STFA is een ANBI, wat is dat?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen.

De criteria voor het verkrijgen van de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. Hierbij dient de instelling zowel statutair als feitelijk het algemeen belang te dienen. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen. Als niet meer aan de criteria voldaan wordt kan het ANBI-team de ANBI-status weer opheffen.

De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

1- Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60; het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen. Drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

2- Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

3- Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

4- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI-verklaring van de belastingdienst te hebben, het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.