Minderjarigen met de dood bestraft: gruwelijke executies in Iran

02 februari 2018

In januari zijn in Iran drie gevangenen, waaronder een jonge vrouw, terechtgesteld, die als minderjarigen ter dood veroordeeld werden. De commissaris voor de mensenrechten van de Duitse bondsregering verlangt een einde aan deze praktijk van terechtstellingen, die botst met het Volkenrecht.

Het regime van Teheran volhardt verder in het opleggen van de doodstraf aan minderjarigen. Alleen al in januari werden drie executies van gevangenen bekend, die ter dood veroordeeld werden, toen ze nog minderjarig waren. Ondanks talrijke internationale protesten heeft het regime daarmee opnieuw in strijd met de wereldwijd geldige mensenrechtenwetgeving gehandeld. Minstens 80 gevangenen, die als minderjarige ter dood zijn veroordeeld lopen op dit moment het gevaar geëxecuteerd te worden.

De internationale mensenrechtenwetgeving verbiedt pertinent het gebruik van de doodstraf tegen personen, die bij het begaan van de daad waarvan zij beschuldigd worden, nog geen 18 jaar zijn. Met de terechtstellingen in januari heeft het regime van Teheran opnieuw zijn wreedheid tegenover de eigen bevolking en zijn volledige verachting voor kinderrechten gedemonstreerd.

Op 30 januari werd in de gevangenis van de noord Iraanse stad Noshahr de 21-jarige Mahbubeh Mofidi (foto) geëxecuteerd. Volgens mensenrechtenactivisten was zij 17 jaar oud, toen ze ter dood werd veroordeeld. Ze werd vier jaar lang in een dodencel in de gevangenis opgesloten.

Al op 4 januari werd in Teheran de 18-jarige Amirhossein Pourjafar geëxecuteerd. Hij was op het tijdstip van de daad waarvan hij beschuldigt wordt pas 16 jaar oud.

In de zuid Iraanse provincie Bushehr  werd op 30 januari de 22-jarige gevangene Ali Kazemi (foto) geëxecuteerd. Hij was pas 15 jaar oud, toen hij gearresteerd werd. Kort daarna werd hij ter dood veroordeeld. Zijn advocaat werd voorafgaand aan de executie niet geïnformeerd en zijn familie werd geen gelegenheid tot een afscheidsbezoek gegund.

meer Informatie

Mensenrechtengezanten van de Duitse bondsregering verlangen een einde aan deze praktijk van doodstraffen

Daarover verklaarde de mensenrechtengezant van de Duitse bondsregering, Bärbel Kofler, op 31.01.2018 in in een persbericht:

„Ik ben ontzettend geschokt, dat Iran gisteren de jonge Iraniër Ali Kazemi terechtgesteld heeft.

Ali Kazemi was op het tijdstip van de daad waarvan hij beschuldigd wordt pas 15 jaar oud. Zijn terechtstelling is daarmee een volkomen onacceptabele schending van het volkenrecht! Zijn advocaat was niet van de geplande terechtstelling op de hoogte gebracht.

Dit is in dit jaar al minstens de tweede terechtstelling van een op het moment van de daad minderjarige in Iran. Veel meer personen die op het tijdstip van de daad waarvan ze beschuldigd worden minderjarig waren, bevinden zich in dodencellen. Daaronder is ook Hamid Ahmadi, die op het tijdstip van de ten laster gelegde feiten pas 17 jaar oud was. Er bestaat gerede twijfel of de werkwijze voldoet aan rechtsstatelijke principes.

Deze terechtstellingspraktijk moet ophouden!

Iran heeft zowel de UN conventie  over de rechten van het kind als het Internationale verdrag over burgerlijke en politieke rechten geratificeerd, die beiden de terechtstelling van op het tijdstip van ten laste legging minderjarigen verbieden.

Ik appelleer daarom met nadruk aan alle verantwoordelijken in Iran: Zet de voltrekking van het doodvonnis tegen Hamid Ahmadi en verdere veroordeelden per direct stop.“