

Voorwoord SF jaarrapport 2023

Vrienden en supporters van de Stichting Familieleden (SF),

Allereerst wil jullie ik namens de leden van de stichting één voor één bedanken, vooral alle lieve mensen die het afgelopen jaar aan het voortzetten van onze projecten intensief hebben meegeholpen. Jullie ondersteuning was waardevol, productief en veranderend. Kortom, zonder uw geweldige en waardevolle menselijke steun was het niet mogelijk om te veranderen en vooruitgang te boeken, dus bij elke beslissing speelde u een positieve, effectieve rol die ons bemoedigde en ons blijk gaf van de bestaande sympathie.

De goede raad en begeleiding van velen van jullie bij het geven van positieve suggesties en zelfs jullie intellectuele medewerking hebben het voor ons mogelijk gemaakt om de verantwoordelijkheid voor nog grotere projecten in 2023 op ons te nemen.

Kortom, als ik het jaar 2023 wil evalueren, moet ik erop wijzen dat onze stichting in 2023, ondanks de onvoorspelbare omstandigheden, grote stappen voorwaarts heeft kunnen zetten, en door samenwerking, naar elkaar te luisteren, door hard te werken en door teamwerk succesvol kunnen zijn.

We zullen deze ervaringen gebruiken om onze activiteiten in 2024 voort te zetten, en we zijn er zeker van dat we met de onschatbare inzet en de activiteiten van alle betrokkenen en vooral met het vertrouwen en de liefde die jullie ons schenken, succes kunnen boeken met onze projecten voor mensenrechten in Iran.

Ik schud jullie allemaal van harte de hand en ik weet zeker dat we in het nieuwe jaar met meer energie en kracht verder kunnen gaan. Nogmaals bedankt, want met de steun hebben jullie bereikt dat onze dromen van gerechtigheid, mensenrechten en vrijheid in Iran heel dichtbij hun realisatie zijn gebracht.

Hoogachtend,
Nahid Dashiry

 

Een korte reflectie over de honderd dagen opstand voor vrijheid en mensenrechten in Iran

 

Een audit van het Iraanse regime wegens het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

Van september 2022 tot nu is de Iraanse samenleving getuige van een massale volksopstand om vrijheid, gerechtigheid en democratie te verkrijgen. Een fundamentele opstand die alle sociale lagen van wetenschapper, student, kunstenaar, arbeider, leraar, enzovoort omvat.

(Tijdens de opstand van 2022 werden meer dan 750 demonstranten gedood en meer dan 30.000 mensen zijn gearresteerd, gevangengezet of vermist, en deze beweging gaat krachtig door ondanks tijdelijke ups en downs.)
De moedige opstand van het Iraanse volk is enerzijds het gevolg van de explosieve situatie in de samenleving veroorzaakt door onderdrukking, armoede, discriminatie en corruptie bij de overheid, en anderzijds door het veertig jaar durende verzet van het Iraanse volk tegen de religieuze dictatuur.

Omdat het Iraanse regime in de aanpak van deze grote opstand vastliep, nam het zijn toevlucht tot bloedige onderdrukking en brute executies om de opstand binnen Iran onder controle te houden.
De ongekende opstand, de executie van onschuldige gevangenen in de afgelopen maanden in Iran is schokkend; alleen in november 2023 heeft het Iraanse regime 120 mensen geëxecuteerd, en het aantal executies eind december 2023, kort vóór dit verslag, bedraagt meer dan 100.

De strategie en tactiek van het Iraanse regime om de bloedige executies te verdoezelen en de weg naar de opstand te blokkeren, is het creëren van crisis en oorlog in de wereld en het Midden-Oosten om de aandacht en druk van de wereld op het regime van henzelf af te leiden en te neutraliseren.

Tegenwoordig beperkt de kwestie Iran zich niet langer tot de grenzen van Iran of zelfs tot het Midden-Oosten. Het Mullah-regime is tegelijkertijd betrokken bij drie oorlogen: namelijk tegen de internationale gemeenschap, tegen de bevolking van het Midden-Oosten en het allerbelangrijkste, de oorlog met de bevolking van Iran. Deze conflicten worden niet veroorzaakt door de macht van het regime; integendeel, het is de wanhopige reactie van de machthebber op de stellingname van het Iraanse volk tegen de religieuze tirannie, van het Iraanse volk dat vrijheid en gerechtigheid nastreeft.

Een legitieme internationale beweging wil dat de leiders van het regime worden berecht wegens misdaden tegen de menselijkheid. In oktober 2023 hebben 453 internationale juristen en juridische instituten en tot dusver 124 voormalige wereldleiders, een audit van de leiders van het regime geëist wegens misdaden tegen de menselijkheid.

De grondlegger van de crisis en oorlog in het Midden-Oosten is het antimenselijke regime van de Mullahs, die een strafblad heeft van misdaden tegen de menselijkheid.
Het einde van de crisis die de wereldgemeenschap heeft getroffen en het tot stand brengen van vrede in het Midden-Oosten zijn de enige manier om weerstand te bieden aan de oorsprong van de oorlogszucht, het fundamentalisme en de wreedheid die het Mullah-regime vertegenwoordigt.

Een regime dat bekend staat vanwege de grootste massamoorden na de WOII met 120.000 executies van politieke gevangenen in de zomer van 1988 en een regime dat in déze eeuw waarlijk middeleeuws is met seksuele apartheid, censuur en geen grenzen kent op het gebied van misdaden tegen de menselijkheid, zoals aangegeven in de 70e veroordeling van het regime door de Verenigde Naties, en dat nooit verantwoording aflegt, en daarom moet worden uitgewezen uit de wereldgemeenschap.

Wij vragen de internationale gemeenschap om het Iraanse volk te steunen in hun pogingen voor verandering en beslissende stappen te nemen tegen het regime. Dit houdt onder meer in dat autoriteiten van het regime verantwoordelijk worden gehouden voor misdaden tegen de menselijkheid en dat de IRGC op de zwarte lijst wordt gezet.

 

Iraanse Studenten Amir Hossein Moradi en Ali Younesi Spreken Vanuit Gevangenis

11 december 2023 – Evin Gevangenis - Teheran

De achtergrond van deze twee studenten is net zo opmerkelijk als hun huidige positie. Younesi, een onderscheiden academicus, heeft beslag gelegd op de gouden medaille bij de twaalfde Internationale Olympiade voor Astronomie en Astrofysica in China in 2018, naast andere nationale eerbewijzen in voorgaande Jaren. Moradu heeft ook een zilveren Olympiade medaille. Duidelijke bewijzen van hun intellectuele bekwaamheid en potentie.

Met hun gevangenisstraf van 16 jaar vormen de standvastigheid en moed van Moradi en Younesi, geconfronteerd met gevaar en tegenslag, het bewijs van de ongebroken geestkracht van de jeugd van Iran, die vurig blijft verlangen naar vrijheid en democratie tegen een achtergrond van onderdrukking en ontbering.

Onze ware oorlog
De herdenking van de studenten-dag in Iran komt in een situatie waarin de Islamitische Republiek bang is voor een nieuwe opstand die kan aanhouden totdat de vrijheid wordt bereikt. Aan de ene kant heeft de Islamitische Republiek massa-executies en -arrestaties uitgevoerd en aan de andere kant probeert de Islamitische Republiek de cirkel van wanhoop groter te maken, zodat de samenleving misschien in deze verdubbelde vrees alleen wanhopig probeert om nog een paar dagen te overleven.
Een hernieuwde poging, die noch in 1999, noch in 2009, noch in 2019 en 2020 de volgende opstand kon voorkomen en deze keer is er geen mogelijkheid om te ontkomen aan de naderende opstand, een opstand die er spoedig zal komen.

Studenten lieten het afgelopen jaar zien, dat zij een belangrijk onderdeel vormen van de opstand en de daaropvolgende ontwikkelingen. Vandaag kunnen zij, als jonge en goed geïnformeerde groep, het einde aan de twijfels betekenen. Dit soort twijfels rijst op, als zij ongegrond zijn. Omdat er absoluut geen kans op is, dat er iemand hoe dan ook het dictatoriale bestuur komt overnemen, of het nu een koning of een sjeik is. Voor eens en voor altijd vindt de dictatuur zijn einde en die wordt vervangen door een werkelijke en democratische republiek. Het is deze potentiële en invloedrijke rol van studenten die de regering angst heeft aangejaagd en het zwaard van onderdrukking van studenten en professoren heeft aangescherpt.

Maar de studenten hebben laten zien, dat zij het niet zullen opgeven in deze oorlog, die onze ware oorlog is. Een oorlog waarvan de slachtoffers Armita en Mehsa zijn en allen die terechtgesteld of doodgeschoten zijn. De oorlog die al 45 jaar voortduurt tegen het volk van Iran zal eindigen in de handen van ons allemaal met het bereiken van de vrijheid.

De nacht verbergt de zon in een vergeefse poging

maar De sterren zingen door en schenken hoop voor morgen
.....
Verban de duivel van de twijfel uit je leven


Stichting van de Familieleden (SF) is een mensenrechtenorganisatie in Nederland die zich richt op de afschaffing van de doodstraf en mensenrechtenverdedigers ondersteunt.

 

Jaarverslag van activiteiten in 2023


 

 Oproep voor het redden van levens,  spoed acties tegen willekeurige arrestaties,  foltering en executies in Iran


In 2023 zijn er 21 campagnes en oproepen georganiseerd voor het redden van levens en het stoppen van executies

 • Onze vereniging heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de namen te verzamelen van arrestanten en vermisten tijdens de opstand van 2022, de lijst van arrestanten en betogers die waren gemarteld vanwege deelname aan de demonstraties en daardoor gehandicapt zijn geworden. Dit hebben we gedaan door het mobiliseren van alle families van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in Nederland en in heel Europa. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt en verzonden naar internationale mensenrechten organisaties en de VN-Mensenrechtencommissaris.

 • Boekententoonstelling en tentoonstelling van foto's van politieke gevangenen en martelaren van de opstand, oproep om de executie te stoppen - nieuws over de geheime executie van politieke gevangenen in Iran in de maanden februari, maart, mei, juli, augustus, september, oktober en november.
 • 6 – 13 februari 2023 – Campagne van een week tegen 38 executies in Iran. In deze campagne werd ook opgeroepen doodvonnissen in te trekken van de ter dood veroordeelde gevangenen.
 • 20 april 2023 - Een campagne van een week tegen georganiseerde chemische aanvallen op 36 meisjesscholen in Teheran, Kermanshah, Sanandaj, Hamadan en Karaj. In dit verband verzocht onze vereniging een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek door de internationale onderzoekscommissie naar deze grote en systematische misdaad tegen meisjesscholen en tegen vrouwen. In dit verband werd een week lang een tentoonstelling gehouden in het kantoor van de organisatie.
 • 22 februari 2023 - Campagne tegen de executie van de politieke gevangene, de heer Hassan Obayat, na 11 jaar gevangenschap en marteling in Iran.
  De campagne benadrukt de noodzaak van onmiddellijke actie van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de lidstaten om politieke gevangenen vrij te laten en het Mullah-regime te dwingen om met de executies en moorden te stoppen.
 • 29 mei 2023 - Spoed campagne tegen 112 executies en ook tegen de ophanging van een gevangene na 17 jaar gevangenschap. Het Iraanse regime heeft ook drie jonge mannen die deelnamen aan de vreedzame demonstraties van de opstand van 2022 in de stad Isfahan opgehangen, ondanks binnenlandse en internationale oproepen.
 • 11 juni 2023 - Spoed campagne tegen repressie in Iran - Het Iraanse regime heeft een 21-jarige jongeman, genaamd Pouja Molaie Rad, in de stad Izeh op de verjaardag van Kian Pir Falak vermoord. De herdenking voor deze jongen werd in het kantoor van de vereniging gehouden. Families van de politieke gevangenen in Nederland hebben brieven geschreven en oproepen gedaan aan de mensenrechtenorganisaties, evenals aan de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor Iran, waarin zij verzochten het Iraanse regime te veroordelen.
 • 16 juni 2023 - Spoed campagne uit solidariteit met de families van politieke gevangenen in Iran (Salmas-gevangenen) die voor deze gevangenis protesteerden tegen de barre omstandigheden en martelingen die hun kinderen ondergaan. Er zitten meer dan 700 gevangenen in deze kleine gevangenis. Velen van hen zijn verstoken van de meest elementaire uitrusting zoals dekens, voedsel voor de gevangenen is zeer schaars en de kwaliteit ervan is smerig, en de gevangenis beschikt niet over medicijnen en medische voorzieningen. In deze campagne werden veel brieven geschreven naar de mensenrechten organisaties en er werd opgeroepen het Iraanse regime onder druk te zetten.
 • 20 juni 2023 - Spoed campagne om de executie van politieke gevangene en Iraanse sportkampioen Javad Vafai in Iran te voorkomen.
  In dit verband hebben we internationale mensenrechtenorganisaties en persoonlijkheden, evenals de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, opgeroepen om de executie van deze politieke gevangene tegen te houden.
 • 24 augustus 2023 - Spoed campagne tegen 70 brute executies in Iran. 26 van deze slachtoffers waren Balochi jongeren. Deze campagne heeft een oproep gedaan tegen de doodstraffen en de passiviteit tegenover de recordhouder van het aantal executies en martelingen in de 21e eeuw. Ook was er een spoed actie om de moordmachine van het regime te stoppen.
 • 1 september 2023 - Spoed campagne tegen censuur en Internetonderdrukking in Iran. Volgens persbureau Reuters sluit het Iraanse regime, naast het blokkeren van duizenden websites, regelmatig het Internet af of blokkeert de toegang tijdens de uren waarop protesten zouden beginnen. Het regime beschouwt het gebruik van VPN-netwerken die worden gebruikt om beperkingen te omzeilen als een overtreding.
 • 16 september 2023 - Spoed campagne tegen de aanval van het Iraanse regime op de gevangenen in de Garchak-gevangenis en tegen het verwonden van twintig gevangenen. In dit verband werd uitgebreid schrijven en mailen op de agenda gezet om de levens van vrouwelijke gevangenen in de Garchak-gevangenis te redden.
 • 16 september 2023 - Spoed campagne tegen het proces tegen vrouwen in de Qarchak gevangenis in Varamin en hun onzekere lot. Na de opstand van vrouwen in de Qarchak gevangenis uit protest tegen de erbarmelijke toestand van deze gevangenis en het uitblijven van enige reactie op de verzoeken van de gevangenen, is een aantal van deze vrouwen opnieuw berecht.
  Op basis van dit nieuws is een rechter genaamd Amoezad in de Garchak-gevangenis gestationeerd en hij heeft deze vrouwen ondervraagd en een straf tegen hen uitgesproken. Er is nog steeds geen informatie over de details van de uitspraken van deze rechter.
  Uit ander nieuws uit de gevangenis van Qarchak blijkt dat sinds midden augustus ruim 350 gedetineerde vrouwen naar deze gevangenis zijn overgebracht.
 • 25 september 2023 - Spoed campagne over het verbreken van contacten van 13 politieke gevangenen in de Ghezal Hesar-gevangenis. De families van deze gevangenen die naar de gevangenis gingen om hen te ontmoeten, werden beledigd door de cipiers van de gevangenis en de families kregen te horen dat Ashkan Kamali, het hoofd van de Qezal Hesar-gevangenis, deze gevangenen een bezoekverbod heeft opgelegd en dat ze vanuit de gevangenis geen contact mogen opnemen met buiten. De namen van gevangenen zijn: Luqman Aminpour, Saeed Masouri, Afshin Baimani, Sepehr Imam Jumeh, Zartosht Ahmadi Ragheb, Mohammad Shafi'i, Saman Ceydi (Yasin), Hamzeh Sawari, Kamiyar Fakour, Ahmadreza Haeri, Reza Salmanzadeh, Jafar Ebrahimi en Massoud Reza Ebrahiminejad.
  De campagne vraagt de internationale mensenrechtenverdedigers om actie te ondernemen om te zorgen dat gevangenen met hun families kunnen communiceren.
 • 27 oktober 2023 – Spoed campagne tegen executies van 80 mensen in Iran en een oproep om brieven te schrijven voor de mensenrechtenorganisaties om de executies te stoppen.
 • 28 oktober 2023 – Oproep campagne voor een internationaal onderzoek naar de dood van Armita Grawand en veroordeling van de systematische onderdrukking en discriminatie van Iraanse vrouwen. De Veiligheidsraad moet de bestraffing van het Iraanse regime op zijn agenda zetten.
  Gezien de ervaring van Mahsa Amini probeert het regime te voorkomen dat de waarheid over het incident aan het licht komt door censuur en door het verspreiden van valse en misleidende informatie en door druk uit te oefenen op de familie van het onschuldige meisje en de mensen om haar heen. Voordat Armita's dood werd aangekondigd, omsingelde de repressieve politie het Fajar-ziekenhuis waar ze werd opgenomen om te voorkomen dat er protesten zouden uitbreken.
 • November 2023 - Spoed campagne tegen de executie van 113 mensen. Onze vereniging heeft de internationale fora, waaronder de Verenigde Naties en de Europese Unie verzocht, om dit regime krachtig te veroordelen wegens de willekeurige executies en onmiddellijk actie te ondernemen om de gevangenen met de doodstraf, vooral de politieke gevangenen, te redden.
 • 15 november 2023 - Tegelijkertijd met het onderzoek naar de brutale wrede en systematische schending van de mensenrechten in Iran door de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, executeerde het Iraanse regime zes gevangenen, onder wie een vrouw genaamd Zarkhatoun Mazaheri. Dit is een duidelijke schending van alle internationale en erkende menselijke normen en standaarden.
 • 29 november 2023 - Spoed campagne tegen de gruwelijke misdaad van het regime tegen een politieke gevangene genaamd Ayub Karimi, die werd geëxecuteerd na veertien jaar gevangenschap in de Qezal Hasar-gevangenis. Ayoub Karimi, vader van twee kinderen, werd zwaar gemarteld om hem te dwingen een valse bekentenis af te leggen.
 • 13 december 2023 - Spoed campagne tegen de executie van politieke gevangenen en tegen het uitvaardigen van zware straffen tegen de families van de slachtoffers van de massamoorden in 1988, en het verzoek om hun vrijlating: mevrouw Marzieh Farsi, 58 jaar oud en moeder van twee kinderen, wier broer werd geëxecuteerd bij de massamoorden in 1988 en Mevrouw Masoumeh Yavari, 45 jaar oud, moeder van twee kinderen, lijdt aan een hartziekte en verkeert in kritieke toestand door gebrek aan medische zorg.
 • 12 en 13 december 2023 - Spoed campagne tegen de deelname van de president van het Iraanse regime aan de bijeenkomst van de World Refugee Assembly in Genève. Raisi staat ongetwijfeld bovenaan de lijst van degenen die de afgelopen veertig jaar betrokken zijn geweest bij misdaden tegen de menselijkheid, genocide en oorlogsmisdaden. Ondertussen leven elders miljoenen Iraanse vluchtelingen die Iran zijn ontvlucht vanwege gevangenneming, martelingen en executies. Het aantal Iraanse politieke vluchtelingen is momenteel een van de grootste ter wereld vanwege 120.000 politieke executies en het doodschieten van burgers bij demonstraties.
  Internationale instellingen, waaronder de speciale rapporteurs van de VN, hebben “buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen” in 1988 veroordeeld als aanhoudende misdaad tegen de menselijkheid en hebben opgeroepen tot een alomvattend internationaal onderzoek in dit verband, vooral naar de rol van Raisi bij de massamoord op politieke gevangenen. Afgelopen zomer verzochten 3.600 parlementariërs, 124 voormalige presidenten en premiers en 75 Nobelprijswinnaars dat de leiders van het regime voor de rechter zouden worden gebracht wegens misdaden tegen de menselijkheid.
  Ook namen tien van onze vrijwilligers deel aan de demonstratie die werd georganiseerd door de Iraniërs in ballingschap in Genève.
 • 16 december 2023 - Spoed campagne tegen de executie van 48 gevangenen in Iran. Onder de slachtoffers was Hamid Bakhshaesh, een tiener die op 15 jarige leeftijd werd gearresteerd en op 16 jarige leeftijd geëxecuteerd in de Qezal Hesar-gevangenis. In een brief aan de Mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties heeft onze vereniging verzocht onmiddellijke actie te ondernemen om de moorden en executies te stoppen en het bezoek van de internationale waarheidsvinding om de gevangenissen van Iran te bezoeken en de gevangenen te ontmoeten. Elke stilte en passiviteit tegenover de schending van de mensenrechten in Iran is een aanmoediging voor misdaad tegen de menselijkheid door de het Mullah-regime in Iran.

Verslag van één jaar publicaties van de stichting

Het doel: Onthullen van de schending van de mensenrechten in Iran en het oproepen tot de uitsluiting van de religieuze dictatuur uit de wereldgemeenschap en een audit van de daders van misdaden tegen de menselijkheid

 

1: Opstellen van 4 speciale bulletins in verband met de schending van de mensenrechten – executies van vrouwen, arrestaties en foltering van families van de politieke gevangenen en mensenrechten activisten met betrekking tot de vakbonden van arbeiders en leraren.
2: Opstellen van een maandblad over studenten die zijn gearresteerd, aangeklaagd en van universiteiten zijn gestuurd vanwege hun vakbonds- en studentenactiviteiten.
3: Opstellen van een maandblad over de vereniging van Iraanse schrijvers die zijn ontslagen en mishandeld vanwege vakbondsactiviteiten, het schrijven van boeken, bijeenkomsten en stakingen.
4: Opstellen van een maandblad over de situatie van religieuze minderheden die onder druk en controle staan van het Ministerie van Informatie van het Iraanse regime vanwege h et uitvoeren van hun religieuze rituelen.
5: Opstellen van een maandblad over de situatie van kinderen die de school moeten verlaten en op jonge leeftijd zwaar werk verrichten in fabrieken. Het Iraanse regime is ook voorstander van de executie van kindercriminelen, dit is in strijd met internationale verdragen. Onze vereniging vraagt maandelijks hulp van de internationale gemeenschap over de noodzaak van het stoppen van de executies van kinderen. Onze vereniging wil het geweld tegen kinderen stoppen.
6: Opstellen van een maandblad over journalisten, schrijvers en mensenrechtenactivisten die verstoken zijn van burgerrechten, onder druk staan en gediscrimineerd worden.
7: Opstellen van een maandelijks tijdschrift over de toestand van de Iraanse gevangenissen, met name vrouwengevangenissen en de onderdrukking en marteling van gevangenen die leiden tot zelfmoord van gevangenen of tot psychische aandoeningen.
In Iran zijn meer dan 75 soorten martelingen toegepast tegen politieke gevangenen. Van de veel voorkomende martelingen in gevangenissen die op gevangenen worden toegepast, kunnen de volgende worden genoemd:
zweepslagen toedienen en slaan, ophangen, branden, scherpe voorwerpen in het lichaam steken, verbranden met heet metaal. De repressie en martelingen van vrouwen zijn altijd gepaard gegaan met extra wreedheid en ernst.
8: Geheime executies en valse ensceneringen van politieke gevangenen, en valse aantijgingen tegen hen, bijvoorbeeld “ze waren van een hoogte gevallen tijdens hun ontsnapping”, en ook het afnemen van gedwongen interviews van gevangenen.
9: Sluiting van de Gohardasht gevangenis in Iran om de sporen van vier decennia van misdaden tegen politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten te verwijderen.
10: Speciaal rapport voor de mensenrechtencommissaris over serievergiftigingen op meisjesscholen in Iran.Introductie en presentatie van 2 spoed mailings in 2023

In 2023 hebben we twee grote mijlpalen op onze agenda gezet
1- mailshot over het stoppen van de arrestatie en executie van demonstranten van de opstand in 2022;
2- mailshot tegen de onderdrukking van vrouwen in gevangenissen van het regime.
Tegelijkertijd met deze mailing hebben we nog steeds veel moeite gedaan voor de vrijlating van twee geniale studenten van de Technische Universiteit Sharif die in de beruchte gevangenis van Evin zitten.


Het houden van een vijfdaagse tentoonstelling ter herdenking van de Iraanse opstand op 15 september.

Deze tentoonstelling werd vijf dagen lang gehouden in het kantoor van de vereniging en werd bezocht door bijna 45 sympathisanten en vrienden die geïnteresseerd waren in mensenrechten in Iran. In deze tentoonstelling werd een documentaire uitgezonden over de boodschappen van politieke gevangenen uit Iran en de activiteiten van hun families. Op deze tentoonstelling was ook een boekenkraam.


Onze projecten in het jaar tegen de georganiseerde mensenrechtenschending in Iran.

 

1- Internationale campagne voor stoppen executies in Iran.

In 2023 hebben we ons vooral geconcentreerd op het organiseren van een juridische campagne om executies te stoppen. Onze belangrijkste eis is de onvoorwaardelijke vrijlating van studenten, advocaten, schrijvers en gevangengezette vrouwen en moeders, en van alle mensenrechtenactivisten, wier leven in gevaar is of die worden achtervolgd door het Iraanse regime.
Deze campagne was de langste en één van onze meest waardevolle sociale activiteiten.
De internationale campagne om de executie te stoppen heeft drie grote doelen op de agenda gezet, namelijk:

verzoek van de internationale organisaties om de Iraanse gevangenissen te bezoeken,
verzoek van de internationale fora om tegen brute doodvonnissen stappen te ondernemen,
verwelkoming van de missie van het waarheidsvindings comité in Iran.

Dit comité moet ook belast worden met het verzamelen van bewijsmateriaal over de mensenrechtenschendingen met als doel de verantwoordelijke autoriteiten te identificeren en te vervolgen.

Deze onderzoeken moeten rekening houden met de "genderdimensies van schendingen" en verzoekt de inspecties bewijsmateriaal van dergelijke schendingen te verzamelen, te evalueren, te analyseren en te bewaren, zodat overtreders in de toekomst kunnen worden vervolgd.

2- Campagne voor de rechtszaak over de massamoorden van 1988.

Sinds eind 2020 heeft onze stichting de petitiecampagne uit 1988 gekozen als een van de projecten van het jaar. Dit project, het proces tegen één van de oorlogsmisdadigers van het Iraanse regime in Zweden, was motiverend voor ons, die slachtoffers zijn van het regime, en dat heeft ons ook gelegenheid gegeven om in het bijzonder de georganiseerde massamoorden van 1988 in Iran voor de hele wereld onthullen. De verdachte werd tot de levenslange gevangenis veroordeeld en zijn advocaat is in hoger beroep gegaan en het proces van hogerberoep hebben we in 2023 tot het eind gevolgd.
In dit verband namen onze vrijwilligers deel aan 5 grote demonstraties voor het gerechtsgebouw in Zweden. Het vonnis van de rechtbank in december leidde tot de bevestiging van de levenslange gevangenisstraf voor de verdachte wegens de oorlogsmisdaden en misdaad tegen de menselijkheid.

3- Projectsteun grote Vrije Iran demonstratie
Deze demonstratie werd bijgewoond door Iraniërs in ballingschap en honderden internationale persoonlijkheden, juristen en wetgevers in Parijs.
Onze vereniging heeft deze historische conventie die voor de deprimerende toestand in Iran grote impact had en er een bijzondere rol speelde, ondersteund.

4- Ondersteuning van het organiseren van grote demonstraties in Parijs, Brussel, Genève en Rome.
Onze vereniging was een van de sponsors van demonstraties van februari in Parijs en ook in Brussel.
Het was bedoeld om de opstand van het Iraanse volk te steunen en ook voor vrijheid en afwijzing van elke vorm van dictatuur. In dit opzicht steunden veel functionarissen, vrijwilligers en aanhangers van onze organisatie de opstand van het Iraanse volk met hun deelname aan de demonstraties in Parijs en aan bijeenkomsten gehouden voor het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Deze twee demonstraties kregen aandacht van alle media en werden weerspiegeld in hun reportages.

5- Ondersteuning van onafhankelijke media om de stem van het Iraanse volk aan de wereld te laten horen.

Onze vereniging steunt de onafhankelijke media die door documentaires, verslagen en onthullingen het Mullahs-regime ontmaskeren en de stem en de revolutie van het Iraanse volk weerspiegelen.
Dit is een unieke steun voor de opstand van vrouwen, meisjes en jongeren, in gevangenissen van wie het leven gevaar loopt voor vrijheid en verandering in Iran.


6- Sturen van nieuws en gevallen van mensenrechtenschendingen naar de afdeling Iran van de VN-Mensenrechtencommissaris.
De 70e resolutie van de Verenigde Naties waarin de schending van de mensenrechten door het religieus fascisme wordt veroordeeld, werd op 19 december 2023 met een meerderheid van stemmen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties goedgekeurd.

Hoewel deze resolutie slechts een deel weerspiegelt van de talrijke misdaden van het Iraanse regime, spreekt zij van een mondiale consensus tegen een regime dat de erkende beginselen en normen van de mensenrechten niet waardeert en deze voortdurend en op de ergste manier schendt.

In Iran heeft het regime van executies en massamoorden dat aan de macht is, dat voortdurend alle clausules van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens schendt, het aantal executies verhoogd door misbruik te maken van de onheilspellende oorlog in het Midden-Oosten. Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober zijn 245 mensen geëxecuteerd, en in november zijn 120 mensen geëxecuteerd, onder wie politieke gevangenen en helden van de opstand. Onder het bewind van de Mullahs is Iran het meest uitgebreide terrein van permanente en institutionele onderdrukking van vrouwen, onder meer door het toestaan van geweld en discriminatie, door het opleggen van de verplichte hoofddoek en door het vermoorden van meisjes vanwege het niet goed dragen van de hoofddoek.
In dit verband is het noodzakelijk dat de internationale gemeenschap een consequent beleid voert om het Mullahs-regime uit de internationale gemeenschap te werpen, het catastrofale aantal mensenrechtenschendingen in Iran voor te leggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de leiders van Iran te berechten vanwege 4 decennia lang misdaden tegen de menselijkheid en genocide. De immuniteit van deze criminelen tegen bestraffing, moedigt het regime aan tot meer martelingen, executies, moorden van burgers tijdens de demonstraties, oorlogszucht en terrorisme.
In plaats van zich met dit barbaarse regime te verzoenen, zou de internationale gemeenschap haar politieke en economische betrekkingen met dit regime moeten laten afhangen van het stoppen met martelingen en executies van gevangenen en het doodschieten van demonstranten.

7- Internationale veroordelingen van het Iraanse regime

Vrouwen: De IJslandse minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: Het Iraanse regime blijft de rechten van vrouwen schenden

In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties veroordeelde de IJslandse minister van Buitenlandse Zaken, Gylfadóttir, de schending van de mensenrechten, vooral de rechten van vrouwen, door het regime van Akhundi en zei: “Het Iraanse regime blijft vrouwen van hun vrijheid beroven en straft degenen die ertegen zijn."
Minister van Buitenlandse Zaken Gylfadóttir voegde hieraan toe: "We moeten allemaal luisteren naar de stemmen van degenen die zichzelf in gevaar brengen door te vechten voor de mensenrechten."

Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties: De kwestie van kuisheid en hijab is duidelijk in strijd met het internationaal recht.
In een verklaring uitte de Mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties haar bezorgdheid over de goedkeuring van het repressieve wetsvoorstel Afaf en Hijab in de Akhundi Assembly.
De website van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties schreef: Namens Ravina Shamdasani, woordvoerder van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, zijn we diep bezorgd over de goedkeuring van het nieuwe wetsvoorstel over Kuisheid en Hijab door het parlement van het Iraanse regime, waardoor gevangenisstraffen voor vrouwen en meisjes drastisch worden verhoogd. We betreuren het dat degenen die zich niet aan de verplichte dekkingswet bedekkingswet houden, met zware boetes te maken krijgen.
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Volker Türk, herhaalt dat dit schandalige wetsvoorstel een duidelijke schending is van het internationaal recht en moet worden ingetrokken.

Het rapport van de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties over de eerste verjaardag van de Iraanse opstand van 2022
Het Fact-Finding Committee van de Verenigde Naties kondigde in een rapport over de eerste verjaardag van de opstand van het Iraanse volk in 2022 het volgende aan: Een jaar na het begin van de landelijke protesten in Iran neemt de intimidatie van vrouwen en meisjes door de regering toe. Deze onafhankelijke internationale onderzoekscommissie waarschuwde dat de autoriteiten van het Iraanse regime de straffen tegen degenen die gebruik maken van hun fundamentele rechten, waaronder het recht op vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en vergadering, hebben geïntensiveerd.

Maatschappelijke activiteiten en aangelegenheden


1- Deelname aan acties in protest tegen executies in Iran
in Den Haag, Amsterdam, Parijs, Brussel, Genève, Stockholm en Rome.

2- Mensenrechten supporters voorzien van ontwikkelingen
voorbereiding van wekelijkse onderwerpen voor dagelijkse ontmoetingen - dagelijkse telefonische en online contacten en dit nieuws regelmatig per post en e-mail naar supporters sturen.
We verstuurden nieuws over de mensenrechtenschendingen in Iran – evenals fragmenten van onze prestaties en activiteiten naar onze supporters via e-mails en ook per post.
In 2023 hebben we meer dan 80.000 nieuwsbrieven, bulletins en maandelijkse nieuwsbladen aan de belanghebbenden verstrekt, en dit werd breed aangemoedigd en verwelkomd, en natuurlijk waren veel van onze lezers zo vriendelijk om onze teksten te corrigeren en te verrijken om het werk te verbeteren. Wij zijn hen in dit verband erg dankbaar.


3- Telemarketing en sociale media
Om een brede en maximale druk uit te oefenen via alle internationale fora om de executies en martelingen in Iran te stoppen, konden we door ruim 20.000 uren aan telemarketing-sociaal media te besteden, ruim 8.500 mensen briefen.


4- Wijziging van site
Ondanks de verandering van onze site in 2022 konden we er vanwege onze strakke verplichtingen helaas geen gebruik van maken, maar we zullen het in 2024 in het programma zetten. Dit maakt het gemakkelijk voor geïnteresseerden om het materiaal te lezen dat ze nodig hebben.

5- Programma van Internationale Vrouwendag op 8 maart
Op uitnodiging van de Iran-Belgium Friendship Association werd Werelddag gehouden op 8 maart 2023 in Brussel. Onze vereniging was één van de verenigingen die dit programma sponsorden. Veel Iraanse mensenrechtenactivisten en Europese vrouwelijke politici hebben lezingen gehouden waarin zij de opstand in Iran hebben gesteund en over de rol van vrouwen in de vrije toekomst van Iran gesproken.
Ook veel vrienden en supporters van de organisatie namen deel aan dit programma.

6- 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten ter nagedachtenis aan de 750 martelaren van de vrijheid tijdens de Iraanse opstand en ter nagedachtenis aan de 120.000 mensen die door de Mullahs zijn geëxecuteerd sinds het begin van het stelen van de Iraanse revolutie.
Op uitnodiging van de Vereniging van Iraanse Afgestudeerden in Ballingschap nam onze vereniging deel aan de conferentie genaamd: “Iran en de wijze hoe democratie te bereiken”. Aan deze bijeenkomst namen ook veel van onze vrienden en supporters deel. Veel Nederlandse politici hielden een toespraak in dit programma. In dit programma dat van 14.00 tot 18.00 uur duurde, werd over de steun aan de opstand van het Iraanse volk gesproken en over de noodzaak om zich te concentreren op het Iraanse regime, dat verantwoordelijk is voor de oorlog in de regio en de onderdrukking en executies in Iran.

 

 

Maatschappelijke contacten – ondersteuning van mensen

 

Een) Verzameling van spontane en gekanaliseerde steun van supporters van familie-liefdadigheidsinstelling
Alle betrokkenen van de Vereniging bedanken de familie De Vries in Amsterdam. Deze dierbare donateurs hebben ons enorm geholpen met waardevolle donaties bijeengebracht door hun vrienden tijdens twee familie gelegenheden (verjaardag en huwelijksvieringen).

Twee) Verrichten van vrijwilligerswerk door studenten.
We waarderen oprecht de studenten die hun weekenden hebben besteed aan vrijwilligerswerk voor mensenrechtenprojecten.

Drie) Actieve opstelling en vertaling van berichten, artikelen en rapportages
We zijn de supporters die ons actief hebben geholpen bij het opstellen van nieuws en het voorbereiden van projecten en onderzoeksmateriaal, evenals bij de vertaling, erg dankbaar. Uw tijd en energie waren voor ons zeer doorslaggevend.

Vier) Veel verbannen families besteedden een deel van hun wekelijkse tijd aan hulp en vrijwilligerswerk voor de stichting.
Het vrijwilligerswerk van deze dierbaren omvatte onder meer het verspreiden van kranten, het bezorgen van boeken voor supporters, het beantwoorden van de ontvangen brieven, het opzetten van de boekenbalie en het doen van secretarieel werk. Vrijwilligers deden hun werk met belangstelling en waren effectief in hun activiteiten.

Vijf) Deelname aan de kerst gebedsdienst en solidariteit met de families van de martelaren en gevangenen van de Iraanse opstand.
Op zaterdag 23 december vond op het kantoor van de vereniging van 12.00 tot 15.00 uur de inzegeningsceremonie van Jezus plaats in aanwezigheid van vele supporters.
*Deelname aan de gebedsdienst in de Lutherse kerk in Den Haag.
Een delegatie van onze organisatie woonde de kerstgebedsceremonie bij om 19:30 uur. Tijdens deze ceremonie staken we een kaars aan voor vrede in het Midden-Oosten en stoppen van de executies in Iran.
* Mevrouw Dashiri en drie leden van de families van politieke gevangenen hebben namens de Iraanse christelijke gemeenschap in ballingschap die in Nederland wonen, deelgenomen aan de kerstgebedsceremonie op 24 december in de Noorderkerk in Amsterdam. Tijdens deze ceremonie werden kaarsen aangestoken als teken van solidariteit voor de vrijheid van ons volk, dat al 45 jaar wordt onderdrukt door de theocratische staat van de Mullahs.

Zes) Culturele gelegenheid viering Iraanse Nieuwjaar, Nowruz.
Nowruz-ceremonie van 2023:
omdat we op 20 maart (Iraans oudejaarsavond) allemaal deelnamen aan een grote demonstratie voor het Europees Parlement in Brussel tegen de schending van de mensenrechten in Iran en om de Iraanse opstand te steunen, vierden we aan het eind van de demonstratie op straat het Iraanse oud en nieuw met veel aanhangers van de vereniging.

Zeven) Statistieken en public relations van 2023
* We ontvingen 801 brieven en e-mails voor culturele evenementen, In veel van deze e-mails hebben onze vrienden ons aangemoedigd en gesteund.
Ook gaven veel supporters ons constructieve suggesties in brieven en e-mails.
Veel vrienden hebben hun e-mail-adres aan ons verstrekt, zodat we ze via e-mail hen op de hoogte kunnen brengen van ontwikkelingen in plaats van nieuwsbrieven per post te sturen.

* We hielden meer dan 1.233 face to face en online ontmoetingen met vertegenwoordigers van verschillende vakbonden om de schending van de rechten van de mens in Iran en de projecten van het jaar uit te leggen.

* Via de kanalen van onze achterban hebben wij 10 waardevolle bijdragen ontvangen, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

* Gedurende het jaar schonk een genereuze organisatie een deel van de nodige schrijfwaren als geschenk aan de vereniging.

* Een andere genereuze organisatie schonk gedurende het jaar ook verschillende keren voedsel aan de vrijwilligers van het liefdadigheidsorgaan voor families.

Acht) De toewijzing van energie voor onze activiteiten is als volgt:
- mensenrechten activiteiten in 2023 bedragen 311.010 uren in een jaar, o.a.,
-Face to face en online contacten met burgers over de schending van de rechten van de mens in Iran bedraagt 117.800 uren
-Vervaardigen van documenten en films: 320 uren
-Productie voor de media en sociale netwerken: 810 uren
-Secretariaat, registraties, journaal en site: 1.050 uren
-Verzamelen van handtekeningen, boekentafel en tentoonstellingen: 1.410 uren
-Organiseren van informatieve bijeenkomsten over de rechten van de mens een keer per twee maanden en totaal zes keer in 500 uren
-Toewijzen van meer dan 37.321 uren aan de telemarketing, sociaal werk voor updaten van onze supporters en vrienden
- Sociale activiteiten, voor de supporters van de vereniging, vooral ouderen die medische zorg en maatschappelijke hulp nodig hadden, Daar hebben we 3.545 uren tijd aan besteed, o.a. door Humanitaire diensten aan oudere klanten die vanwege ziekte niet naar kantoor konden komen of bezorgen van boeken – en andere humanitaire diensten, waaronder het kopen van medicijnen en voedsel voor hen of ze naar de dokter brengen en het probleem van hun transport en behandeling oplossen, het vervullen van hun verzoeken als zij in koud weer kleding nodig hadden, en ze die niet zelf konden gaan kopen.

Ook de zorg voor hen als ze een ongeluk hadden, bijvoorbeeld als zij vielen of een gebroken ledemaat hadden en iemand nodig hadden om hen te helpen.

Onze vrijwilligers deden en zullen deze diensten blijven doen zonder verwachtingen en alleen als goede daad voor de supporters. Dit is traditie in onze cultuur.

SF Jaarverslag deel 2

 

De Financiële Verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt:


Stichting van de Familieleden (STFA)