UNO-mensenrechtenexperts roepen Iran op het doodvonnis tegen Ramin Hossein Panahi in te trekken.

GENEVE (19 april 2018) - Mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties* hebben Iran opgeroepen het doodvonnis tegen Ramin Hossein Panahi, een Iraanse Koerdische gedetineerde, nietig te verklaren, omdat zij zich ernstig zorgen maken over het feit dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen en mishandeld en gemarteld is tijdens zijn detentie.

"De terechtstelling van Panahi, na zijn marteling en een oneerlijk proces op basis van aanklachten die niet in overeenstemming zijn met de internationale normen voor het uitspreken van de doodstraf, zou onredelijk zijn. We dringen er bij de Iraanse regering op aan de doodstraf in te trekken", zeiden de experts in een gezamenlijke verklaring in Genève.

"We zijn diep verontrust door berichten dat Panahi voor en tijdens zijn proces slachtoffer is geworden van mensenrechtenschendingen, waaronder incommunicado-detentie, marteling en mishandeling, en weigering van toegang tot een advocaat en adequate medische zorg.

"Panahi werd ter dood veroordeeld na een gerechtelijke procedure die duidelijk niet voldeed aan de strenge waarborgen voor een eerlijk proces en een eerlijke rechtsbedeling zoals door de internationale mensenrechtenwetgeving opgelegd.

"Wij herinneren Iran eraan dat het enige verschil tussen de doodstraf en willekeurige terechtstellingen bestaat in de volledige eerbiediging van strikte waarborgen voor een eerlijke rechtsgang.”

De experts spraken ook hun bezorgdheid uit over het feit dat een aantal leden van de familie van Panahi in afzonderlijke summiere processen waren veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, als klaarblijkelijke represailles voor hun inspanningen om meer informatie over zijn situatie te verkrijgen.

Panahi werd in juni vorig jaar gearresteerd wegens vermeend lidmaatschap van de Koerdische nationalistische groepering Komala, en werd tot januari in eenzame opsluiting vastgehouden. Zijn familie kreeg ook vier maanden na zijn arrestatie geen informatie over zijn lot of verblijfplaats.

Naar verluidt zou hem geen medische zorg zijn verleend voor verwondingen die hij tijdens zijn gevangenschap heeft opgelopen, omdat hij in de gevangenis afgeranseld is, onder meer met kabels. Er zijn aanhoudende zorgen over zijn gezondheid, en naar verluidt is hij begin 2018 een hongerstaking begonnen.

De UNO-experts hebben een aantal punten van zorg naar voren gebracht met betrekking tot zijn proces, dat voor het Revolutionaire Hof heeft plaatsgevonden en minder dan een uur heeft geduurd.

"Ondanks littekens van martelingen op zijn lichaam werd door de rechtbank geen onderzoek gelast. Hij werd tot de doodstraf veroordeeld wegens het opnemen van de wapens tegen de staat op grond van zijn vermeend lidmaatschap van Komala," aldus de  verklaring van de groep.

"Tussen zijn arrestatie en het proces mocht hij slechts één keer zijn advocaat spreken, en geen familiebezoek ontvangen. De gerechtelijke autoriteiten gaven hem of zijn advocaat geen enkele informatie over het bewijsmateriaal tegen hem," voegden de experts eraan toe.

Naar verluidt heeft de afdeling van het Hooggerechtshof in Qom eerder in april het doodvonnis van Panahi bekrachtigd en zou zijn zaak aan de uitvoeringsinstantie zijn overgedragen. Zijn advocaat heeft beroep aangetekend tegen deze beslissing.

Naar verluidt zijn drie familieleden van Panahi - Afshin Hossein Panahi, Ahmad Hossein Panahi en Zobeyr Hossein Panahi - gearresteerd, nadat zij informatie hadden gezocht over zijn verblijfplaats. Vervolgens werden zij veroordeeld op grond van een aanklacht wegens het in gevaar brengen van de nationale veiligheid en kregen zij gevangenisstraffen.

"Wij zijn in dialoog geweest met de Iraanse autoriteiten betreffende de situatie van Panahi," verklaarden de bovengenoemde experts.