Iran-Grote bijeenkomst Juni 2018 Voor democratie, mensenrechten en vluchtelingenbescherming Paris: Solidariteit met de Burgerprotesten voor Vrijheid in Iran

 

Internationale Oproep tot actie tegen mensenrechtenschendingen in Iran: Mensenrechten verdedigen! Executies  stoppen! Politieke Gevangen vrijlaten!

 • NEE tegen Dictatuur, Extremisme en Terreur!
 • Vrijheid van Vergaderen en Vrijheid van Mening verdedigen!
 • Geweld tegen Demonstraten en Gevangenen stoppen!
 • Vrouwenrechten verdedigen!
 • Minderheden beschremen!

   

 • Doorgaan met de Bescherming van en de Hulp aan Vervolgden en Vluchtelingen!

In het laatste weekeinde van juni hebben Tienduizenden Mensen in Parijs een indrukwekken

 

d Teken voor de Verdediging van Mensenrechten in Iran opgericht. Uit verscheidene Landen waren Iraanse vrouwen en mannen in ballingschap en Mensenrechtenverdedigers samengekomen in een Grote Vergadering, die met Voordrachten, Podium discussies, Conferenties, Tentoonstellingen, Videodokumentatie en Waken attendeerde op de Onderdrukking en Mensenrechtschendingen in Iran. De Wereldgemeenschap werd opgeroepen om Solidair met de Bevolking in Iran te zijn, die sinds eind 2017 met toenemende protesten en demonstraties Democratie, Sociale Gerechtigheid en Mensenrechten voor hun land opeist.

Bekende Persoonlijkheden uit het openbare Leven, Menschenrechtsexperts, Parlementariers, Buitenlandse en Iraanese experts uit heel Europa,Amerika, Canada en Arabische Landenalsmede Vertegenwoordigers van de Iraanse Democratie- en Mensenrechtenbeweging werkten mee aan de Parijse bijeenkomst . Mensenrechtsgroepen, Vrouwenrecht groepen alsmede Experts in Volken -  en vluchtelingenrecht gaven uitgebreid infomatie  over de actuele situatie in Iran.

De bijeenkomst boodt Mensenrechtorganisaties uit verschillende landen een werkbaar forum, om hun inzet tegen Mensenrechtschendingen in Iran, voor de afschaffing van de doodstraf en voor internationale bescherming van Vervolgden en Vluchtelingen wereldwijd bekend te maken.

In talrijke voordrachten werd de Wereldgemeenschap opgeroepen tot een nadrukkelijke inzet ten behoeve van de inachtname van Mensenrechten en het stoppen van executies in Iran.

In Parijs werd herinnerd aan de fundamentele waarden van Europa, die het verbieden Dictaturen te helpen, die alle oproepen tot  inachtneming van Mensenrechten negeren. Het Teheraanse Regiem, dat de Mensenrechten niet repecteerd, kan geen betrouwbare Partner zijn. Verdere betrekkingen met Iran moeten afhankelijk gemaakt worden van eenduidige vooruitgang ten aanzien van Mensenrechten en een einde aan de executies. De Mensenrecht situatie in Iran heeft wereldwijde betekenis, en het is de Verantwoording van de Wereldgemeenschap om  voor de inachtneming van de Mensenrechten te zorgen.

De Parijse Vergadering, waaraan ook vele Migranten uit Arabische landen deelnamen, heeft een bemoedigd  Teken voor tolerantie en een vreedzame bijeenkomst opgericht. Samen en in solidariteit hebben Christenen, Moslims, en aanhangers van andere Geloofsgemeenschappen zich krachtig uitgeproken tegen Extremisme, Fanatisme, en Misbruik van het Geloof  in het uitoefenen van Dictatuur en Terreur.

Met zijn medewerkers uit Duitsland behoort  Martin Patzelt, Lid van het  Mensenrechtencomitévan de Duitse Bondsdag.Hij riep op tot de inzet van Mensenrechten in Iran, opdat de Situatie van Mensen daar verbeterd en de verandering naar Democratie versneld wordt.

Verdere medewerkers:

 • Bernard Kouchner,Medegrondlegger van de Mensenrechtorganisatie  Ärzte ohne Grenzen en voormalig minister van Buitenlandse zaken van Frankrijk
 • Ingrid Betancourt, Menschenrechten activiste en vroegere Presidentskandidaat, die in Colombia meer dan zes jaar gevangen zat
 • Rama Yade, voormalig Staatssekretaris voor Mensenrechtsvragen in het Franse Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Ad Melkert, Expert in Volken- en Vluchtelingenrecht en voormalig Leider van de UN-hulpmissie in Irak

Over de grote bijeenkomst in Parijs werd door meerdere Internet Sites live bericht. De Iraanse televisie in ballingschap, dat in Iran ontvangen kan worden, berichtte er in live uitzendingen en in talrijke speciale uitzendingen over. De bijeenkomst vond een opmerkelijke echo in Duizenden internationale TV-, Print- en Internet-Media.

Menschenrechten experts, Parlementariers, Buitenlandse Politici en Iran-Experts uit verscheidene landen werkten mee aan de Parijse bijeenkomst..

Mensenrechten verdedigen! Regiemgeweld tegen vriendelijk Burgerprotest in Iran stoppen!

In Parijs berichten Iran- en Mensenrechten Experts over het Burgerprotest voor vrijheid, die sinds Eind 2017 in Iran aanhouden. Steeds meer Mensen protesteren in verschillende Iraanse steden met grote moed tegen de Islamitische Dictatuur. Met vriendelijke protestbijeenkomsten eisen ze sociale Gerechtigheid,Vrijheid en Mensenrechten.

Het Teheraanse Regiem reageert met Geweld en Onderdrukking op de Burgerprotesten. In de laatste Maanden werden talrijke Demonstranten  door troepen van het Regiem doodgeschoten of tot de Dood toe afgeranseld. Honderden Mensen raakten verwond. Met willekeurige massa-aanhoudingen door het hele land probeert het Regiem verdere Protesten tegen te gaan. Berichten spreken van duizenden arrestaties sinds eind 2017. Meerdere Demonstranten stierven na folteringen in de gevangenis.

In Parijs riepen Mensenrechten Experts op tot Solidariteit met de vreedzame Burgerprotesten en tot Hulp aan de Slachtoffers van Vervolging en Onderdrukking in Iran. De internationale Gemeenschap moet zich daarvoor inzetten, dat alle gevangen Demonstranten in Iran direct worden vrijgelaten. Alleen massieve internationale Druk  op het Teheraanse Regiem kan ervoor zorgen, dat het Geweld tegen Demonstranten en Gevangenen ophoudt.

Bekende vrouwenrecht  vrouwen uit verscheidene Landen, waaronder Ranjana Kumari uit India, riepen op tot Solidariteit met de Vrouwen in Iran.

Vrouwenrechten verdedigen! Nee tegen Sluierdwang!

In Parijs werd meteen gewezen op de toenemendeVervolging van Vrouwenrecht vrouwen in Iran. De Wereldgemeenschap wordt opgeroepen om zich voor die vrouwen in te zetten, die wegens hun Opkomen voor Gelijke Rechten in Iran worden vervolgd, bestaft en gearresteerd.

De Tegenstand van Vrouwen tegen de Islamitische Dictatuur is steeds weer zichtbaar sinds eind 2017 door de landelijke Burgerprotesten. Aan alle Protesten werken Vrouwen mee, terwijl zij zich gelijktijdig tegen de vrouwonvriendelijke wetten van het Regiem en voor Gelijkberechtiging inzetten. In het hele land werden honderden vrouwen wegens hun deelneming aan de Protesten gevangen gezet.

Protesten van Vrouwen tegen de Sluierdwang nemen in Iran toe. Vrouwen tonen hun verzet openlijk,door hun hoofddoek af te doen en er als protestvlaggen mee te zwaaien. Ook mannen zijn solidair met deze protesten.

Het Regiem is een campagne ter vervolging van Vrouwen begonnen, die tegen sluierdwang en voor vrouwenrechten protesteren. Meerdere Vrouwen werden enkel vanwege hun vriendelijke Protesten tegen sluierdwang aangeklaagd  en tot gevangenisstraf veroordeeld.

De Sluierdwang overtreedt meedere fundamentele Mensenrechten. Het discrimineert Vrouwen en Meisjes en schendt het Recht op vrije Meningsuiting, Gedachten-, Geweten-  en Geloofsvrijheid alsook op de privésfeer van Vrouwen en Meisjes.

Mensenrechten beweging in Iran versterken! Verdedigers van Mensenrechten beschermen!

Een verder Thema in Parijs was de toenemende Vervolging van Verdedigers van Mensenrechten in Iran. Steeds meer Mensen  houden zich met grote moed bezig met Mensenrechten. Zij zetten zich in voor het stoppen van executies en de afschaffing van de doodstraf. Zij eisen de vrijlating van Politieke Gevangenen en komen op voor de Rechten van Vrouwen, Kinderen en Religieuse Minderheden.

Voor hun moedige inzet betalen de verdedigers van Mensenrechten in Iran een hoge prijs. Zij worden door het Regiem uit alle macht vervolgd. In het ergste geval dreigt voor hen de doodstraf.

In Parijs werd daarom opgeroepen, dat verdedigers van Mensenrechten in Iran Internationale Bescherming moeten krijgen, opdat er een eind komt aan Vervolgingen en Represailles. De Verenigde Naties en de EU-Landen moeten zich nadrukkelijk inzetten voor de verdedigers van Mensenrechten, in het bijzonder voor de vrijlating van diegenen die onrechtmatig gevangen zitten. Internationale Aandacht en grotere openbare Druk zijn noodzakelijk, opdat Gevangenen vrijgelaten en dreigende Executies verhinderd worden. Enkel met een sterke Mensenrechtenbeweging kan de situatie in Iran voor iedereen in Iran verbeterd worden.

Gedenken van de Slachtoffers van Executies in Iran

Nee tegen de Doodstraf! Executies stoppen!

In Parijs eisten Mensenrecht Experts en Iraniers in ballingschap de onmiddelijke stop van Executies en de afschaffing van de Doodstraf in Iran. Het Teheraanse Regiem heeft, zoals eerder, werelwijd het slechtste executie record. In verhouding met het bevolkingsaantal is er geen enkel land met meer executies dan Iran. Het Regiem negeert bovendien alle internationale oproepen om te stoppen met executies en de doodstraf af te schaffen in Iran. Duizenden Gevangenen dreigen te worden ge-executeerd, waaronder ook politieke Gevangenen en Familieleden van Minderheden.

Het Regiem in Iran volhardt verder ook met het ophangen als doodstraf van Minderjarigen en overtreedt daarmee de werelwijd geldende Menschenrechten wetgeving. In geen Land van de Wereld werden in de laatste jaren zo veel minderjarigen ge-executeerd als in Iran.

Solidariteitsconcert voor de Slachtoffers van Vervolging enOnderdrukking in Iran

Politieke Gevangenen vrijlaten!

Tot de Medewerkers in Parijs behoorden voormalige politieke Gevangenen uit Iran, die in Europa toevlucht gevonden hebben, en famielieleden van ge-executeerde slachtoffers. Zij berichten over de geleden Vervolging, over Marteling en Aanrandingen in de Gevangenissen en het Levensgevaar, waarin de talrijke politieke gevangenen zich momenteel in Iran bevinden. Zij roepen de internationale Mensenrechtenorganisaties op om zich voor de vrijlating van de politieke Gevangenen in te zetten.

Bescherming van en Hulp aan Vluchtelingen doorzetten!

Een belangrijk Thema in Parijs was de noodsituatie van Vluchtelingen, die wegens Vervolging, Terreur of Oorlog gedwongen zijn uit Iran of andere Landen uit die regio te vluchten. De vernietegende Invloed, die de Islamitische Dictatuur van het Teheraanse Regiem op het hele Nabije Oosten heeft, heeft ervoor gezorgd, dat Oorlog, Terreur, Verdrijving en Vlucht voor Miljoenen Mensen uit deze regio tot een bitter dagelijks leven heeft geleid. De Wereldgemeenschap wordt opgeroepen, om zich voor de onbeschrijvelijke ellende van de Vluchtelingen niet  af te sluiten en hun inspanningen om de Vluchtelingen te beschermen te versterken.

Nee tegen Dictatuur en Terreur! Ja tegen een vrij Iran!

De in Parijs verzamelde Iraanse vrouwen en mannen in ballingschap, waaronder de Iraanse President Elect Maryam Rajavi, eisten het einde van de Islamitische  Dictatuur en de schepping van Democratie en Mensenrechten in hun vaderland. Zij riepen op tot solidariteit met de Iraanse Verzetsbeweging, die zich inzet voor een vrij, de Mensenrechten hoogachtend Iran, de Gelijkberechting van Vrouwen, Geloofsvrijheid en het einde aan de discriminering van Minderheden.

Medewerkers van de Iraanse Democratische beweging wezen er op, dat de in Iran heersende Dictatuur niet enkel de eigen bevolking terrorriseerd, maar ook de drijvende kracht achter Islamitische Terreurgroepen is, die in verschillende Landen in Naam van de Islam Geweld uitoefenen. Het Teheraanse Regiem is in de huidige wereld  de Hoofdbedreiging zijn voor globale Zekerheid en Vrede.

Een democratisch Iran, gebaseerd op Scheiding van Staat en Geloof en de Mensenrechten respecterend, zal zich ook tegen het Misbruik van de Islam van Geweld en Tereur, teweer stellen, en daarmee een belangrijke Bijdrage leveren aan globale Zekerheid  en Vrede.

De Iran-Grote Bijeenkomst in Parijs richtte een bemoedigent Teken voor Democratie, Mensenrechten, Vluchtelingenbescherming en Tolerantie op. Er ging van hen een heldere boodschap uit van Solidariteit met de slachtoffers van Dictatuur en Tereur.

Deze Boodschap vertegenwoordigden in Parijs ook vele jonge Iraanse  vrouwen en mannen in ballingschap uit verschillende Landen – een Teken van Hoop voor het nieuwe Iran van Morgen.

Hier verdere Beelden: