Euro-parlementariërs spreken hun steun uit aan Iraanse opstand

07 februari 2018

Persbericht-Straatsburg -7 februari 2018

Woensdag, 7 februari, werd ter gelegenheid van de 39e verjaardag van de revolutie van 1979 tegen de sjah, een speciale bijeenkomst ter ondersteuning van de Iraanse opstand in het Europese Parlement in Straatsburg gehouden. Tientallen Euro-parlementariërs van verschillende politieke groeperingen namen hieraan deel en spraken o.a. over de protesten die heel Iran, nl. in 142 steden, en dat in alle 31 provincies, geschokt hebben.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Gérard Deprez (ALDE), Tunne Kelam (EPP) en Dr. Alejo Vidal-Quadras, een voormalig vice-president van het Europese Parlement,

De volgende punten werden door de Euro-parlementariërs van bijzonder belang geacht:

Het volk van Iran, meer in het bijzonder de jonge generatie, heeft duidelijk gemaakt dat ze opgegroeid zijn onder het Islamitisch fundamentalistische regime en nu een wisseling van regime willen. Velen riepen “weg met de dictator”, “weg met Khamenei” en “weg met Rouhani.”

De reactie van het Iraanse regime was gewelddadig, met 8.000 arrestaties en minstens 12 doden ten gevolge van martelingen. Op straat werden tientallen demonstranten gedood. Het hoofd van de organisatie van Iraanse gevangenissen bevestigde de arrestatie van 5.000 demonstranten. De Europese Unie moet actief worden. Het stilzwijgen van de EU-Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini en andere EU-functionarissen is onacceptabel. Het volk van Iran rekent erop dat Europa zijn kant kiest.

Iran beleefde een nieuwe ronde van protesten op 1 en 2 februari. De Iraanse Minister van Binnenlandse Zaken verklaarde dat er dagelijks tot wel 150 protesten plaatsvinden. In veel steden waren er anti-regeringsdemonstraties en daarbij talrijke botsingen met de repressieve troepen van het regime. Er vinden elke dag stakingen en protesten plaats.

De economie bevindt zich in een crisis. Met name de werkloosheid en de torenhoge kosten van levensonderhoud  zijn verontrustend. De nationale munt is in de voorbije maand met meer dan 15 procent in waarde gedaald.

M.b.t. de grove mensenrechtenschendingen in Iran en het steeds aanwezige levensgevaar voor de gedetineerden spraken Europese parlementariërs hun steun uit aan de recente resolutie gericht aan de EU, de Europese regeringen en andere internationale instituties om effectieve maatregelen te treffen en bindende besluiten te nemen om de religieuze dictatuur die Iran regeert te bewegen de gevangenen vrij te laten, de vrijheid van meningsuiting en vereniging te respecteren, de onderdrukking van vrouwen te beëindigen en de wetten m.b.t. het dragen van een sluier in te trekken.

De terechtstelling vorige week van een jongeman die bij zijn arrestatie pas 15 was, was nog een shock. De Euro-parlementariërs drongen erop aan dat de EU ervan afziet overeenkomsten te sluiten met bedrijven die banden hebben met de IRGC en andere repressieve agentschappen. Het Iraanse regime moet ervan doordrongen worden dat Europa verdere mensenrechtensancties zou kunnen opleggen. Mensenrechten in Iran kunnen niet gecompromitteerd of gemarginaliseerd worden onder het voorwendsel van politieke consideraties of van het nucleaire akkoord. Elke uitbreiding van politieke en economische betrekkingen met Iran moet aan de voorwaarden van vrijlating van gevangenen en van een beëindiging van de terechtstellingen gekoppeld worden.

Gérard Deprez, Euro-parlementariër

Voorzitter, Vrienden van een vrij Iran, Europees parlement, Straatsburg

Euro-parlementariërs die deelnamen aan de bijeenkomst van vandaag: Franc BOGOVIČ, Cristian BUȘOI, David CAMPBELL BANNERMAN, Pál CSÁKY, Mark DEMESMAEKER, Stefan ECK, José Inácio FARIA, Eduard KUKAN, Svetoslav MALINOV, Anthea MCINTYRE, Jozo RADOŠ, Petri SARVAMAA, Jaromír ŠTĚTINA, Patrizia TOIA, Bogdan WENTA, Laima Liucija ANDRIKIENĖ, Beatriz BECERRA, Arne GERICKE, María Teresa GIMÉNEZ BARBAT, Francis ZAMMIT DIMECH en Milan ZVER.

Vrienden van een Vrij Iran (FoFI) is een informele groep van het Europese Parlement die in 2003 opgericht werd en actief gesteund wordt door talrijke Euro-parlementariërs van verschillende politieke groeperingen